Parkimiskaardid

Parkimiskaart väljastatakse isikule, kelle elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Alutaguse vald ning kellel esineb:

keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;

ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Parkimiskaart antakse välja puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks, ajutise kõrvalekalde puhul mitte kauemaks kui 6 kuuks.

  • Isikut tõendav dokument;
  • taotleja dokumendifoto;
  • SKA poolt väljastatud puude raskusastme tuvastamise otsus
  • Lapsele või pensioniealisele puudega isikule lisaks pere- või eriarsti teatis liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde olemasolu kohta.
  • Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde isikul pere- või eriarsti teatis, mis peab sisaldama infot, et isik vajab liikumist abistavat tehnilist abivahendit või et tal on ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalkalle.

 

Alus: ,,Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused.''