Alutaguse valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

3/13/19

Alates märtsi kuust kehtib Alutaguse vallas uus reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri. Antud eeskiri reguleerib Alutaguse valla haldusterritooriumil reovee kohtkäitlust, äravedu kogumismahutitest ja transportimist ühiskanalisatsiooni purgimiskohta. Eeskirjaga saab tutvuda SIIT.

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
 1) tegelevad reovee kohtkäitlusega;
 2) osutavad või kasutavad purgimisteenust.

Reovee kohtkäitluseks loetakse reovee kogumist, puhastamist, pinnasesse immutamist, suublasse juhtimist või taaskasutamist tekkekoha kinnistu piires, sealhulgas käimlajäätmete kogumist. Kohtkäitlussüsteemiks loetakse reovee tekkimise asukohas kasutatav tehnoloogilist rajatist, mida kasutatakse reovee ja käimlajäätmete kogumiseks, puhastamiseks või maapinda immutamiseks.

Eeskiri käsitleb järgnevaid teemasid: Reovee kohtkäitluse üldtingimused; Nõuded kohtkäitlussüsteemidele; Reovee kogumismahuti, septiku ja omapuhasti ehitamine ja kasutusele võtmine; Kohtkäitlussüsteemi kasutamine ja hooldamine; Reovee purgimisteenuse osutamine ja purgimine; Kohtkäitlussüsteemi likvideerimine.

Reovee kohtkäitlussüsteemide puhul on oht peamiselt väikesema ala keskkonna reostamiseks, millega võib kaasneda enamasti isikliku puur- või salvkaevu joogivee, või pinnaveekogu lokaalse iseloomuga reostamine erinevate saasteainete ning kahjulike bakterite ja viirustega. Nõuetele mittevastavatest reovee kogumismahutitest, mitterahuldavalt töötavatest reovee immutussüsteemidest või teistest lekkivatest reovee käitlemise süsteemidest levivad pinnasesse ja sealt edasi põhjavette erinevad mikroorganismid, bakterid ning viirused. Tuleb arvestada, et reostuse jõudmisel põhjavette on oht ulatuslikumaks reostuse levikuks põhjavee liikumise tõttu. Joogivee reostamisel tekitab inimene nii enda tervisele kui ka ümbritsevale keskkonnale kahju. (Keskkonnaministeerium)

Kohtkäitlussüsteemide kasutamise ja hoolduse eest vastutab nende omanik, järgides ehitise kasutamis- ja hooldusjuhendit ning reovee kohtkäitlusloa nõudeid ja vallavalitsuse ettekirjutusi. Kohtkäitlussüsteemide omanik on kohustatud koheselt teavitama vallavalitsust ja Keskkonnainspektsiooni igast avariist, sealhulgas reoveemahutite lekkest või ületäitumisest ning võtma viivitamatult tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse tagamiseks.

Juhime tähelepanu, et omapuhastite omanikud peavad pidama kirjalikus vormis hoolduspäevikut, kuhu kantakse omapuhasti hoolduskuupäevad, hooldustööd ja tekkinud sette äraveo andmed. Kohtkäitlussüsteemi nõuetekohase kasutamise tõendamiseks peab kohtkäitlussüsteemi omanik säilitama dokumendid purgimisteenuse osutaja tehtud tööde kohta vähemalt kaks aastat.

Ametnikud üksi ei ole võimelised puhast looduskeskkonda tagama. Selle eest peame hoolitsema üheskoos ning ei maksa unustada, et igal meie tegemisel või tegemata jätmisel on tagajärg. Ärgem unustagem, et meie lapsed ja lapselapsed vajavad puhast veekeskkonda, et nad peavad saama juua puhast vett ning ujuda selges vees. Sellele saame kaasa aidata, kui tegutseme arukalt ja keskkonnasõbralikult. Reovee käitlemine oma kinnistul on keskkonnasõbralik ja ei ohusta looduskeskkonda, kui peetakse meeles, et • kui ühiskanalisatsiooniga ei ole võimalik liituda, peab majapidamises tekkiva reovee koguma kogumismahutisse või käitlema omapuhastis; • ainuüksi septikust reovee puhastamiseks ei piisa; • septikusetet välja vedada ja kogumismahutit tühjendada võib ainult vastavat litsentsi omav ettevõte; • enne omapuhasti rajamist peetaks nõu asjatundjatega, et leida õige lahendus, nõu võib küsida ka kohalikust omavalitsusest; • omapuhasti vajab regulaarset hooldamist ja järelevalvet, et ta pidevalt normaalselt toimiks, et mahutid ei lekiks ning et süsteem ei ummistuks; • kanalisatsiooni ei tohi visata ega valada bensiini, õli, rasva, kloori sisaldavaid pesemisvahendeid, vastupidavatest kiududest paberrätikuid, mähkmeid, tampoone, hügieenisidemeid, liiva, puitu ega toidujäätmeid. Kui käitleme reovett arukalt ning hoidume sellega keskkonda reostamast, anname olulise panuse terve looduskeskkonna säilitamiseks tulevastele põlvedele. (Keskkonnaministeerium

Author: MARTIN MILLER