Uudised ja teated

Uusküla spa-hotelli ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Uusküla spa-hotelli ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 30.01-12.02.2023 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik).

Planeeritav ala hõlmab Uuskülas asuvaid Männiku tee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 12, 14, 23, 25, T1, Männikäbi tee 1, 2, 3, 4, 5, Alajaama, Orava tee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 2, Linnu tee T1, T2 ja Iisaku metskond 163 katastriüksuseid. Planeeringualale jäävad osaliselt Männiku tee T2 ja Kauksi-Vasknarva tee katastriüksused. Planeeringuala suurus on ca 10,5 ha.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on Uusküla spaakompleksi rajamine ning spaa külastajatele ning kohalikele elanikele võimaluste pakkumine rekreatsiooni- ning puhketegevusteks. Detailplaneeringuga muudetakse osaliselt planeeringualal asuvate kruntide maakasutuse sihtotstarvet, määratakse ehitusõigus kaheksakorruselise spa-hotelli, majutus- ja kõrvalhoonete ehitamiseks ning kavandatakse avaliku kasutusega puhkeala. Detailplaneering on kooskõlas Alutaguse valla üldplaneeringuga.

Planeeringumaterjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda valla veebilehel: http://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud ning igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.