Rahuldati järgmiste isikute taotlused:

7/11/24
 Alutaguse Vallavalitsus annab teada, et 19.06.2024. a korraldusega nr 260 „Hajaasustuse programmi veevarustussüsteemide valdkonna taotluste rahuldamine" rahuldati järgmiste isikute taotlused:

1.1. Toetuse saaja: Evi Ostrak

Projekti nimetus: Meleka Puurkaev

Toetuse suurus: 5 198,66 eurot,

sh riigipoolne toetus: 2 599,33 eurot.

KOV toetus: 2 599,33 eurot.

Toetuse omafinantseering 2 560,54 eurot.

 

1.2. Toetuse saaja: Raimond Kalle

Projekti nimetus: Mäekalda kinnistu joogiveepuurkaevu rajamine.

Toetuse suurus: 5 251,46 eurot,

sh riigipoolne toetus: 2 625,73 eurot.

KOV toetus: 2 625,73 eurot

Toetuse omafinantseering 2 586,54 eurot.

 

1.3. Toetuse saaja: Tatjana Štšeberina

Projekti nimetus: Veesüsteemid

Toetuse suurus: 3 473,95 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 736,97 eurot.

KOV toetus: 1 736,98 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 711,05 eurot.

 

1.4. Toetuse saaja: Viktoria Jefremova

Projekti nimetus: Salvkaevu puhastus

Toetuse suurus: 1 005,40 eurot,

sh riigipoolne toetus: 502,70 eurot.

KOV toetus: 502,70 eurot.

Toetuse omafinantseering 495,20 eurot.

 

1.5 Toetuse saaja: Andrus Roosimägi

Projekti nimetus: Veesüsteemide parandamised

Toetuse suurus: 4 087,00 eurot

sh riigipoolne toetus: 2 043,50 eurot.

KOV toetus: 2 043,50 eurot.

Toetuse omafinantseering 2 013,00 eurot.

 

1.6. Toetuse saaja: Toetuse saaja: Andrus Valdre

Projekti nimetus: Veepuhastusseadmete soetamine

Toetuse suurus: 165,27 eurot,

sh riigipoolne toetus: 82,63 eurot.

KOV toetus: 82,64 eurot

Toetuse omafinantseering 2 656,13 eurot.

 

 Alutaguse Vallavalitsus annab teada, et 19.06.2024. a korraldusega nr 259 „Hajaasustuse programmi kanalisatsioonisüsteemide valdkonna taotluste rahuldamine" rahuldati järgmiste isikute taotlused:

 1.1. Toetuse saaja: Evi Ostrak

Projekti nimetus: Meleka reoveesüsteemi rajamine

Toetuse suurus: 1 301,34 eurot,

sh riigipoolne toetus: 650,67 eurot.

KOV toetus: 650,67 eurot.

Toetuse omafinantseering 2 968,66 eurot.

 

 1.2. Toetuse saaja: Ivar Tamm

Projekti nimetus: Kõrtsi kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus: 6 500,00eurot,

sh riigipoolne toetus: 3 250,00 eurot.

KOV toetus: 3 250,00 eurot.

Toetuse omafinantseering 3 973,70 eurot.

 

 1.3. Toetuse saaja: Aleksandr Kostjuk

Projekti nimetus: Rikandi, Kalina küla biopuhasti paigaldamine

Toetuse suurus: 4 632,21 eurot,

sh riigipoolne toetus: 2 316,10 eurot.

KOV toetus: 2 316,11 eurot

Toetuse omafinantseering 2 281,53 eurot.

 

1.4. Toetuse saaja: Merike Kase

Projekti nimetus: Kanalisatsioonisüsteem

Toetuse suurus: 4 336,30 eurot,

sh riigipoolne toetus: 2 168,15 eurot.

KOV toetus: 2 168,15 eurot.

Toetuse omafinantseering 2 135,80 eurot.

 

1.5. Toetuse saaja: Dmitri Smolentsev

Projekti nimetus: Reovee mahuti paigaldus

Toetuse suurus 1 291,49 eurot,

sh riigipoolne toetus: 645,74 eurot.

KOV toetus: 645,75 eurot.

Toetuse omafinantseering 636,11 eurot.

 

1.6. Toetuse saaja: Tatjana Štšeberina

Projekti nimetus: Rannasalu tee 47, Katase küla kanalisatsioon

Toetuse suurus 2 697,42 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 348,71 eurot.

KOV toetus: 1 348,71 eurot

Toetuse omafinantseering 1 328,58 eurot.

 

1.7. Toetuse saaja: Viktor Kljutšnik

Projekti nimetus: Kanalisatsioonisüsteem

Toetuse suurus 5 268,14 eurot,

sh riigipoolne toetus: 2 634,07 eurot.

KOV toetus: 2 634,07 eurot.

Toetuse omafinantseering 2 594,76 eurot.

 

1.8. Toetuse saaja: Anne Šnurova

Projekti nimetus: Kanalisatsioonisüsteem, Karbi, Vaikla küla

Toetuse suurus 5 170,06 eurot,

sh riigipoolne toetus: 2 585,03 eurot.

KOV toetus: 2 585,03 eurot.

Toetuse omafinantseering 2 546,45 eurot.

 

1.9. Toetuse saaja: Alise Karp

Projekti nimetus: Mäe kinnistu septiku paigaldus

Toetuse suurus 2 325,50 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 162,75 eurot.

KOV toetus: 1 162,75 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 145,40 eurot.

 

1.10. Toetuse saaja: Maie Sidorova

Projekti nimetus: Kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus 4 822,66 eurot,

sh riigipoolne toetus: 2 411,33 eurot.

KOV toetus: 2 411,33 eurot.

Toetuse omafinantseering 2 375,34 eurot.

 

1.11. Toetuse saaja: Raigo Lembinen

Projekti nimetus: Kanalisatsiooni rajamine Jõeristi kinnistul

Toetuse suurus:  5 027,01 eurot

sh riigipoolne toetus: 2 513,51 eurot.

KOV toetus: 2 513,50 eurot.

Toetuse omafinantseering 2 475,99 eurot.

 

 Alutaguse Vallavalitsus annab teada, et 19.06.2024. a korraldusega nr 258 „Hajaasustuse programmi juurdepääsutee valdkonna taotluste rahuldamine" rahuldati järgmiste isikute taotlused:

 1.1.  Toetuse saaja: Andrus Lehtmets

Projekti nimetus: Käbliku kinnistule juurdepääsutee teekatte parendamine.

Toetuse suurus: 4 610,14 eurot,

sh riigipoolne toetus: 2 305,07 eurot;

KOV toetus: 2 305,07 eurot;

Toetuse omafinantseering: 2 270,66 eurot.

TAAS AVANEB HAJAASUSTUSE PROGRAMMI TAOTLUSVOOR

1/8/24
 Alutaguse Vallavalitsus annab teada, et alates 01. veebruarist 2024. a avaneb Hajaasustuse programmi taotlusvoor. Taotluste esitamise tähtaeg on 01. aprill 2024.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasusutusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused. Programmi kaudu toetatakse majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamist ja veekvaliteedi parandamist, elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamist, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamist ning leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamist (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Programmi üldtingimused on järgnevad:

  • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
  • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
  • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
  • Juhul, kui hajaasustuse programmist on toetust saadud varemgi, peab taotluse esitamise päeval eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
  • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2025.

Toetuse taotlemise täpsemad tingimused, nõuded ja kohustused on leitavad riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm", mis on leitav Riigi Teatajast https://www.riigiteataja.ee/akt/110122019004?leiaKehtiv või Riigi Tugiteenuse Keskuse kodulehelt (https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm) ja Alutaguse Vallavalitsuse veebilehelt (http://www.alutagusevald.ee/hajaasustuse-programm).  Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.

Vastavalt programmdokumendi § 17 lõikele 1 punktile 2 kinnitas Alutaguse Vallavalitsus hajaasustuse programmist 2024. a toetatavate valdkondade prioriteetsuse järgmiselt:

1.1 veesüsteemid

1.2 kanalisatsioonisüsteemid

1.3 juurdepääsuteed

1.4 autonoomsed elektrisüsteemid

ja eelistatud sihtrühmad järgmiselt:

2.1 lastega pered

2.2 pered, kus elab puudega inimene

 Lisainfo: Küsimuste korral pöörduge Alutaguse valla arendus- ja kommunikatsioonispetsialisti Piret  Anvelti poole   (telefon 336 6923, mobiil 5886 6864; e-post piret.anvelt@alutagusevald.ee).

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Taotlusvorm

Taotluse lisa_veesüsteemid

Taotluse lisa_kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse lisa_juurdepääsuteed

Taotluse lisa_autonoomne elektrisüsteem

Projekti eelarve

Garantiikirja näidis

Arvutamise_abimees

 

Puurkaevude rajamise info