Ühisveevärgi veeteenuse hind

16/03/22

Alutaguse valla  vee-ettevõtjaks Alutaguse Haldus OÜ, mille tegevuspiirkonnaks on kogu valla haldusterritoorium. Kogu tegevuspiirkonnas on kehtestatud ühtne veeteenuse hind 2.22 €/m3, millele lisandub käibemaks.

Veeteenuse hinna kujundamisel on aluseks võetud Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni seadus § 14 lõike 2, mille kohaselt kujundatakse veeteenuse hind selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:

1) põhjendatud tegevuskulude katmine;

2) investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks;

3) keskkonnanõuete täitmine;

4) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;

5) põhjendatud tulukus vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt;

6) ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni, sealhulgas sademeveekanalisatsiooni arendamine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava alusel konkreetses arenduspiirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi.

 

Alutaguse Vallavalitsuse veeteenuse hinna kooskõlastamise 14.02.2020 korraldusega nr 67 saab tutvuda SIIN.

Author: MARTIN MILLER