Alutaguse Vallavalitsuse sotsiaalkomisjon

Sotsiaalkomisjon on Alutaguse Vallavalitsuse juures tegutsev komisjon sotsiaalhoolekande valdkonnas vallakodanike avalduste ja kaebuste menetlemiseks ja abi võimaldamise üle otsustamiseks. Komisjoni ülesandeks on komisjonile edastatud avalduste menetlemine ning ettepanekute tegemine vallavalitsusele sotsiaalhoolekande alaste küsimuste lahendamiseks ja hoolekande valdkonna arendamiseks.

Alutaguse Vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni töökord

 

Alutaguse valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kord vt

https://www.riigiteataja.ee/akt/409102018031

 

Sotsiaalteenused

  Minimiseeri Maksimeeri Eemalda

Osutatavad või korraldatavad sotsiaalteenused on:

1) koduteenus

 2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;

 3) tugiisikuteenus;

 4) täisealise isiku hooldus;
 5) isikliku abistaja teenus;
 6) varjupaigateenus;
 7) turvakoduteenus;
 8) sotsiaaltranspordi teenus;
 9) eluruumi tagamise teenus;

10) võlanõustamisteenus;
11) lapsehoiuteenus;
12) asendushooldusteenus;
13) järelhooldusteenus;
14) vältimatu sotsiaalabi;
15) muud vajaduspõhised sotsiaalteenused

Teenuse saamiseks teavitab isik oma abivajadusest või esitab vormikohase taotluse, koos abivajaduse selgitustega, vallavalitsusele.

Teenuse täpsem sisu ja osutamise tingimused tulenevad hinnatud abivajadusest koostöös abivajajaga ja lepitakse kokku juhtumipõhiselt.

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas