Üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

8.09.20

Alutaguse valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 25.05-25.06.2020. Avaliku väljapaneku jooksul, avaliku arutelu käigus ning peale avalikku arutelu toimumist esitati 22 ettepanekut ja arvamust, mille osas on Alutaguse Vallavalitsus võtnud vastu põhjendatud seisukohad. Alutaguse Vallavalitsus tegi avaliku väljapaneku käigus 12 ettepanekut üldplaneeringu täiendamise osas.

Üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelud toimusid 02.07.2020 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ning 04.07.2020 kõikides endiste kohalike omavalitsuse piirkondades – Mäetaguse teenuskeskuses, Kuremäe raamatukogus, Alajõe teenuskeskuses ja Tudulinna rahvamajas. Avalikul arutelul tutvustati üldplaneeringu lahendust, avaliku väljapaneku kestel esitatud ettepanekuid, Alutaguse Vallavalitsuse seisukohti nende kohta ning vastati arutelu käigus tekkivatele küsimustele. Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehakse üldplaneeringus vajalikud täiendused.

Kõik avaliku väljapaneku ajal ning avaliku arutelu käigus või peale seda esitatud ettepanekud on lokaalse mõjuga ning ei muuda üldplaneeringu põhilahendust ega too kaasa vajadust KSH aruande muutmiseks.

Korrigeeritud planeeringumaterjalid: https://pilv.alutagusevald.ee/drive/d/f/574115906496542928.

Toimetaja: LIINA TALISTU

Alutaguse valla üldplaneeringu avalik väljapanek

2.07.20

Alutaguse valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.05 – 25.06.2020

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad:

02.07.2020 (neljapäev)
 
16.00 Alutaguse Vallavalitsuse Iisaku kontoris (Tartu mnt 56, Iisaku alevik)

04.07.2020 (laupäev)

 10.00-11.30 Mäetaguse teenuskeskuses (Pargi tn 5, Mäetaguse alevik) 

 12.00-13.30 Kuremäe raamatukogus (Kuremäe küla)

 14.00-15.30 Alajõe teenuskeskuses (Valla tn 8, Alajõe küla)

 16.00-17.30 Tudulinna rahvamajas (Pikk tn 5, Tudulinna alevik)

Planeeritavaks alaks on kogu Alutaguse valla territoorium suurusega 1458,62 km2 ja planeeringuala piir ühtib valla piiriga. Üldplaneeringu eesmärk on Alutaguse valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ja täpsustamine.

Üldplaneeringuga määratakse maa-aladele juhtotstarve, mis annab edaspidise maakasutuse põhisuuna. Üldplaneeringuga määratakse ehitustingimused eraldi hajaasustuses ja kompaktse asustusega alal asuvale elamumaale. Elamualade kavandamisel kompaktselt asustatud aladel on lähtutud alade tihendamisest, sealjuures olemasolevate elamumaade vahelistele aladele täiendavate elamumaade reserveerimisest. Vähendatud on reserveeritud elamumaid peamiselt Peipsi järve põhjakalda äärses piirkonnas.

Hajaasustuses asuvaid põllumajandus- ja metsamaid üldjuhul ei hoonestata. Väärtuslikud põllumajandusmaad tuleb hoida põllumajanduslikul eesmärgil kasutuses. Asukohast ja ala iseloomust tulenevalt on soositud teenindus- ja puhkemajanduslik ettevõtlus. Tootmismaadena võetakse eelkõige kasutusele olemasolevad tootmisterritooriumid.

Üldplaneeringuga suurendatakse Peipsi järve ehituskeeluvööndit kompaktse asustusega alade piires kuni olemasoleva ehitusjooneni ning nähakse ette avalikud juurdepääsuvõimalused Peipsi järve ja Narva jõe kallasradadele.

Üldplaneering vastab õigusaktidele ning on koostatud vastavuses valla ruumilise arengu eesmärkidega. ÜP koostamisega koos viidi läbi planeeringu KSH, mis selgitab, kirjeldab ja hindab ÜP elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab vajadusel mõjude leevendusmeetmed. KSH tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses.

Üldplaneeringu materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja Alutaguse valla kodulehel. 

Planeeringumaterjalid allalaadimiseks: https://pilv.alutagusevald.ee/drive/d/f/552326931016628979.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust. Arvamused edastada kirjalikult kas posti või e-posti teel Alutaguse Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald või info@alutagusevald.ee.

Peale avalikustamist esitatakse üldplaneering Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks ning heakskiidetud üldplaneering Alutaguse Vallavolikogule kehtestamiseks.

Alutaguse valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

6.05.20

Alutaguse Vallavolikogu võttis 30.04.2020 otsusega nr 252 vastu Alutaguse valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande.

Alutaguse valla ruumilise arengu põhimõtete väljatöötamisel on arvestatud nii valla ruumiliste vajaduste kui maakonna ruumiliste arengu suundumustega, mis on toodud välja Ida-Viru maakonnaplaneeringus 2030+. Ruumilise arengu üldised põhimõtted on kokkulepe, kuidas Alutaguse valla territooriumi edasi arendada ning need on aluseks maa- ja veealade kasutamis- ja ehitustingimuste määramisel. 

Üldplaneeringu põhilahenduse väljatöötamise käigus koostati olemasoleva maakasutuse transpordivõrgustiku, rohevõrgustiku, maardlate, Narva jõe ja Peipsi järve ehituskeeluvööndite ning nendes ehitamise, ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, tuletõrje veevõtukohtade, arhitektuursete tingimuste, taastuvenergia sobivuse, väärtuslike maastike ja miljööväärtuslike alade, kaitsemetsade vajalikkuse, väärtuslike põllumajandusmaade ning kvaasistabiilsetele aladele ehitamise analüüsid

Üldplaneeringu ja KSH eelnõu esitati kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile, Kaitseministeeriumile, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Siseministeeriumile, Välisministeeriumile, Keskkonnaministeeriumile, Keskkonnaametile, Maa-ametile, Maanteeametile, Muinsuskaitseametile, Päästeametile, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile, Terviseametile, Politsei- ja Piirivalveametile, Põllumajandusametile, Veeteede Ametile, Lennuametile ja naaberomavalitsustele ning arvamuse avaldamiseks Riigimetsa Majandamise Keskusele, Eesti Keskkonnaühenduste Kojale, MTÜ-le Eesti Roheline Liikumine, SA-le Eestimaa Looduse Fond, Elektrilevi OÜ-le, Elering AS-le, Telia Eesti AS-le, Eesti Lairiba Arenduse SA-le, Järve Biopuhastus OÜ-le, kõikidele kehtivate kaevandamislubade omanikele (sh Enefit Kaevandused AS-le, VKG Kaevandused OÜ-le), Eesti Erametsaliidule ja teistele isikutele, kes on esitanud ettepanekuid või avaldanud soovi olla kaasatud. Üldplaneeringu lahendust ning KSH aruannet on arvesse võetud ettepanekute osas täiendatud.

Alutaguse Vallavolikogu 30.03.2020 otsusega nr 252: 

http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/4283529.

Vastuvõetud üldplaneeringu ja KSH materjalidega saab tutvuda: 

https://pilv.alutagusevald.ee/drive/d/f/552326892017990374

 

Toimetaja: LIINA TALISTU

Üldplaneeringu ja KSH eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

12.04.19

Alutaguse valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 4. veebruarist 6. märtsini 2019. Avaliku väljapaneku jooksul laekus asutustelt ja isikutelt 13 kirja arvamuste, ettepanekute ja märkustega üldplaneeringu täiendamiseks. Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimusid 14. märtsil Iisaku vallamajas ja 16. märtsil kell 10.00 Tudulinna rahvamajas, kell 12.00 Alajõe teenuskeskuses, kell 14.00 Illuka teenuskeskuses ja kell 16.00 Mäetaguse teenuskeskuses, kus vaadati üle avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekud. Esitatud ettepanekute, Alutaguse Vallavalitsuse seisukohtadega ning avalike arutelude protokollidega saab tutvuda Alutaguse valla veebilehel.

Toimetaja: LIINA TALISTU

Alutaguse valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek ja avalikud arutelud

11.02.19

Alutaguse Vallavalitsus annab teada Alutaguse valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikust väljapanekust.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek kestab 04.02 – 06.03.2019.

Avalikule väljapanekule järgnevad avalikud arutelud:

14.03.2019 (neljapäev)             16.30-18.00 Iisakus (Tartu mnt 56, Iisaku alevik)

16.03.2019 (laupäev)                10.00-11.30 Tudulinna rahvamajas (Pikk tn 5, Tudulinna alevik)

                                                       12.00-13.30 Alajõe teenuskeskuses (Valla tn 8, Alajõe küla)

                                                       14.00-15.30 Illuka teenuskeskuses (Valla, Illuka küla)

                     16.00-17.30 Mäetaguse teenuskeskuses (Pargi tn 5, Mäetaguse alevik) 

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja Alutaguse valla kodulehel http://www.alutagusevald.ee/uldplaneering.

Avaliku väljapaneku ajal saab esitada kirjalikke ettepanekuid ja küsimusi Alutaguse Vallavalitsusele (Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, 41101 Ida-Virumaa, e-posti aadress info@alutagusevald.ee).

Planeeritavaks alaks on haldusreformi tulemusena Alajõe, Iisaku, Illuka, Mäetaguse ja Tudulinna valla ühinemisel moodustunud Alutaguse valla territoorium. Alutaguse valla üldplaneeringu eesmärk on Alutaguse valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ja täpsustamine ning seeläbi Alutaguse vallast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevad võimalikud strateegilised mõjud ning esitab vajalikud leevendusmeetmed. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses.

Andmekihtide väljastamiseks vektorkujul esitada päring aadressile liina.talistu@alutagusevald.ee.

 

 

Toimetaja: LIINA TALISTU

Üldplaneeringu kaardid (Tööversioon seisuga 05.12.2018)

4.02.19

Koostamisel oleva Alutaguse valla üldplaneeringu avatud töökoosolekud toimuvad:

Esmaspäeval, 10.detsembril kell 13.00-16.00 Tudulinna rahvamajas

Reedel, 14. detsembril kell 13.00-16.00 Iisakus vallamajas

Edaspidi toimuvad sarnased koosolekud ka Mäetagusel, Illukal ja Alajõel.

Üldplaneeringu eesmärk on Alutaguse valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ja täpsustamine ning seeläbi Alutaguse vallast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine.

Üldplaneeringu koostamine on avalik ja avatud protsess terve menetluse jooksul. Planeerimisseaduse kohaselt korraldame edaspidistes etappides vähemalt kaks ametlikku avalikustamist (eskiislahenduse ja põhilahenduse staadiumis). Teavitame sellest Põhjarannikus, Alutaguse valla lehes ja ka valla veebilehel. Eesmärk on, et info jõuaks kõikide inimesteni, kes soovivad olla kaasatud.

Kui üldplaneeringu eskiislahendus valmib, korraldame järgmiseks planeerimisseadusest tuleva avalikustamise ja arutelu, mille raames toimub ka üldplaneeringu lahenduse tutvustamine. Seadusest tulenevad arutelud toimuvad õhtustel aegadel, et see oleks võimalikult kättesaadav vallaelanikele.

Praeguses etapis toimub alles üldplaneeringu eskiislahenduse koostamine. Eelnimetatud formaadis töökoosolekute raames on tegemist infokorje või – kogumisega, mille otsustasime läbi viia lisaks seadusest tulenevatele avalikustamistele. Koosoleku raames ei tehta üldplaneeringut tutvustavat ettekannet, vaid koos konsultandiga töötatakse läbi erinevaid teemasid. Pakume selle läbiviimist avatud formaadis erinevates piirkondades, et elanikud, kellel on võimalus osaleda, saaksid oma mõtteid ja ideid avaldada. Olete oodatud koosolekul osalema igal hetkel vahemikus kell 13.00-16.00.

Kui esmane lahendus on valmis, teeme selle veebilehel kättesaadavaks. Lisaks avatud töökoosolekule saab planeeringu materjalidega tutvuda ja omapoolseid ettepanekuid ning küsimusi esitada igal ajahetkel terve menetlusprotsessi jooksul.

Ootame kõiki koostamisel olevate materjalidega tutvuma, kaasa mõtlema ja ettepanekuid esitama.

Toimetaja: LIINA TALISTU

Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

17.07.18

Alutaguse Vallavalitsus avalikustab üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse koos laekunud ettepanekutega.

Toimetaja: LIINA TALISTU

Üldplaneeringu algatamise teade

11.12.17

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Alutaguse Vallavolikogu 30. november 2017 otsusega nr 17 algatati Alutaguse valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Alutaguse valla üldplaneeringu eesmärgiks on uue valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning täpsustamine ning seeläbi Alutaguse vallast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine. Oluline on soodustada väljakujunenud asustusmustri säilimist. Uute elamualade planeerimisel lähtuda sellest, et uued kinnistud tekiksid aladele, kus on optimaalsed võimalused teeninduseks ja olemasoleva infrastruktuuriga ühinemiseks. Uute tootmisalade planeerimisel tuleb lähtuda olemasolevate lähedusest, et võimaldada ühtsete komplekside tekkimist ning vältida maastiku killustamist. Eelistada tuleb madala viljakusega muldasid. Tootmisalad peavad paiknema eemal senistest/planeeritavatest rekreatsiooni/elamualadest, et vältida inimesi häirida võivat müra ja õhusaastet ning visuaalset reostust, samuti vähendada negatiivset keskkonnamõju. Ettevõtlusalaseks eelistuseks on olemasolevate tootmisalade kasutusevõtmise kõrval kohaliku väikeettevõtluse ja sellega seonduvate teenuste osutamine ja arendamine. See eeldab üldist keskkonnasäästlikkust nii maakasutuses kui ehitamises, looduskeskkonna väärtustamist ja valla üldise atraktiivsuse tõstmist.

Alutaguse valla üldplaneeringu koostamisel lahendatakse planeerimisseaduse § 75 lõikes 1 sätestatud ülesanded. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõige 1 punkt 2 kohaselt tuleb algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine, kui strateegiline planeerimisdokument on üldplaneering.

Alutaguse valla üldplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Alutaguse Vallavolikogu ning koostaja ja koostamise korraldaja on Alutaguse Vallavalitsus.

Otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla kodulehel www.alutagusevald.ee ning kõikide ühinevate valdade (Alajõe, Iisaku, Illuka, Mäetaguse ja Tudulinna) kodulehtedel ja tööpäevadel Iisaku Vallavalitsuses (aadress: Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, 41101, Ida-Virumaa).

 

Toimetaja: LEHTI TARGIJAINEN