Pagari elamuala detailplaneering

5.10.21

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 23.09.2021 otsusega nr 353 osaliselt kehtetuks Mäetaguse Vallavolikogu poolt 2008. aastal kehtestatud Pagari elamuala detailplaneeringu.

Detailplaneeringu kohaselt moodustati pargi servaaladele elamumaa sihtotstarbega krundid, millest enamus on endiselt riigi omandis ning hoonestamata. Pagari mõisa hoonete, pargi ning riigitee äärsete haljasalade krundid on taotletud munitsipaalomandisse. Eraomandis olevatel elamukruntidel säilis olemasolev ehitusõigus, mis seab takistusi elamukruntide täiendaval hoonestamisel.

Detailplaneering tunnistati kehtetuks volikogu otsuse lisas märgitud munitsipaal- ja eraomandis olevate kruntide osas ning osaline kehtetuks tunnistamine ei takista selle elluviimist kehtima jäävas osas.

Pagari elamuala detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla planeeringute registris: https://evald.ee/alutagusevald/#/planeeringud/planeeringud/498000005.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsuse ja selle lisaga on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: 

http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/4981243.

 

Toimetaja: LIINA TALISTU

Alajõe küla Metskannikese kinnistu detailplaneering

3.09.21

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 26.08.2021 otsusega nr 340 kehtetuks Alajõe Vallavolikogu poolt 2009. aastal kehtestatud Alajõe küla Metskannikese kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu kohaselt jagati Metskannikese kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks (Kaldaliiva, Leesika, Metskannikese) ning igale krundile määrati ehitusõigus ühele üksikelamule ja ühele abihoonele ehitusaluse kogupindalaga kuni 130 m2. Detailplaneering tunnistati Kaldaliiva ja Leesika kruntide osas kehtetuks 2020. aastal. Metskannikese krundi omanikud soovivad detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist ka seni kehtinud osas, et oleks võimalik muuta krundipiire ning laiendada ehitusõigust vastavalt üldplaneeringule.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/4946297.

Toimetaja: LIINA TALISTU

Kauksi küla Tamme kinnistu detailplaneering

7.06.21

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 27.05.2021 otsusega nr 328 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu poolt 2008. aastal kehtestatud Kauksi küla Tamme kinnistu detailplaneeringu joonisel märgitud hoonestusalade asukohtade osas ning tingimuse osas keelustada välisviimistlusena ümarpalki jäävad

Detailplaneeringu alusel on Tamme kinnistu jagatud viieks elamukrundiks, millele on määratud ehitusõigus elamule ning kahele abihoonele ehitusaluse pinnaga kokku kuni 220 m2. Planeeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei takista detailplaneeringu terviklahenduse elluviimist kehtima jäävas osas. Hoonestusalad on määratud planeeringu tekstilises osas. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris:

http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/4805564.

Toimetaja: LIINA TALISTU

Alajõe küla Kanarbiku 10 detailplaneering

31.05.21

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 27.05.2021 otsusega nr 327 kehtetuks Alajõe Vallavolikogu poolt 2006. aastal kehtestatud Alajõe küla Kanarbiku 10 detailplaneeringu.

Planeeringuala hõlmas Nurmenuku, Madara, Marana, Pääsusilma, Karukolla, Käokulla, Suitsupääsukese, Kaldapääsukese, Urvalinnu, Punarinna ja Käbilinnu katastriüksuseid. Kruntide hoonestamisel tuleb lähtuda Alutaguse valla üldplaneeringuga kompaktse asustusega alale määratud ehitus- ja maakasutustingimustest.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/4805540.

 

Toimetaja: LIINA TALISTU

Alajõe küla Metskannikese kinnistu detailplaneering

10.12.20

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 26.11.2020 otsusega nr 293 kehtetuks Alajõe Vallavolikogu poolt 2009. aastal kehtestatud Alajõe küla Metskannikese kinnistu detailplaneeringu Kaldaliiva ja Leesika kruntide osas.

Detailplaneeringu kohaselt jagati Metskannikese kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks (Kaldaliiva, Leesika, Metskannikese) ning igale krundile määrati ehitusõigus ühele üksikelamule ja ühele abihoonele ehitusaluse kogupindalaga kuni 130 m2. Kaldaliiva ja Leesika kruntidel on ühine omanik, kes soovib planeeringu elluviimisest loobuda, liita krundid maakorralduslikult üheks katastriüksuseks ning rajada krundile üksikelamu. Planeeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei takista detailplaneeringu elluviimist kehtima jäävas osas (Metskannikese kinnistul).

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/4547508.

Toimetaja: LIINA TALISTU

Kuru küla Jaaniku ja Vaarika maaüksuste detailplaneering

10.07.20

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 25.06.2020 otsusega nr 269 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu poolt 2008. aastal kehtestatud Kuru küla Jaaniku ja Vaarika maaüksuste detailplaneeringu Jaaniku tee 5 ja Jaaniku tee 6 hoonestusalade asukohtade osas

Detailplaneeringu kohaselt on Jaaniku tee 5 ja Jaaniku tee 6 kruntidele antud ehitusõigus kuni kahele kahekorruselisele hoonele. Hoonete suurim ehitusalune pind on 375 m2 ja kõrgus kuni 8 meetrit. Kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda, viia läbi maakorraldustoimingud Jaaniku tee 5 ja Jaaniku tee 6 vahelise krundipiiri korrigeerimiseks ning nihutada hoonestusala. Ülejäänud detailplaneeringuga määratud ehitusõigus ja -tingimused jäävad kehtima.

Planeeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei takista detailplaneeringu terviklahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/4345284.

 

Toimetaja: LIINA TALISTU

Mäetaguse aleviku Pärna detailplaneering

5.03.20

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 27. veebruari 2020 otsusega nr 241 kehtetuks Mäetaguse Vallavolikogu poolt 2014. aastal kehtestatud Mäetaguse aleviku Pärna detailplaneeringu hoonestusalade asukohtade osas.

Detailplaneeringu alusel moodustati Mäetaguse aleviku Pärna tn 1, Pärna tn 7, Pärna tn 9, Karja tn 14, Karja tn 12, Karja tn 10, Karja tn 8 ja Karja tn 6 elamukrundid.

Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise vajadus tuleneb sellest, et detailplaneeringuga määrati kõikidele kruntidele hoonestusalad, mis on väiksemad kui lubatud ehitusalused pinnad. Peale detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist jäävad ülejäänud ehitustingimused kehtima ning tuleohutuskujade tagamiseks peab hoone asuma minimaalselt 5 m krundipiirist.  

Pärna detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine hoonestusalade asukohtade osas ei takista detailplaneeringu terviklahenduse elluviimist planeeringu kehtima jäävas osas.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/4111138.

 

Toimetaja: LIINA TALISTU

Iisaku aleviku Tartu mnt 15 krundi detailplaneering

5.03.20

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 27. veebruari 2020 otsusega nr 240 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 26. märtsi 2015 otsusega nr 72 kehtestatud Iisaku aleviku Tartu mnt 15 krundi detailplaneeringu.

Tartu mnt 15 krundi (22401:005:0150) detailplaneeringuga määrati ehitusõigus kolmele kuni 8 meetrisele hoonele suurima lubatud ehitusaluse kogupindalaga 250 m2 ning muudeti krundi maakasutuse sihtotstarve ärimaaks kodumajutuse teenuse pakkumiseks. Kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/4111133.

Toimetaja: LIINA TALISTU

Remniku küla Aia I kinnistu detailplaneering

4.03.20

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 29. augusti 2019 otsusega nr 206 kehtetuks Alajõe Vallavolikogu 01. novembri 2007 otsusega nr 96 kehtestatud Remniku küla Aia I kinnistu detailplaneeringu hoonestusalade asukohtade osas.

Hoonestusalade asukohtade kehtetuks tunnistamise vajadus tulenes sellest, et detailplaneeringuga on määratud kõikidele kruntidele ebamõistlikult väikesed hoonestusalad. Peale detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist jäävad ülejäänud detailplaneeringuga määratud ehitustingimused kehtima ja detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei takista detailplaneeringu terviklahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/3862079.

Toimetaja: LIINA TALISTU

Remniku küla Hundisaare kinnistu detailplaneering

4.03.20

Alutaguse Vallavolikogu otsustas 29. augusti 2019 otsusega nr 204 lõpetada Remniku küla Hundisaare kinnistu detailplaneeringu koostamise.

Hundisaare kinnistu detailplaneering algatati Alajõe Vallavolikogu 25.03.2008 otsusega nr 18 ning planeeringu koostamise eesmärk oli rajada metsa-alale elamurajoon. Detailplaneeringuga kavandati maa-ala jagamist viieks elamumaa ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ja ehitusõiguse määramist. Planeeritava ala suurus oli 3,14 ha.

Detailplaneering jäi kehtestamata, sest üks Hundisaare kinnistu kaasomanikest ei nõustunud detailplaneeringuga. Lähtudes eeltoodust on Alutaguse Vallavalitsus seisukohal, et detailplaneeringut pole võimalik ellu viia.

Detailplaneeringu koostamise lõpetamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/3862098.

Toimetaja: LIINA TALISTU

Kuru küla Mikidina kinnistu detailplaneering (Kala tee 12)

4.03.20

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 30. mai 2019 otsusega nr 184 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 19. oktoobri 2006 otsusega nr 31 kehtestatud Mikidina kinnistu detailplaneeringu Kala tee 12 krundi hoonestusalade asukohtade osas.

Kehtetuks tunnistamise aluseks on maaomaniku avaldus ning detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise vajadus tuleneb sellest, et planeeringu koostamise ajal krunti läbiv elektriõhuliin, mille kaitsevöönd seadis piirangud hoonestusalade määramisele, on praeguseks hetkeks likvideeritud. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Kala tee 12 krundi hoonestusala asukohtade osas ei takista detailplaneeringu terviklahenduse elluviimist planeeringu kehtima jäävas osas.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/3768783.

Toimetaja: LIINA TALISTU

Kuru küla Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneering (Kesktee krundid)

4.03.20

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 30. mai 2019 otsusega nr 183 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 05. augusti 2004 määrusega nr 16 kehtestatud Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneeringu Kesktee kruntide hoonestusalade asukohtade osas.

Hoonestusalade asukohtade kehtetuks tunnistamise vajadus tulenes sellest, et detailplaneeringuga on määratud kõikidele kruntidele ebamõistlikult väikesed hoonestusalad. Peale detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist jäävad ülejäänud detailplaneeringuga määratud ehitustingimused kehtima ja detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei takista detailplaneeringu terviklahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/3768767.

Toimetaja: LIINA TALISTU

Karjamaa küla ja Alajõe küla avaliku ranna ja selle lähialade detailplaneeringud

4.03.20

Alutaguse Vallavolikogu otsustas lõpetada 27.02.2019 otsusega nr 154  Karjamaa küla avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu ning 27.02.2019 otsusega nr 153 Alajõe küla avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringutega sooviti kavandada Karjamaa külas rannaalale erinevaid puhkamise ja liikumise võimalusi ning Alajõe külas avaliku ranna-ala loomist.

Käesoleval hetkel on koostamisel Alutaguse valla üldplaneering, milles määratakse muuhulgas supelranna alad, avalikult kasutatavad teed, juurdepääsud kallasrajale ning olulisemate tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad. Lähtuvalt eeltoodust ei ole otstarbekas samade ülesannete lahendamiseks paralleelselt ka detailplaneeringute koostamine ning eesmärgid, millest tulenes detailplaneeringute koostamise vajadus, saab lahendada üldplaneeringuga.

Detailplaneeringute koostamise lõpetamiste otsustega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/3655280 ja 

http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/3655316.

 

Toimetaja: LIINA TALISTU

Kuru küla Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneering (Kesktee 27)

4.03.20

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 27.02.2019 otsusega nr 151 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 05. augusti 2004 määrusega nr 16 kehtestatud Kuru küla Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneeringu Kesktee 27 kinnistu ehitusõiguse ja hoonestusala asukoha osas.

Kinnisasja omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda ning detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Kesktee 27 krundi ehitusõiguse ja hoonestusala asukoha osas ei takista detailplaneeringu terviklahenduse elluviimist planeeringu kehtima jäävas osas.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/3655286.

Toimetaja: LIINA TALISTU

Katase küla Kuusiku ja Kuusiku 16 kinnistute detailplaneering

4.03.20

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 20.12.2018 otsusega nr 120 kehtetuks Alajõe Vallavolikogu 17.05.2006 otsusega 31 kehtestatud Katase küla Kuusiku ja Kuusiku 16 kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringuga oli kavandatud Kuusiku ja Kuusiku tee 20a katastriüksuste liitmine ning puhkekompleksi rajamine. Kinnisasja omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Sama otsusega tunnistati kehtetuks Alajõe Vallavolikogu 05.05.2014 otsus nr 28 ning lõpetati Katase küla Kuusiku kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine.

Alutaguse Vallavolikogu otsusega saab tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/3525009

Toimetaja: LIINA TALISTU

Kuru küla Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneering (Kesktee 14)

4.03.20

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 22.11.2018 otsusega nr 114 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 05. augusti 2004 määrusega nr 16 kehtestatud Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneeringu Kesktee 14 kinnistu osas.

Kinnisasja omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda ning detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Kesktee 14 krundi osas ei takista detailplaneeringu terviklahenduse elluviimist planeeringu kehtima jäävas osas.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/3472389.

Toimetaja: LIINA TALISTU