Asendushooldusteenus

Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu.

Asendushooldus tagatakse kuni lapse 18-aastaseks saamiseni, kui:

1) lapse vanem on surnud;

2) lapse vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;

3) vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, seda on piiratud või see on täielikult ära võetud;
4) laps on vanemast eraldatud.

 

Lapse ülalpidamisega seotud kulud kaetakse ja teenuse eest tasutakse Alutaguse valla eelarvest ning asendushooldusel oleva lapse sissetulekutest.

 

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 18)