Tee kasutamine (ajutised load)

Tegevus avalikul teel ja selle kaitsevööndis

Tee kaitsevööndi laius on üldjuhul 10 meetrit äärmise sõiduraja välimisest servast.

Avalikult kasutataval teel ja selle kaitsevööndis ei tohi

 • lõhkuda teekatet;
 • sulgeda ja halvendada liiklustingimusi s.o paigutada teele ja teekaitsevööndisse töövahendeid, materjale (sh ehitus- ja metsamaterjale) jms;
 • projekteerida ja ehitada teele ja teekaitsevööndisse mistahes hooneid või muid rajatisi;
 • rajada täiendavaid maha- ja pealesõiduteid;
 • sõita ja manööverdada teemulde nõlvadel ning külgkraavides;
 • ummistada sildade, truupide avasid, teekraave ning takistada vee ärajuhtimist teemaalt;
 • jätta tee kaitsevööndisse järelevalveta kariloomi;
 • sõita põllutööde tegemisel ümberpööramiseks maaharimismasinatega põllult välja teele;
 • maha võtta, ümber tõsta, juurde panna või kinni katta liiklusmärke ja muid liikluskorraldusvahendeid;
 • paigaldada teabe- ja reklaamivahendeid;
 • teostada erakorralisi, suuregabariidilisi ja raskeid vedusid (metsa- ja ehitusmaterjalid).

Kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda ja teed kasutada liiklusväliseks otstarbeks ainult tee omaniku kirjalikul nõusolekul.

Külgnähtavuse tagamiseks on kinnistu omanik kohustatud jälgima, et kinnistul asuvad puud ja põõsad või nende oksad ei ulatuks teemaale, ei varjaks liikluskorraldusvahendeid ning ei takistaks liiklemist teel ning vajadusel korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist ning raiet.

Tee kaitsevööndi maa kinnisasja omanik on kohustatud lubama kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või liiklusele ohtliku rajatise. Kinnisasja omanik peab võimaldama paigaldada tee kaitsevööndisse tee korrashoiuks ajutisi lumetõkkeid, rajada lumevalle ja kraave tuisklume tõkestamiseks ning paisata lund väljapoole teed, kui nimetatud tegevus ei takista juurdepääsu kinnisasjale.

Ümbersõite võib rajada avarii või loodusõnnetuse korral. Kinnisasja omanikule hüvitatakse kaasnev kahju.

 

Liikluskorraldus

Vallavalitsus täidab avalikult kasutatava tee omaniku õigusi ja kohustusi liikluse korraldamisel kohalikel teedel vastavalt Liiklusseaduses sätestatule.

Liikluse korraldamise ning liikluskorraldusvahendite õige paigutuse ja korrasoleku tagab teeomanik.

Liikluskorraldusvahendit ei tohi kahjustada ega liiklejate eest varjata.

 

Piirangute kehtestamine
 Vallavalitsusel on õigus kehtestada teele alalisi või ajutisi massi- ja/või kiirusepiiranguid arvestades tee kandevõimet, muid teed ja liiklust mõjutavaid tegureid (pinnase sulamine, kestvad vihmasajud jmt), samuti liiklusohutust kui veokite liiklus võib teed kahjustada või muuta liiklemise ohtlikuks.
 • Vallavalitsus kinnitab alalise massi- ja kiirusepiiranguga teede/tänavate nimekirjad.
 • Ohuolukordade tekkimisel on vallavalitsuse poolt määratud teenistujal õigus operatiivselt kehtestada piiranguid ja korraldada ajutiste liiklusmärkide paigaldamist.

 

Liiklus massipiiranguga teel

Vallavalitsusel on õigus lubada alalise massipiiranguga teel piirangut ületavate veokite liiklemist ajal kui tee seisukord seda võimaldab.

 • Veo korraldaja esitab vallavalitsusele hiljemalt 10 tööpäeva enne kavandatavat vedu kirjaliku loataotluse.
 • Vallavalitsus või ametnik vaatab esitatud loataotluse läbi 3 tööpäeva jooksul ja väljastab loa.
 Vallavalitsusel on õigus nõuda vedusid korraldavalt isikult tagatisraha ettemaksuna tee ja teekaitsevööndi taastamise ulatuses enne tee kasutamist, kui võib eeldada tee taastamise vajadust peale tee kasutamist (näiteks metsamaterjali välja- ja äravedu ning muud suuremahulised eriveosed).

Tagatisraha nõuet rakendatakse metsatehnika, metsamaterjali, hakkepuidu ning tee ehitusega seotud tehnika ja materjali vedudel.

Tagatisraha suurused:

 • kattega teel 200 €/km;
 • kruusateel või paekivikillustiku kattega teel 100 €/km.

Tagatisraha tagastatakse ajutise veoloa omanikule 14 päeva jooksul pärast tee ülevaatuse akti allkirjastamist.

Tagatisraha ei kuulu tagastamisele, kui vedude korraldaja ei taasta teed ja teekaitsevööndit vedudele eelnenud seisundisse kokkulepitud tähtaja jooksul. Sellisel juhul vallavalitsus tellib tee ja teekaitsevööndi korrastustööd. Juhul kui tagatisraha ei kata tee ja teekaitsevööndi taastamistööde tegelikku maksumust, nõuab vallavalitsus puudujääva osa sisse vedude korraldajalt.

Juhul kui veose lähte- ja sihtkoht asub massipiiranguga tee ääres asuval kinnistul, võib kinnistu omanik eeldusel, et tema elukoht on rahvastikuregistri järgi sealsamas, teostada majapidamise jaoks vajalikud ühekordsed veod ilma kirjaliku loata ja tagatisrahata, informeerides eelnevalt sellest vallavalitsust e-posti või telefoni teel (teataja, tee nimi, vedaja, auto registrimärk, veose iseloom, sihtpunkt).