Alutaguse vallas kompaktse asustusega aladel üksikpuude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord

23.08.19
Kompaktse asustusega aladel üksikpuude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord reguleerib Alutaguse valla haldusterritooriumi kompaktse asustusega aladel asuvate üksikpuude raieks või hoolduslõikuseks loa taotlemist, andmist ning loa andmisel võimalike lisatingimuste seadmist.
Korra eesmärk on tagada valla kompaktse asustusega aladel kasvavatele puudele soodsad kasvutingimused ja nende kaitse ning looduse mitmekesisuse ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna säilitamine.
Käesolevat korda kohaldatakse üksikpuude raiumisel või puuvõra kärpimisel rohkem kui 50% olemasoleva võra suurusest.
Korda ei kohaldata:
1) kasvava metsa raiel metsaseaduse tähenduses ning erakinnistutel kasvavate viljapuude raiel; 2) kui puu raiumine on ette nähtud kehtivas detailplaneeringus, ehitus- või kaeveloas või projekteerimistingimustes, nimetatud juhtumitel loetakse luba antuks koos eeltoodud dokumendiga;
3) tuulemurru korral maha kukkunud või ohtlikuks muutunud ja kohest likvideerimist nõudva ohtliku puu eemaldamisel.
 
Lisa 1 Raieloa taotluse vorm .docx versiooni saab alla laadida SIIT.
Toimetaja: MARTIN MILLER