Prillide ja abivahendite ostmise või laenutamise toetus

Toetust on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Alutaguse vallas vähemalt üks aasta ja kes tegelikult alaliselt Alutaguse valla territooriumil elab:

  •  mittetöötav vanaduspensioniealine isik ja mittetöötav osalise või puuduva töövõimega isik tingimusel, et isikule ei maksta töötukassast töötuskindlustushüvitist;

  

  • vanem või eestkostja lapsele, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes kuni 19-aastaseks saamiseni või jooksva õppeaasta lõpuni arsti poolt väljastatud tõendi alusel.

Prillide ja invatehniliste abivahendite ostmise või laenutamise kulud hüvitatakse kuni 100 eurot kalendriaastas kuludokumentide alusel.

 

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTFPDF,  e-vorm (nõuab digiallkirjastamist)

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas § 34

Info: Aita Murdsalu 336 6921, 5814 4909 aita.murdsalu@alutagusevald.ee