Alutaguse Vallavolikogu istung 22.12.2022

Alutaguse Vallavolikogu II koosseisu 14.istung toimub neljapäeval 22. detsembril 2022 kell 14.00 Mäetaguse teenuskeskuses.

Eelnõud on kättesaadavad VOLIS keskkonnas. 

Istungi salvestis. 

Istungi lühikokkuvõte.

Istungi päevakorraprojekt:

1. Alutaguse valla noortevolikogu põhimäärus  ME 18

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

2. Alutaguse Vallavolikogu 17.02.2022 määruse nr 5 „Vallavolikogu liikmetele ja komisjoni liikmetele tasu maksmise kord" muutmine  ME 19

Ettekandja: volikogu liige Aivar Surva

3. Alutaguse Vallavalitsuse palgajuhend ME 20

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen  

4. Alutaguse Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamise kord ja töötasustamise alused ME 21

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen 

5. Alutaguse Vallavolikogu 24.03.2022 a määruse nr 7 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad" muutmine ME 22

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

6. Alutaguse valla 2023 a eelarve I lugemine ME 23

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

7. Rannapungerja küla Vahtramäe-Kõrtsi, Kalmuse ja Kalmuste kinnistute detailplaneeringu algatamine ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine OE 88

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

8. Kuremäe küla detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine OE 87

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

9. Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks (Parkmetsa Iisaku) OE 85

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

10. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Soo Remniku küla) OE 86

Ettekandja: maakorraldussptesialist Sirje Allikmaa

11. Alutaguse valla omandis olevate eluruumide üüri piirmäära kehtestamine ME 24

Ettekandja: õigus- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

12. Alutaguse Valla Heaoluprofiil ME 17

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

13. Alutaguse Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 32 „Alutaguse valla elanike soodustused" muutmine ME 25

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

14. Alutaguse valla valimiskomisjoni koosseisu muutmine OE 84

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

15Arvamuse andmine Iisaku kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta OE 89

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

Alutaguse Vallavolikogu istung 24.11.2022

Alutaguse Vallavolikogu II koosseisu 14.istung toimub neljapäeval 24. novembril 2022 kell 15:00 Iisaku Rahvamajas.

Eelnõud on kättesaadavad VOLIS keskkonnas. 

Istungi salvestus vaadatav siit

Istungi lühikokkuvõte.

Istungi päevakorra projekt:

1. Ülevaade Alutaguse valla tasulisest parkimisest aastal 2022

Ettekandja: SA Alutagusemaa juhatuse liige Signe Roost

Kaasettekandja: korrakaitsespetsialist Meelis Tinno

2. Halduslepingu sõlmimine parkimise korraldamiseks aastateks 2023 – 2026 OE 78

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

3. Katase küla Tuulekoja väikekoht 9 detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine OE 82

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

4. Mäetaguse alevik Pargitaguse elamurajooni detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine OE 83

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

5. Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks ja maa otsustuskorras  võõrandamiseks (Pargi tn 3, Mäetaguse) OE 80

Ettekandja: maakorraldusspetsialist Sirje Allikmaa

6. Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks (Valla, Illuka) OE 81

Ettekandja: maakorraldusspetsialist Sirje Allikmaa

7. Alutaguse valla teede kord ME 23

Ettekandja: teede- ja transpordispetsialist Aare Lehtpuu

8. Revisjonikomisjoni kontrollimise tulemuse kinnitamine OE 79

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Aivar Surva

9. Katase partisanide mälestuskivi üleandmine Vaivara Sinimägede Muuseumile OE 67

Ettekandja: volikogu esimees Marek Kullamägi

10. Jooksvad küsimused

Ettekandja: volikogu esimees Marek Kullamägi

Alutaguse Vallavolikogu istung 27.10.2022

Alutaguse Vallavolikogu II koosseisu 13.istung toimub neljapäeval 27. oktoobril 2022 kell 15:00 Illuka Kooli seminarimajas.

Eelnõud on kättesaadavad VOLIS keskkonnas. 

Istungi salvestust saab vaadata siit.

Istungi lühikokkuvõte.

Istungi päevakorra projekt:

1. SA Pannjärve Tervisespordikeskuse põhikirja muutmine OE 68

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

Kaasettekandja: SA Pannjärve Tervisespordikeskuse juhataja Avo Sambla

2. Mehntack OÜ ülevaade majanduskuludest

Ettekandja: OÜ Mehntack juhataja Terje Rattur

3. Mehntack OÜ müügi ettevalmistusprotsessi algatamise protokollilise otsuse tegemine

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

4. Alutaguse valla II lisaeelarve vastuvõtmine ME 21

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

5. Alutaguse valla eelarve strateegia avaliku arutelu tulemuste hääletamine  

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

6. Alutaguse valla eelarve strateegia vastuvõtmine ME 18

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

7. Audiitori kinnitamine OE 69

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

8. Veeteenuste hinna hüvitamise kord 2023.a ME 20

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

9. Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise või väljaehitamisega seotud kulude kandmise kord Alutaguse vallas ME 22

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

10. Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu kehtestamine OE 66

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

11. Remniku küla Silla kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine OE 75

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

12. Remniku küla Järveääre tee 28 kinnistu detailplaneeringu KSH algatamata jätmine OE 73

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

13. Aheraine kinnistu hoonestusõiguse omandamine Alutaguse vallale OE 76

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

14. Kinnistu piiride muudatus Tamme tn 8a Iisaku alevik OE 70

Ettekandja: maakorraldussptesialist Sirje Allikmaa

15. Kinnistute ostmine vallale (Jõe tn 12c, Jõe tn 12 a) OE 71

Ettekandja: vallavaraspetsialist Aivar Oja

16. Vallavara müük Iisaku alevik Põllu tn 1a OE 72

Ettekandja: vallavaraspetsialist Aivar Oja

17. Alutaguse valla maanteede (tänavate) ehitamise,  hooldamise ja kasutamise kord I lugemine

Ettekandja: teede- ja transpordispetsialist Aare Lehtpuu

18. Alutaguse valla arengukava uue redaktsiooni kinnitamine (Hariduse valdkond)   ME 19

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

19. Alutaguse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine

OE 74

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

20. Volikogu pöördumine Kaitseministeeriumi poole Katasel asuva tundmatu sõduri haua asuva ühishaua ümbermatmiseks

Ettekandja: volikogu esimees Marek Kullamägi

21. Katase partisanide mälestuskivi üleandmine Vaivara Sinimägede Muuseumile OE 67

Ettekandja: volikogu esimees Marek Kullamägi

22. Vasknarva II ms hukkunute mälestuskivi üleviimine Vasknarva kalmistule

Ettekandja: volikogu esimees

Alutaguse Vallavolikogu istung 22.09.2022

Alutaguse Vallavolikogu II koosseisu 12.istung toimub neljapäeval, 22. septembril 2022  kell 15:00 Mäetaguse rahvamajas.

Eelnõud on kättesaadavad VOLISes

Istungi salvestus vaadatav SIIT (järelvaadatav kuni 23.09.2023)

Istungi lühikokkuvõte.

 Istungi päevakorra projekt:

1. Ülevaade OÜ Mehntack tegevusest

Ettekandja: juhatuse liige Terje Rattur

2. Ülevaade kaugkütte hindadest Alutaguse vallas

Ettekandja: OÜ Alutaguse Haldus juht Margus Paalo

3. Ülevaade punamonumentidest ja sõjahaudadest Alutaguse vallas

Ettekandja:  vallasekretär Lehti Targijainen

4. Volikogu seisukoht rahvaalgatuse „Iisaku fašismiohvrite ümbermatmine surnuaeda" kohta

Ettekandja: volikogu esimees Marek Kullamägi

5. Volikogu pöördumine Katseministeeriumi poole Iisakus Teeristil asuva ühishaua ümbermatmiseks ja mälestussamba eemaldamiseks

Ettekandja: volikogu esimees Marek Kullamägi

6. Alutaguse valla esindajate nimetamine Eesti Valdade ja Linnade liidu üldkogusse OE 63

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

7. Alutaguse valla esindajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse OE 64

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

8. Alutaguse valla andmekoguse asustamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volituse andmine   ME 16

Ettekandja: õigus- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

9. Vallavara omandamine ja võõrandamine (Kurepesa) OE 65

Ettekandja: maakorraldusspetsialist Sirje Allikmaa

10. Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu kehtestamine OE 66

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

11. Alutaguse valla eelarve strateegia I lugemine ME 18

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

12. Alutaguse valla Heaoluprofiil I lugemine ME 17

Ettekandja: sotsiaaltööjuht Evi Kruzman

13. Haridusvaldkonna arengukava ettepanekute hääletamine

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

 

 

Alutaguse Vallavolikogu istung 17.08.2022

Alutaguse Vallavolikogu II koosseisu 11.istung toimub kolmapäeval, 17. augustil 2022 kell 15:00 Mäetaguse rahvamajas.

Eelnõud kättesaadavad VOLISes.

Istungi lühikokkuvõte.

Istungi päevakorra projekt

1. Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine OE 51 

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Aivar Surva

2. Iisaku Vallavolikogu 24.03.2016. a otsuse nr 130 osaline kehtetuks tunnistamine OE 56

Ettekandja: õigus- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

3. Vallavara võõrandamine (Uuselamurajoon) OE 58                                                 

Ettekandja: õigus- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

4. Iisaku alevikus Uuselamurajooni kinnistuid koormava hoonestusõiguste lõpetamine ja kinnistute võõrandamine OE 57

Ettekandja: õigus- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

5. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Tamme tn 14-7, Tamme 14 a Mäetaguse alevik) OE 59                                                                                                     

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

6. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Tamme tn 1-17 Mäetaguse alevik) OE 60         

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

7. Enampakkumine Kunstniku Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Kunstniku kinnistu) OE 54

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

8. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Tamme tn 3-1 ja Kooli tn 1-8 Mäetaguse alevik) OE 61

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

9. Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine OE 55                 

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

10. Rannapungerja Tammetõru detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine OE 53   

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

11. Valitsuse liikme vabastamine ja uue liikme kandidaadi kinnitamine OE 52       

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

12. Uue volikogu esimehe valimine OE 62                                                                   

Ettekandja: volikogu esimees Veljo Kingsep

Alutaguse Vallavolikogu istung 30.06.2022

Alutaguse Vallavolikogu 10.istung toimub neljapäeval, 30.06.2022, kell 14.30 Mäetaguse rahvamajas

Eelnõud kättesaadavad VOLISes. 

Istungi lühikokkuvõte.

Istungi päevakorra projekt

1. Ülevaade OÜ Alutaguse Haldus tegevusest

Ettekandja: juhatuse liige Margus Paalo

2. Ülevaade Alutaguse valla arengukava 2021.a täitmisest

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

3. Revisjonikomisjoni arvamus Alutaguse valla 2021 majandusaasta aruande kohta ja Alutaguse valla 2021 majandusaasta aruande kinnitamine OE 50

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Aivar Surva

Kaasettekandja: finantsjuht Luule Salla

4. 2022.aasta I lisaeelarve II lugemine ME 14

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

5. Alutaguse Vallavolikogu 24.03.2022 a määruse nr 7 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad" muutmine ME 15

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

6. Rannapungerja küla Jahi ja Mudajärve kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine OE 47

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

7. Kuru küla Jaaniku ja Vaarika maaüksuste detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine OE 48

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

8. Alajõe Vallavolikogu 10.novembri 2011 otsuse nr 74  „Sundvalduse seadmine" osaline muutmine OE 49

Ettekandja: maakorraldusspetsialist Sirje Allikmaa

9. Alutaguse vallavolikogu seisukoht rahvaalgatuse petitsioonidele „Ärge sulgege arenevat Iisaku Gümnaasiumi" ja „Mina olen Iisaku Gümnaasiumi sulgemise vastu"

Ettekandja: volikogu esimees Veljo Kingsep 

Alutaguse Vallavolikogu istung 26.05.2022

15.03.23

Alutaguse Vallavolikogu üheksas istung toimub neljapäeval, 26.05.2022, kell 14.30 Iisaku Kihelkonna Muuseumis. 

Eelnõud on kättesaadavad VOLISes

Istungi lühikokkuvõte.

Istungi päevakorra projekt:

1. Ülevaade SA Iisaku Kihelkonna Muusemi tegevusest

Ettekandja: juhatuse liige Mari Oolber

2. Vaie Alutaguse Volikogu 28.04.2022 a. otsus nr 36 „Konsu küla Laagri

maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine"

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

3. Kuru küla Hane tee detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine OE 41

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

4. Vallavalitsuse struktuuri täiendamine OE 42

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

5.  Alutaguse valla 2022 a I kvartali eelarve ülevaade

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

6.  Alutaguse valla 2022 a I lisaeelarve I lugemine ME 12

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

7. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras Nirgi, Rannapungerja OE 43

Ettekandja: maakorraldusspetsialist Sirje Allikmaa

8. Peremehetu ehitise tuvastamine Töökoja, Tudulinna OE 44

Ettekandja: maakorraldusspetsialist Sirje Allikmaa

9. Vallavara müük enampakkumise korras Pagari kuivati OE 45

Ettekandja: vallavaraspetsialist Aivar Oja

10. Arengukava haridus valdkonna muutmise I lugemine ME 13

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

11. Informatsioon

 • Rahvaalgatus.ee petitsioon „Ärge sulgege arenevat Iisaku Gümnaasiumi"
 • RHKK tegevusest

 

Alutaguse Vallavolikogu istung 28.04.2022

Alutaguse Vallavolikogu kaheksas istung toimub neljapäeval, 28. aprill 2022 kell 14:30 Mäetaguse rahvamajas

Eelnõud on kättesaadavad VOLISes 

Istungi lühikokkuvõte.

Istungi päevakord:

1. Uusküla Uuemetsa, Järvekalda ja Monacho kinnistute detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine (OE 40)

Ettekandja: geoifnospetsialist Liina Talistu

2. Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (OE 38)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

3. Laagri detailplaneeringu kehtestamine (OE 39)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

4. Alutaguse Vallavolikogu 25.06.2020 määruse nr 133 „Alutaguse valla heakorraeeskiri" muutmine (ME 9)

Ettekandja: õigus- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

5. Parkimistasu ja tasulise parkimise korraldamine (ME 11)

Ettekandja: õigus- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

6. Halduslepingu sõlmimine parkimise korraldamiseks (OE 36)

Ettekandja: õigus- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

7. Palgajuhendi muutmine Alutaguse Vallavolikogu 30.11.2017 määruse nr 6 „Alutaguse Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine (ME 10)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

8. Pikk tn 21-8 Tudulinna vallavara müük enampakkumise korras (OE 37)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

9. Ülevaade SA Alutaguse Hoolekeskus tegevusest

Ettekandja: juhatuse liige Kristiina Ets

10. Volikogu liikme Kalle Kuusik arupärimisele vastamine

Vastab: vallavanem Tauno Võhmar

Alutaguse Vallavolikogu istung 24.03.2022

Alutaguse Vallavolikogu seitsmes istung toimub neljapäeval, 24. märts 2022 kell 14:30 Alutaguse Puhke- ja Spordikeskuses

Eelnõud on kättesaadavad VOLISes 

Istungi lühikokkuvõte.

Istungi päevakord:

 1. Ülevaade SA Pannjärve Tervisespordikeskuse tegevusest

Ettekandja: juhatuse liige Avo Sambla

 1. Alutaguse Vallavolikogu 29.10.2020 määruse nr 140 „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele" muutmine (ME 7)

Ettekandja: õigus- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

 1. Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad (ME 8)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

 1. Audiitori määramine (OE 30)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

 1. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (OE 32)

Ettekandja: maakorraldusspetsialist Sirje Allikmaa

 1. Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks (Kraavi põik 5 ja 6) (OE 33)

Ettekandja: maakorraldusspetsialist Sirje Allikmaa

 1. Katase küla 23c kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine (OE 34)

Ettekandja: geoifnospetsialist Liina Talistu

 1. Uusküla Uuemetsa, Järvekalda ja Monacho kinnistute detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine (OE 35)

Ettekandja: geoifnospetsialist Liina Talistu

 1. Arengukava osaline muutmine (OE 31)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

Alutaguse Vallavolikogu istung 17.02.2022

Alutaguse Vallavolikogu II koosseisu kuues istung toimub neljapäeval, 17. veebruaril 2022 kell 14:30 Kauksi rannahoone saalis.

Istungi päevakord:

(Eelnõud on kättesaadavad VOLISES)

Istungi lühikokkuvõte.

1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia hetkeseisu ning õiglase ülemineku fondi tutvustus

Ettekandja: Hardi Murula ja Ivan Sergejev

2. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine (OE 27)

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Aivar Surva

3. Vallavolikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord II lugemine (ME 6)

Ettekandja: volikogu esimees Veljo Kingsep

4. Vallavolikogu otsuste kehtetuks tunnistamine (OE 28)

Ettekandja: volikogu esimees Veljo Kingsep

5. Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks ja maa osaliseks võõrandamiseks _Külaplatsi tee (OE29)

Ettekandja: maakorraldusspetsialist Sirje Allikmaa

6. SA Alutagusemaa tutvustus

Ettekandja: juhatuse liige Signe Roost

*SA Alutagusemaa eelarvetaotlus on avalikustatud Volises 27.01.2022 volikogu päevakorrapunkti nr 10 lisafailides

 

Alutaguse Vallavolikogu istung 27.01.2022

Alutaguse Vallavolikogu II koosseisu viies istung toimub neljapäeval, 27. jaanuaril 2022 kell 14:30 Mäetaguse rahvamaja saalis.

Istungi päevakord:

(Eelnõud kättesaadavad VOLISES)

Istungi lühikokkuvõte.

1. Alutaguse valla riigimetsa tutvustamine (kiri)

Ettekandja: RMK metsaülem Koidu Simson

2. Alutaguse valla teenetemärgi andmine (OE 24)

Ettekandja: volikogu esimees Veljo Kingsep

3. Rannapungerja küla Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (OE 25)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

4. Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks ja maa osaliseks võõrandamiseks (Metsa tänav) (OE 23)

Ettekandja: maakorraldusspetsialist Sirje Allikmaa

5. Vallavolikogude määruste kehtetuks tunnistamine (ME 2)

Ettekandja: õigus- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

6. Veeteenuse hinna hüvitamise kord 2022. aastal (ME 3)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

7. Alutaguse Vallavolikogu 30.11.2017. a määruse nr 4 „Vallavolikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord" muutmine (ME 4)

Ettekandja: volikogu esimees Veljo Kingsep

8. Volikogu aseesimehele hüvituse määramine (OE 26)

Ettekandja: volikogu esimees Veljo Kingsep

9. Alutaguse Vallavolikogu 30.11.2017 määruse nr 6 „Alutaguse Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

10. Alutaguse valla 2022. aasta eelarve II lugemine (ME 1)

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

11. Info Haridus- ja Teadusministeeriumi käskkirjast „Täiendav toetus munitsipaalkoolide pidajatele koolivõrgu korrastamiseks" (KK)