Sotsiaalteenused

Osutatavad või korraldatavad sotsiaalteenused on:

1) koduteenus

 2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;

 3) tugiisikuteenus;

 4) täisealise isiku hooldus;
 5) isikliku abistaja teenus;
 6) varjupaigateenus;
 7) turvakoduteenus;
 8) sotsiaaltranspordi teenus;
 9) eluruumi tagamise teenus;

10) võlanõustamisteenus;
11) lapsehoiuteenus;
12) asendushooldusteenus;
13) järelhooldusteenus;
14) vältimatu sotsiaalabi;
15) muud vajaduspõhised sotsiaalteenused

Teenuse saamiseks teavitab isik oma abivajadusest või esitab vormikohase taotluse, koos abivajaduse selgitustega, vallavalitsusele.

Teenuse täpsem sisu ja osutamise tingimused tulenevad hinnatud abivajadusest koostöös abivajajaga ja lepitakse kokku juhtumipõhiselt.

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas