Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Kohalik omavalitsus peab ruumiandmete seaduse kohaselt tagama koha-aadresside määramise ja nõuetele vastavuse. Omavalitsus teeb aadressitoimingud, mis on koha-aadressi määramine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine ning koha-aadressiga seotud aadressiandmete muutmine. 

Aadressiandmeid haldab Maa-amet. Aadressandmete süsteemiga (ADS) on liidestatud maakataster, ehitisregister, kohanimeregister jt.

Adressiandmete süsteemi eesmärk on tagada aadressiobjektide selge ja arusaadav määratlemine nii nende asukohas kui ka andmekogudes ja registrites. Koha-aadress peab tagama, et aadressi omav objekt oleks hästi leitav - näiteks kiirabi, päästeteenistus  jõuaksid kriisiolukorras sihtkohta kiiremini kohale.

Kohaliku omavalitsuse ülesanne on kohanimede, sealhulgas aadresside korrastamine vastavalt eelpoolnimetatud määruses toodud reeglitele. Aadressiandmete süsteemi määruses on toodud koha-aadressidele esitatavad nõuded: näiteks ei kasutata maaüksuste nimedes rooma numbreid ja muid ebakohaseid sümboleid (koolonit, jutumärgid, võrdlusmärgid), piisava eristusvõimeta ja juurdemõeldavaid sõnu („number", „krunt", „maatükk", „maaüksus", „katastriüksus" jt). Koha-aadressid peavad peavad vastama eesti õigekirjareeglitele.

Aadressitoiminguid võib kohalik omavalitsus teha omal algatusel kui ka riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse, juriidilise või füüsilise isiku taotluse alusel. Eraomandis olevale aadressiobjektile koha-aadressi määramise või muutmise kavatsusest teavitatakse eelnevalt maaomanikku ja küsitakse tema arvamust.

Alutaguse valla koha-aadresside määramisega seotud dokumendid on leitavad dokumendiregist.

Rohkem infot leiad: