Riigi jäätmekava 2014-2020

30.01.18

Valminud on uus riigi jäätmekava aastateks 2014-2020. Kui senini oli põhirõhk jäätmete ladestamise vähendamisel ja nende taaskasutamisel, siis uus kava keskendub enam jäätmetekke vähendamisele.

„Riigi jäätmekava 2014–2020" (edaspidi riigi jäätmekava) on kogu jäätmevaldkonda hõlmav arengudokument, milles kirjeldatakse olulisemaid jäätmevaldkonna arengu põhimõtteid ja meetmeid koos ettenähtava tegevusega kuni aastani 2020, et kooskõlas teiste asjasse puutuvate valdkonna arengukavadega saavutada jäätmeseaduses püstitatud jäätmepoliitika eesmärgid. Riigi jäätmekava on kohalike omavalitsuste jäätmekavade koostamise aluseks. Riigi jäätmekava 2014–2020 peaeesmärk on jäätmekäitluse hierarhiat järgiv säästev jäätmehooldus. Jäätmekava strateegilised eesmärgid on seega püstitatud jäätmekäitluse hierarhiat silmas pidades. Iga strateegilise eesmärgi elluviimiseks vajalik tegevus on koondatud kolmeks meetmeks, kusjuures jäätmekavas on esitatud vaid meetme kirjeldus ning mõõdikud meetme elluviimise hindamiseks. Jäätmekava viiakse ellu rakendusplaani alusel, milles on esitatud vajalikud tegevused, selle eelarve liik, vastutaja(d) ning prognoositud maksumus.

Esimeseks strateegiliseks eesmärgiks on vältida ja vähendada jäätmeteket, sh vähendada jäätmete ohtlikkust. Olmejäätmete tekke kasvuprotsent peab jääma alla ½ sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvuprotsendist ja pakendijäätmete tekke kasvuprotsent alla 2/3 SKP kasvuprotsendist.

Teiseks strateegiliseks eesmärgiks on võtta jäätmed ringlusse või neid muul viisil taaskasutada maksimaalsel tasemel. Ringlussevõtu osakaal jäätmeliigi kogumassist peab 2020. aastaks olema:

· olmejäätmetel 50%;

· pakendijäätmetel 60%;

· biolagunevatel jäätmetel 13%;

· ehitus-lammutusjäätmetel 70%.

Lisaks peab elektroonikaromude kogumise osakaal olema eelneval kolmel aastal turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumassist 65% ning kantavate patarei- ja akujäätmete kogumise osakaal jäätmete kogumassist 45%.

Kolmas strateegiline eesmärk on vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski, tõhustades muuhulgas seiret ning järelevalvet. Käesoleva eesmärgi raames plaanitakse korrastada kõik suletud prügilad ning kõrvaldada suurõnnetuse oht kõigist A-kategooria jäätmehoidlatest.

Riigi jäätmekava 2014-2020 juurde on koostatud ka rakendusplaan aastateks 2014-2017, kus esitatakse nimekiri riigi jäätmekavas sätestatud eesmärkide täitmiseks vajalikest tegevustest, oodatavatest tulemustest, nende hinnangulisest maksumusest rakenduskavaga hõlmatud aastate kaupa ja tegevuste rahastamisallikatest.

Riigi jäätmekava 2014-2020 leiad SIIT.