KOHALIKE OMAVALITSUSTE VOLIKOGUDE VALIMISED
15. oktoobril 2017. a

Ida-Viru maavanema 18. juuli 2017. a korraldus nr 1-1/2017/171 «Alutaguse Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine, mandaatide arvu määramine ja valimiskomisjoni moodustamine»

Ida-Viru maavanema 18. juuli 2017. a korraldus nr 1-1/2017/173 «Valimisjaoskondade moodustamine Alutaguse Vallavolikogu valimiseks»
Korralduse lisa 1 (kaart)

________________________________________________________________________________________________

Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja
Tudulinna valla ühinemisel moodustuva
Alutaguse valla valimiskomisjon

 
Komisjoni koosseis
esimees:        Lia Teeväli, tel 337 2733, e-post lia.teevali@iisaku.ee
aseesimees:  Lehti Targijainen, tel 336 6903, e-post lehti.targijainen@maetaguse.ee
        liikmed:  Heli Ferschel
                        Evi Harkmann
                        Tairi Hütt              
asendusliikmed: Heidi Kruut
                              Anne Ferschel
________________________________________________________________________________________________
Alutaguse valla valimiskomisjoni asukoht

Iisaku vallamajas (vallasekretäri kabinet), aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Ida-Virumaa

________________________________________________________________________________________________

Valimiskomisjoni tööaeg
16. augustist kuni 13. septembrini 2017. a töötab komisjon igal tööpäeval kell 13.00-16.00, välja arvatud 5. septembril 2017. a ja 7. septembril 2017. a, kui komisjon töötab kell 13.00-18.00.
 
Kandidaatide registreerimiseks vajalikud toimingud ja otsused tehakse reedel,
8. septembril 2017. a kell 14.00.
________________________________________________________________________________________________
Alutaguse valla valimiskomisjoni protokollid ja otsused
________________________________________________________________________________________________

INFO VALIMISTEL KANDIDEERIJATELE

________________________________________________________________________________________________


ELEKTROONILISE VALIJAKAARDI TELLIMINE

________________________________________________________________________________________________

Alutaguse valla valimiskomisjon võttis 23. oktoobril 2017. a vastu järgmised otsused:
1) otsus nr 9 «Valitud volikogu liikmete registreerimine»;
2) otsus nr 10 «Volikogu asendusliikmete registreerimine»;
3) otsus nr 11 «Lisamandaatide registreerimine».

Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks ja volikogu liikme volitused algavad 23.10.2017. a otsuse nr 9 «Valitud volikogu liikmere registreerimine» avalikustamisele järgneval päeval -
24. oktoobril 2017. a.

Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus - Alutaguse vald 24. oktoobril 2017. a. 

Ühinemislepingu ja selle lisade avalikustamine

Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu ja selle lisade avalikustamine toimub 25. oktoobrist kuni 15. novembrini 2016. a.

Ühinemislepingu projektiga saab tutvuda siin

Ühinemislepingu kohta ettepanekute tegemise tähtaeg lõppes 15. novembril

Alutaguse valla ühinemisläbirääkimised

Alutaguse valla ühinemisläbirääkimised algatas Iisaku Vallavolikogu 22.10. 2015. a otsusega nr 97 "Ettepaneku tegemine haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamiseks". Otsuse alusel tehti ettepanekud läbirääkimiste alustamiseks järgmistele omavalitsustele: Alajõe Vallavolikogule, Avinurme Vallavolikogule, Illuka Vallavolikogule, Lohusuu Vallavolikogule, Mäetaguse Vallavolikogule ning Tudulinna Vallavolikogule.

Lohusuu Vallavolikogu vastas Iisaku Vallavolikogu ettepanekule eitavalt. Illuka Vallavolikogu lükkas haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepaneku tagasi, kuid oli nõus läbirääkimiste protsessis osalema vaatlejana ning vajadusel ühinema. Alajõe Vallavolikogu, Tudulinna Vallavolikogu, Mäetaguse Vallavolikogu ning Avinurme Vallavolikogu olid Iisaku Vallavolikogu ettepanekuga nõus. Avinurme vald osales läbirääkimistes maikuuni, seejärel otsustas kõnelustes osalemise lõpetada.

 Ühinemisläbirääkimiste protsessi on kaasatud OÜ Cumulus Consulting konsultant Mihkel Laan. Moodustatud on neli komisjoni- juhtkomisjon ning kolm teemakomisjoni.

Et kogu ühinemisega seonduv dokumentatsioon oleks juriidiliselt korrektne ning üheselt mõistetav, tegi Iisaku Vallavolikogu septembris uuesti ettepaneku Alajõe, Mäetaguse ja Tudulinna vallale ühinemisläbirääkimiste jätkamiseks ning Illuka vallale läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus Iisaku, Alajõe, Illuka, Mäetaguse ja Tudulinna valdade baasil.

Illuka Vallavolikogu otsustab lõpetada ühinemisläbirääkimised 21.12. 2016. a otsusega nr 54 " Ühinemislepingu kinnitamata jätmine, haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse lõpetamine ja erandi taotlemine Vabariigi Valitsuselt".

Alutaguse vald moodustatakse Alajõe, Iisaku, Mäetaguse ja Tudulinna valdade baasil.

Omavalitsuste otsused lisatud dokumentidesse.

The selected web content no longer exists.