Matusetoetus

Matusetoetus on matuse kulude osaliseks kompenseerimiseks matusekorraldajale makstav toetus.

Matusetoetust on õigus saada surnud isiku eest, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel oli surma hetkel Alutaguse vald.

Matusetoetuse määr on 250 eurot.

Matusetoetuse saamiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus, milles märgitakse ka isiku, kelle matuse korraldamisega seotud kulu katmiseks toetust taotletakse, andmed.

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTFPDF,  e-vorm (nõuab digiallkirjastamist)

Alutaguse valla kalmistud

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas § 33

Info: Aita Murdsalu 336 6921, 5814 4909 aita.murdsalu@alutagusevald.ee

      Kersti Vihmann 336 6948, 5307 9494 kersti.vihmann@alutagusevald.ee

 

Lisaks on võimalik lahkunu matuste korraldamisel tehtavatest toimingutest saada ülevaade ka eesti.ee kodulehelt