Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus (EhS ptk 3) ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel.

EhS § 31 lg 1 kohaselt on kohaliku omavalitsuse pädevuses otsustada, kas projekteerimistingimuste andmise menetlus korraldatakse avatud menetlusena. Sama paragrahvi kohaselt tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku § 27 lg 1 alusel korraldada avatud menetlusena (projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul).

Avatud menetlus
  • Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel.
  • Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja menetlusest teavitatakse nii valla veebilehel kui ka ajalehes "Alutaguse valla lehes" või "Põhjarannik" (sõltuvalt ajalehe ilmumisaegadest).
  • Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.
  • Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.
 HUVITATUD JA PUUDUTATUD ISIKUD KASUTAGE AKTIIVSELT VÕIMALUST KAASA RÄÄKIDA PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDMISEL AVATUD MENETLUSES!
Avalikustatud teated
  • Projekteerimistingimuste avatud menetluste teadetega saate tutvuda SIIN.