18.01.23
Keskkonnaamet (edaspidi loa andja) teatab, et on võtnud menetlusse Osaühing VKG
Kaevandused (registrikood 10854884, aadress Järveküla tee 14/1, Järve linnaosa, Kohtla-Järve
linn 30328 Ida-Viru maakond) (edaspidi ettevõte) 02.12.2022 esitatud keskkonnaloa muutmise
taotluse põlevkivi kaevandamisest tekkiva aheraine taaskasutamiseks päikeseelektrijaama
alustarindi ehitamiseks aadressil Aheraine (44901:002:0408), Aidu karjääriväli 3
(49801:001:0800), Aitotsa (49801:001:0033), Arukivi (49801:001:0306), Arumaa
(49801:001:0347), Arumäe (49801:001:0307), Mäetaguse metskond 33 (49801:001:0363),
Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond.
Keskkonnaloa taotluse menetlemise aeg on kuni kolm kuud. Keskkonnaloa taotluse menetlusse
võtmise teade on avaldatud ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Автор: MARTIN MILLER
10.11.22

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Osaühingu JÄRVE BIOPUHASTUS (registrikood 10854476, aadress Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus-Tehase tn 3, 30328) 11.10.2022 esitatud keskkonnaloa L.VV/321751 (edaspidi keskkonnaluba) muutmise taotluse. Taotletakse keskkonnaloa kehtivuse muutmist kuni 30.04.2024 seoses Keskkonnaametiga 28.06.2017 uuele keskkonnaloa taotlusele algatatud keskkonnamõju hindamise menetluse pikenemisega. Lubatud põhjavee koguseid puurkaevudest ei muutu. Tegemist on jätkuva tegevusega. Tänaseks puuduvad alternatiivsed veeallikad.

 

Автор: MARTIN MILLER
02.06.22
Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Alutaguse Haldus OÜ (registrikood 11001422; aadress Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik, Kooli tn 7, 41301) 22.04.2022 esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/326189 (edaspidi keskkonnaluba) muutmise taotluse. Taotletakse uue heitvee väljalasu lisamist peale Pagari reoveepuhastit, puurkaevude gruppide moodustamist ja põhjaveevõtu koguste muutmist. Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/): menetlus nr M-119178, dokumendi nr DM- 119178-5.
Автор: MARTIN MILLER

OÜ Corestone Green keskkonnaloa nr L.JÄ/329078 muutmise taotlus

12.01.22
Keskkonnaamet võtnud menetlusse OÜ Corestone Green (registrikood 10828326, aadress Killustiku, Kose küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond) (edaspidi ettevõte) esitatud keskkonnaloa nr L.JÄ/329078 muutmise taotluse nr T-KL/1007444-2. Keskkonnaloa muutmisega soovib ettevõte täpsustada käideldatavate ja ladustatavate jäätmete koguseid. Samuti taotletakse õigust saasteainete välisõhku viimiseks. Keskkonnaluba taotletakse tähtajatult.
Ettevõtte käitis asub aadressidel Killustiku, Kose küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond (katastritunnus 25201:008:0069), Ritsika vkt 3, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond (katastritunnus 32208:001:0014) ning Ahtme kaevandus, Rausvere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond (katastritunnus 22901:001:0370).
Keskkonnaloa nr L.JÄ/329078 muutmise taotluse nr T-KL/1007444-2 ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-115304 all.
Автор: MARTIN MILLER

Osaühing VKG Kaevandused keskkonnaloa KMIN-055 muutmine

03.01.22

Teatame, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Osaühingu VKG Kaevandused (registrikood: 10854884, aadress: Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 14/1, 30328; edaspidi ka ettevõte) Ojamaa põlevkivikaevanduse keskkonnaloa KMIN-055 muutmise taotluse (edaspidi ka taotlus). Keskkonnaloa muutmise taotlusega soovib ettevõte suurendada aheraine ladudes üheaegselt ladustatavaid aheraine koguseid kuni 8 400 000 tonnini. Aheraine ladustatavaid koguseid suurendatakse seoses aheraine taaskasutamisega seotud projektide lükkumisega 2024. aastasse. Keskkonnaluba nr KMIN-055 on välja antud Keskkonnaameti 1. juuli 2019. aasta korraldusega nr 1-3/19/1080 maavara (põlevkivi) kaevandamisel ja rikastamisel jäätmete (aheraine) tekitamiseks ja taaskasutamiseks. Keskkonnaloa muutmise taotluse- ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-117697, dokument nr DM-117697-1, taotluse nr T/KL-1009563.

 

Автор: MARTIN MILLER