Tasuline parkimine

Parkimistasu ja tasulise parkimise korraldamine on kinnitatud Alutaguse Vallavolikogu 24.05.2018. a määrusega nr 50, millega saad tutvuda SIIN

Alutaguse vallas on alljärgnevad tasulise parkimise alad:

(1) Kauksi külas Kauksi randa teenindavaid parklaid:
1) suur parkla;
2) telklaagri parkla;
3) lisaparkla;
4) Kauksi-Kuru maanteeäärne ala, kus liiklusmärgid ja teekattemärgistus seda ei keela.

(2) Alajõe külas Alajõe Külaplatsil parkla.

(3) Vasknarva külas Kaluri maaüksusel asuv parkla (edaspidi Vasknarva parkla).

 

Parkimistasu makstakse parkimise eest ajavahemikus 01. juuni kuni 31. august 

Parkimistasu määr ühe mootorsõiduki parkimise eest päevas on:

 • Parkimistasu määr 3 eurot;

 • Parkimistasu määr kuus (kuupilet) - 30 eurot (Kuupiletit saab osta Alutaguse Vallavalitsuse kontoritest).

Parkimistasu maksmist ja parkimise õigust tõendab:

 • kehtiv parkimispilet;

 • parkimisluba;

 • puudega inimese sõiduki parkimiskaart;

 • alarm- ja jälitussõidukikaart.

Parkimise õigust tõendav dokument peab olema paigaldatud mootorsõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt mootorsõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust. Parkimispilet tuleb sõidukijuhil alles hoida tasulisest parkimisalast lahkumiseni.

(1) Vallavalitsus võib põhjendatud taotluse alusel parkimistasust vabastada:
1) isiku, kes teenindab Kauksi, Alajõe ja Vasknarva supelranda;
2) isiku, kes organiseerib tasulist parkimist või vahetult osutab turvateenust või rannavalveteenust;
3) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

 

(2) Parkimistasust on vabastatud:
1) liikumispuudega juht või pimedat inimest teenindava sõiduki juht liiklusseaduses sätestatud parkimiskaardi olemasolul. Parkimiskaardi väljastab sotsiaalministri kehtestatud tingimustel vallavalitsus;
2) alarmsõiduki juht, kes on Vabariigi Valitsuse 16.06.2011. a määruse nr 77 „Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord" §-s 1 nimetatud alarmsõiduki juht, kui alarmsõiduk vastab määruses kehtestatud alarmsõiduki tunnustele või alarmsõidukile on väljastatud alarmsõidukikaart või jälitussõidukikaart;
3) sõiduki juht, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Alutaguse vald ja kes omab Alutaguse valla kodaniku kaarti. Kehtiv kodaniku kaart peab olema asetatud sõidukis nähtavale kohale.

 

 • Liiklusseaduse § 241. Parkimine keelatud kohas

  (1) Sõiduki parkimise eest selleks keelatud kohas või liikluskorraldusvahendiga ettenähtud parkimiskorda või -viisi rikkudes
  – karistatakse rahatrahviga kuni kümme trahviühikut.
  (2) Sõiduki parkimise eest selleks keelatud kohas või liikluskorraldusvahendiga ettenähtud parkimiskorda või -viisi rikkudes nii, et see on ohtlik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust 
  – karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.

Parkimistasu maksmata jätmise või tasutud parkimisaja ületamise korral teeb parkimisjärelevalvet teostav ametiisik viivistasu määramise otsuse liiklusseaduses sätestatud korras. Viivistasu määr ööpäevas on 30 eurot.

Parkimiskorraldaja on Alutaguse Vallavalitsus.

Info: korrakaitse@alutagusevald.ee

Meelis Tinno +372 5093737