Nõustamisteenused

Teenuste eesmärk on parandada vähekindlustatud täisealise isiku või alaealise isiku ja tema perekonnaliikmete heaolu ning toetada nende iseseisvat toimetulekut, leevendades toimetulekut takistavaid pingeid, lahendades kriise ja suhtlemisprobleeme ning kasvatades iseseisvust probleemide lahendamisel.

Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogilise nõustamise eesmärgiks on tõsta isiku toimetuleku- ja kohanemisvõimet ning enesehinnangut, aidata paremini aru saada endast ja oma võimetest, olukordadest, analüüsida ja otsida lahendusi probleemidele.

Teenus hõlmab isiku nõustamist lähtuvalt tema tervise olukorrast, isiksusest ja suhetest tingitud probleemidest; psühholoogiliste probleemide, seisundi ja tegevusvõime hindamist;  potentsiaali ja valmisoleku arendamist eakohasteks tegevusteks, töötamiseks, õppimiseks ja iseseisvaks elamiseks; lähedaste ja temaga kokkupuutes olevate inimeste nõustamist ja motiveerimist, et toetada isikut seatud eesmärkide saavutamisel.

Teenuse saamiseks esitab isik vallavalitsuse sotsiaaltöötajale põhjendatud taotluse. Otsuse teenuse määramise\mittemääramise kohta teeb vallavalitsuse sotsiaalkomisjon.

Klient suunatakse teenust saama vallavalitsuse koostööpartneri juurde. Teenusele suunamise otsuses määratakse teenuse saaja, teenuse osutaja ja teenuse maht.

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 21)

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTFPDF,  e-vorm (nõuab digiallkirjastamist)

Info:  Evi Kruzman, 336 6917, 5787 2775, evi.kruzman@alutagusevald.ee