ÜLEVAADE PLANEERINGUTEST

 

ÜLDPLANEERING

Kogu valla territooriumi osas kehtib ALUTAGUSE VALLA ÜLDPLANEERING (kehtestatud Alutaguse Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 285).

 

DETAILPLANEERINGUD

Alutaguse valla (sh endiste Alajõe, Iisaku, Illuka, Mäetaguse ja Tudulinna valla) detailplaneeringutega on võimalik tutvuda kaardirakenduses E-VALD.

Avalikul väljapanekul olevad detailplaneeringud: https://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud

 

KOHALIKU OMAVALITSUSE ERIPLANEERING

Alutaguse valla Tudulinna piirkonnas on koostamisel tuuleenergia eriplaneering (algatatud Alutaguse Vallavolikogu 25.02.2021 otsusega nr 309).

 

Paberkujul saab planeeringute ja nende lisadega tutvuda Alutaguse Vallavalitsuse Mäetaguse teenuskeskuses (liina.talistu@alutagusevald.ee).

Detailplaneeringute koostamise vajalikkus

28.11.22

Planeerimisseaduse kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav Iisaku ja Mäetaguse alevikes ehitusloakohustusliku:

 1. hoone püstitamiseks;
 2. olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust;
 3. olulise avaliku huviga rajatise, näiteks staadioni, golfiväljaku, laululava, motoringraja või muu olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks;
 4. olulise ruumilise mõjuga ehitise ehitamiseks, kui olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht on valitud üldplaneeringuga.

 

Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral võib lubada detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:

 1. ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
 2. üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

 

Üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamisega juhud:

 1. hajaasustuses maa-ala jagamine enam kui neljaks katastriüksuseks elamuehituse eesmärgil;
 2. kompaktse asustusega alal maa-ala jagamine enam kui kaheks elamumaa sihtotstarbega katastriüksuseks;
 3. kämpingu, motelli või puhkeotstarbelise ärihoone rajamine; m puhke- ja virgestustegevuse maa-ala väljaarendamine koos majutus-, teenindus- ja/või toitlustushoonetega, kusjuures detailplaneeringuga lahendatakse puhkeala terviklik struktuur ja liigendatus.
 4. suurema kui 1 000 m2 pindalaga ning enam kui 2 korruselise ja kõrgema kui 8 meetrise ärihoone kavandamine;
 5. tootmishoone kavandamine, mille puhul on võimalik keskkonnahäiringute tekkimine;
 6. suure avaliku huviga ühiskondliku hoone kavandamine;
 7. jalgratta- ja jalgtee rajamiseks detailplaneeringu koostamise algatamine või projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena toimub vallavalitsuse igakordse kaalutlusotsuse alusel;
 8. jäätmejaama kavandamine;
 9. sadama rajamine;
 10. väljaspool olemasolevat kaevanduse tööstusala kaevandamisega seotud hoonete ja rajatiste (sh šurfid) v.a tehnovõrkude, teede ja puuraukude kavandamine. Šurfide rajamiseks detailplaneeringu koostamise algatamine toimub vallavalitsuse igakordse kaalutlusotsuse alusel;
 11. eeldatava olulise keskkonnamõjuga objektide kavandamine (sh vajalik KMH koostamine);
 12. objektide kavandamine, mille rajamise või kasutamisega võib kaasneda müra normtasemete ületamine. Antud objektide puhul on arendajal vajalik koostada mürauuring ning teha koostööd metsaomanikuga puhverala määramisel;
 13. päikesepargi rajamine kompaktse asustusega alale või sellega piirnevale alale või kui esineb suur avalik huvi;
 14. tuulepargi rajamine.

 

Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kord Alutaguse vallas (Alutaguse Vallavolikogu 27.10.2022 määrus nr 17)

Toimetaja: LIINA TALISTU

Detailplaneeringu algatamine

Detailplaneeringu algatamiseks tuleb esitada vallavalitsuse (info@alutagusevald.ee) vormikohane taotlus koos eskiisiga.

Detailplaneeringu algatamise otsustab kohalik omavalitsus. Enne detailplaneeringu algatamist sõlmitakse vastav haldusleping detailplaneeringu koostamise või koostamise tellimise üleandmiseks. Detailplaneeringu algatamise etapis otsustab omavalitsus, kas on tarvis läbi viia ka keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH).

Teated detailplaneeringute algatamise kohta: https://www.alutagusevald.ee/algatatud.

Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kord