Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja selle KSH algatamine

3.03.21

Alutaguse Vallavolikogu algatas 25.02.2021 otsusega nr 309 kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH).

Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on välja selgitada tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad Alutaguse valla lääneosas.

Planeeringuala suurus ca 15 770 ha ja see jääb Peressaare küla ja Tagajõe küla ning osaliselt Oonurme, Kellassaare, Sahargu, Tudulinna ja Taga-Roostoja külade territooriumile. Planeeritava maa-ala piir on toodud eriplaneeringu algatamise otsuse lisas.

Eriplaneeringuga selgitatakse, millistesse asukohtadesse on võimalik elektrituulikuid rajada, lähtudes seejuures planeeringualast ning võttes arvesse sotsiaalsed aspektid (sh kohalikud huvid), keskkonnamõju, majanduslikud ja tehnilised võimalused.

Eriplaneeringu menetlus koosneb ehitise asukoha eelvaliku tegemisest, mille eesmärk on ehitisele sobivaima asukoha leidmine, ja detailse lahenduse koostamise menetlusest. Eriplaneeringu koostamisel on KSH läbiviimine kohustuslik. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub planeeringu koostamise ja KSH läbiviimise käigus.

Eriplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Alutaguse Vallavolikogu, eriplaneeringu koostamise korraldaja on Alutaguse Vallavalitsus, eriplaneeringu koostaja ja KSH läbiviija selgub hankemenetluse tulemusel. Eriplaneeringu koostamisest huvitatud isik on Sunly Wind OÜ.

Eriplaneeringu koostamise ja KSH algatamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses tööajal (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja valla veebilehel.

 

Toimetaja: LIINA TALISTU