Tee avalikuks kasutamiseks määramine

Eratee avalikuks kasutamiseks määramise tingimused:
 •  lähtutakse avalikust huvist ning eesmärgist tagada liiklemise võimalus igaühele;
 •  kui tee avalikes huvides omandamine ei ole võimalik, on raskendatud või ebaotstarbekas või on muul põhjusel välistatud;
 • pinnasteid üldjuhul avalikuks kasutamiseks ei määrata.

 

Erateed saab määrata avalikuks kasutamiseks, kui on täidetud vähemalt üks järgnevatest tingimustest:
 •  eratee lõik moodustab osa jätkuvast avalikult kasutatavast tervikteest;
 •  eratee on ainukeseks mõistlikuks juurdepääsuks avaliku huviga või avaliku kasutusega kinnistule, sh kallasrajale;
 •  erateel kulgeb ühistranspordi- või õpilasliin;
 •  eratee on ühendustee tähtsusega avalikult kasutatavate teede vahel;
 • eratee on vajalik teenindamaks avalikku objekti, mis eeldab ligipääsu mootorsõidukiga;
 • eratee teenindab rohkem kui kolme katastriüksust;
 • esinevad muud asjaolud, mis koostoimes on piisavalt kaalukad, et eratee avalikuks kasutamiseks määrata.

Eratee avalikku kasutusse võtmisega ei tohi tekitada vallale põhjendamatuid kohustusi.

 

Eratee avalikuks kasutamiseks määramise menetlemine

Eratee avalikuks kasutuseks määramise menetluse algatab vallavalitsus omal initsiatiivil või huvitatud isiku taotluse alusel.

Eratee avalikuks kasutuseks määramine võib toimuda:

 • kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sätestatud korras sundvalduse seadmise teel, mis on haldusaktiga seatav avalik-õiguslik kitsendus, mille kohta ei kanta märget kinnistusraamatusse, kuid kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes;
 • kokkuleppel teealuse maa kinnisasja omanikuga, kusjuures sõlmitakse isiklik kasutusõigus, mille kohane märge kantakse kinnistusraamatusse ja kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes.

Kui tee vastab Alutaguse valla teede korras § 3 lõikes 4 toodud tingimustele (vastava tee osas on moodustatud omaette katastriüksus), tuleb eelistada isikliku kasutusõigusele või sundvalduse seadmisele eratee katastriüksusest moodustatud kinnistu omandamist vastavalt vallavara valitsemise korrale.

 

Teele numbri ja nime andmine
 Uuele kohalikule teele antakse unikaalne seitsmekohaline number, kus esimesed kolm numbrit on tee alguspunkt, Alutaguse valla EHAK kood 130, neljas number on piirkonna tähis ning viies, kuues ja seitsmes number on tee number:
 • Alajõe piirkonnas 1301XXX
 • Iisaku piirkonnas 1302XXX
 • Illuka piirkonnas 1303XXX
 • Mäetaguse piirkonnas 1304XXX
 • Tudulinna piirkonnas 1305XXX
 • RMK metsateed 1307XXX

Enne Alutaguse valla moodustamist teeregistrisse kantud teedel kehtib endine numeratsioon.

Teele numbri andmisel määratakse teel nimi kohanimeseaduses sätestatud korras.

 

Tee tähistamine:
 • teeregistris olev tee peab olema tähistatud kohaliku tee nimega;
 • teed, mis on tähistatud liiklusmärgiga „Asula", lisatakse märgile asustusüksuse nimi.

 

Tee avaliku kasutamise muutmine ja lõpetamine

Kui Alutaguse valla teede korras § 3 lõikes 4 toodud alused on ära langenud ja eratee kasutamisele puudub avalik huvi, tunnistab valitsus oma varasema korralduse või volikogu oma varasema otsuse eratee avalikuks kasutamiseks määramise kohta kehtetuks või annab valitsus korralduse teeregistrisse muudatuste sisseviimiseks.

Pärast varasema korralduse või otsuse kehtetuks muutmist või teeregistri andmete muutmiseks antud korralduse vastuvõtmist lõpetatakse lihtkirjalik eratee avaliku kasutamise leping, isiklik kasutusõigus või sundvaldus teealuse maa kasutamiseks.

Tee avalikuks kasutamiseks määramisel, nimekirjast kustutamisel või tee ruumikuju muutmisel kaasatakse menetlusse puudutatud isikuid.