Planeerimismenetlus on avalik

Detailplaneeringu menetlusse kaasatakse asutused, kellega tuleb teha koostööd või planeeringulahendus kooskõlastada, planeeringuala maaomanikud ja piirinaabrid jt puudutatud isikud ning isikud, kes on ise avaldanud soovi olla kaasatud.

Planeeringu koostamise käigus korraldatakse planeeringu tutvustamiseks avalikke väljapanekuid ja arutelusid. Avalikust väljapanekust teavitatakse 14 päeva enne selle algust. Detailplaneeringu avalik väljapanek kestab vähemalt 14 päeva. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avalik väljapanek kestab vähemalt 30 päeva.

Detailplaneeringu menetlus avalikustatakse valla veebilehel ning erinevatest etappidest teavitatakse avalikkust valla lehe, ajalehe Põhjarannik, valla veebilehe ja/või Ametlike Teadaannete kaudu. Kaasatud isikuid ja asutusi teavitatakse kirjalikult juriidilisel või rahvastikuregistris märgitud kontaktaadressil (võimalusel e-postiga).

 Avalikustamisel olevate planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda: https://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud.