Kriisiinfo

Hädaolukorras, kus on vaja appi politseid, päästet või kiirabi, tuleb helistada Häirekeskuse numbrile 112. Eestist väljas helistades on Häirekeskuse numbriks +372 600 0112. Kui hädaabinumbrile 112 ei ole võimalik helistada, tuleks pöörduda lähima politseijaoskonda, päästekomandosse või meditsiiniasutusse.

Üleriigiliste või laiaulatuslike kriiside korral on kõige asjakohasem infokanal riigiinfotelefon 1247 või lehekülg www.kriis.ee

Kriiside lahendamine Alutaguse vallas

Kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamiseks ning koordineerimiseks Alutaguse valla haldusterritooriumil on moodustatud Alutaguse valla kriisikomisjon, mis juhindub oma tegevustes Alutaguse valla kriisikomisjoni põhimäärusest ning teistest valdkondlikest õigusaktidest.

Alutaguse valla kriisikomisjon

Kontakt: 58858158

Komisjoni esimees:  Tauno Võhmar- vallavanem

Komisjoni aseesimees:  Kairi Hõbemeri- abivallavanem

Komisjoni liikmed: 

Aivar Oja- vallavaraspetsialist, vallavalitsuse liige;

Kalle Kuusik- järelevalvespetsialist;

Janno Vool- Alutaguse Vallavolikogu liige, Päästeamet, MTÜ Iisaku Priitahtlik Pääste juhatuse liige;

Hans Karp- Päästeamet, MTÜ Iisaku Vabatahtlik Tuletõrje juhatuse liige;

Hannes Niinepuu- Alutaguse Haldus OÜ juhatuse liige.

Komisjoni asendusliikmed:

Lehti Targijainen- vallasekretär;

Liina Talistu- vallavalitsuse liige;

Kärolin Kivestu- vallavalitsuse liige;

Piret Sootalu- Alutaguse Haldus OÜ.

Olulised riiklikud abi- ja infotelefonid

 • 1247 – RIIGIINFO TELEFON, mis tegeleb keskkonna info (reostus, hukkunud loomad-linnud või keskkonnaalased õigusrikkumised), teid puudutav info (takistused teel või teehooldusprobleemid) ja päästeala nõuannetega.
 • 612 3000 – POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMETI INFOTELEFON
 • 16 662  MÜRGISTUSINFO TELEFON (jagab nõu ja abi mistahes mürgistuste korral)
 • 1220 – PEREARSTI NÕUANDELIIN (meditsiinialased nõuanded, mis ei vaja kiirabi sekkumist)
 • 116 111 – LASTEABI TELEFON (abivajavatest lastest teavitamine)
 • 1343  ELEKTRILEVI RIKKETELEFON
 • 9001 032 RIIGI ILMATEENISTUSE tasuline ilmainfo
 • +372 53019999 VÄLISMINISTEERIUMI 24h infotelefon (annab nõu ja abi välisriigis hädas olles)
 • 1510  MAANTEEINFOKESKUS

Kust saab kriisi ajal infot?

 Kriisiolukorras, mis puudutab laiemat elanikkonda ning kui infojagamine on raskendatud, saab informatsiooni vallavalitsuse kontorist (Pargi tn 5 Mäetaguse alevik), mis on kriisiolukorras valla kriisikomisjoni staap. Kõik elanikud võivad tulla sealt infot ja abi küsima. Valla kriisikomisjon lepib lähiajal kokku valla piirkondade jaoks samuti vajalikud staabid ja avalikustab sellekohase info.

⇒ Kui tegemist on kriisiga, mil elanikel ei ole võimalik interneti- ja mobiililevi kaudu infot saada, antakse infot kogukonnakogude ja külaseltside vahendusel.

Kui mobiililevi ja elekter on olemas ning kriis puudutab muid valdkondi, antakse infot Alutaguse valla kanalites (veebileht, valla Facebook).

⇒ Elektriga seotud kriisi korral annab Elektrilevi infot oma kanalite vahendusel.

⇒ Pikaajalise veekatkestuse korral kohalik omavalitsus koostöös vee-ettevõtjaga tagab joogiveega varustamise. (Olemas on 600L joogiveesertifikaadiga mahuti, millega saab ringisõites jagada joogivett kui vesi on paar päeva ära). Alutaguse Haldus OÜ organiseerib seesugusteks puhkudeks töötajate valved. Kui veekatkestuse põhjustab pikemaajaline laiaulatuslik veekatkestus, antakse vett piiratud aja jooksul. Sellest teavitatakse eraldi.

Alutaguse Haldus OÜ-l on olemas erineva võimsusega generaatorid, millega korraldada kanalisatsioonisüsteemi kriisiaegne toimimine.

Katlamajadel on kriisiks vajalikud seadistused ja ettevalmistused tehtud. Neil on võimalik elektrikatkestuse ajal soojust toota, kuid majad, mil on kinnise süsteemiga küttesüsteem ei saa sooja siis, kui konkreetses asulas ei ole elektrit. Korteriühistutel peab olema valmidus tagada soojasõlme töö generaatoriga. Soovitame korteriühistutel oma küttesüsteemid üle vaadata.

⇒ Kui kodudes ei ole enam sooja, määrab vallavalitsus igasse piirkonda hoone, kuhu inimesed saavad tulla. Sel teemal jagatakse infot eraldi.  Valla kriisikomisjon on mõeldud kerksuskeskused luua rahva- ja seltsimajade baasil.  Kerksuskeskus on välistest teenusepakkujatest (elekter, küte jne) sõltumatu hoone, mille katkematult ning jätkusuutlik toimimine on tagatud lokaalsete süsteemide kaudu ning loodud on võimalused inimestele abi, nõu ja info andmiseks, varjumiseks ning ajutiseks ümberasumiseks hädaolukordades ja riigi julgeolekut või põhiseaduslikku korda ähvardavate ohtude korral.

Vallal on olemas lumetõrje võimekus ja suurtehnika, mis tähendab, et kriisiolukorras saab saata masinaid ka valla teistesse piirkondadesse appi. Suure lumesaju korral tagatakse teede korrashoid 24h jooksul.

Soovitame koju valmis osta patareidega töötav raadio ning patareid. Hea on omada kodus mobiiltelefoni laadimiseks akupankasid ning neid aeg-ajalt laadida.

Kriisideks valmisolek ja nendega toimetulek

Muutuvas maailmas on oluline omada valmisolekut eri kriisidega toimetulekuks! Käitumisjuhised kriisiolukordadeks on leitavad veebilehelt Ole Valmis ning samanimelisest veebirakendusest. Soovitatav on alla laadida oma nutiseadmesse „Ole valmis" rakendus, mis aitab kriisideks valmistuda ja saada olulist infot. Rakendus töötab ka siis, kui internetti ei ole!

 

 Kriisiks valmisoleku soovitused
 • Varu koju oma pere jaoks piisav kogus joogivett, ravimeid ja toitu, sh arvesta ka koduloomadega. Toitu varudes soeta toiduaineid, mida sööd ka tavaolukorras ja mis ei rikne liiga kiiresti.
 • Varu koju taskulamp või patarei toitel lamp, varupatareid, küünlad, tikud.
 • Varu koju piisav kogus sularaha.
 • Veendu, et su telefon, nutiseade, arvuti jms on parooliga kaitstud. Võimalusel kasutada kaheastmelist autentimist. Ära ava kahtlaseid linke ega anna oma isikuandmeid ja paroole ei telefoni ega e-kirja teel mitte kellelegi. Kui sul tekib kahtlus, siis teavita politseid.
 • Kontrolli, et autol oleks paak alati pooltäis.
 • Soeta endale patareide, dünamo või päikesepatareidega töötav raadio. Uudiseid ja kriisiinfot saad kuulata ka autoraadiost.
 • Mõtle läbi, kas sinu lähedased või tuttavad võivad kriisiolukorras abi vajada, ja lepi nendega kokku, kuidas omavahel ühendust hoiate. Arvesta seejuures, et kriisi korral ei pruugi tavapärased sidevahendid toimida.
 • Koosta loetelu naabri, kogukonna olulisimate isikute ning omavalitsuse ja riigi asjaomastest kontaktandmetest, et saaksid kriisi ajal kiiresti ja tõhusalt tegutseda.
 • Hoia akupank alati laetuna, et saaksid vajaduse korral mobiiltelefoni laadida.
 • Võimalusel hoia autos mobiilitelefoni laadija, teede atlas, lumelabidas, soe tekk, taskulamp.
 • Kontrolli enda ja oma lähedaste ID-kaardi kehtivust, vajadusel alusta pikendamist.
 • Mõtle läbi, kuhu või kelle juurde sa saad minna, kui oma kodus mingil põhjusel olla ei saa (nt elektrikatkestus)

 

2022 aastal koostati põhjalikud käitumisjuhised kriisiolukorras tegutsemiseks! Juhistega on võimalik tutvuda allolevatel linkidel.

   Käitumisjuhised kriisiolukordadeks pdf (eesti keeles)      

   Käitumisjuhised kriisiolukordadeks pdf (vene keeles): 

   Käitumisjuhised kriisiolukordadeks pdf (inglise keeles): 

   Käitumisjuhised kriisiolukordadeks pdf (ukraina keeles):