TALIHOOLDUSE KORRALDAMINE

Alutaguse vallas kehtiv teede kord on leitav SIIN

Alutaguse vallas korraldab lumetõrjet Alutaguse Haldus OÜ (e-post info@alutagusehaldus.ee).

Infotelefon +372 5192 0904 (8.00-21.00).

Vallavalitsuse lumetõrje eest vastutav isik on Aare Lehtpuu (tel 58605666; e-post aare.lehtpuu@alutagusevald.ee).

Lund lükatakse valla 18. piirkonnas. Lumelükkamise kaardiga on võimalik tutvuda SIIN.

 

Lume- ja libedusetõrje tavaoludes

Valla maanteedel ja tänavatel ajavahemikul kell 7.00 - 21.00. Tee vastavus seisundinõuetele tagatakse peale lumesadu 4 tunni jooksul. Öötundidel sadanud lumi koristatakse hiljemalt kell 7.00.

Erateedel ja majapidamiste juurdesõiduteedel ajavahemiku 10.00- 20.00. Tee vastavus nõuetele tagatakse peale lumesadu 6 tunni jooksul. Öötundidel sadanud lumi koristatakse hiljemalt kell 10.00.

Libedusetõrjet tehakse Mäetaguse ja Iisaku alevikus ning Kiikla ja Kuremäe küla keskuses vastavalt ilmaoludele hiljemalt 4 tunni jooksul libeduse tekkimisest. Lisaks tehakse vajadusel tänavatel ja teedel, kus on kinnisõidetud lumi, jääkonarused täiendavalt teepinna tasandamist.

 

Lumetõrje rasketes ilmaoludes

Rasketes ilmaoludes hoitakse valla tee (v.a. kergtee) sõidukitele ja jalakäijatele läbitav vähemalt ühes sõidusuunas kella 8.00 kuni 20.00.

Tee, mida läbib ühistransport, sh koolibuss, tagatakse tee läbitavus arvestades sõiduplaane.

Vastav seisunditase tagatakse pärast raskeid ilmaolusid põhjustanud ilmastikutingimuste lõppemist:

1) valla teel hiljemalt 8 tunni jooksul;
2) erateedel ja majapidamiste juurdesõiduteedel hiljemalt 12 tunni jooksul.

Talihoolde teostaja korraldab võimalusel lumevangi jäänud sõidukite, eelkõige operatiivautode ja busside abistamise vahetult sündmuskohal.

Vallavalitsuse kriisikomisjoni kutsutakse hädaolukorra seaduse tähenduses kokku, kui raskete ilmaoludega võib kaasneda reaalne oht liiklejate elule või varale või ei ole tagatud elutähtsa teenuse toimepidevus. Hädaolukorras või eriolukorras lähtutakse teehoiu korraldamisel hädaolukorra seadusest ja kriisikomisjoni korraldustest.

 

Talvised tee seisunditasemed

Valla maanteede ja avalikus kasutuses olevate erateede talvine seisunditase on 1 (lumekihi paksus sõiduteel: kohev lumi kuni 10 cm; sulalumi, lörts või soola-lume segu kuni 5 cm).

Erateedele ja majapidamiste juurdesõiduteedele talvist seisunditaset ei määrata, kuid peab olema tagatud, et tee on sõidukitele ja jalakäijatele läbitav (lumekihi kriitiline paksus ei tohi ületada 1. seisunditaseme nõudeid) ja ohutu.

Iisaku ja Mäetaguse alevikus ning Kiikla, Kuremäe, Kurtna, Pagari ja Tudulinna küla keskuses olevate teede ja tänavate talvine seisunditase on 1 (lumekihi paksus sõiduteel: kohev lumi kuni 10 cm; sulalumi, lörts või soola-lume segu kuni 5 cm).

 

Tingimused tasuta lumetõrjeks erateedel

Tasuta lumetõrje teostatakse erateel, mis viib majapidamisteni, mida kasutatakse rahvastikuregistri andmetel aastaringselt alalise elukohana. Elukoharegistreeringu teostamisel pärast jooksva aasta 1. oktoobrit, tuleb tasuta lumetõrje teostamiseks vallavalitsust kirjalikult teavitada.

Lumetõrjet alustatakse lumekihi paksusest alates 10 cm.

Tasuta lumetõrje ei sisalda libedustõrjet, sulailmadega läbivajunud teel tekkinud lörtsikihi eemaldamist, lume laadimist ja äravedu.

Juhul, kui eratee omanik ei soovi lumetõrje teostamist temale kuuluval teel, tuleb sellest vallavalitsust kirjalikult teavitada.

Erateed ja majapidamiste juurdesõiduteedel, mis on tähistatud keelava liiklusmärgiga „Erateel sõidu keeld", toimub talihoole ainult omaniku poolt vallavalitsusele esitatud kirjaliku avalduse alusel, mis edastatakse vallavalitsusele jooksva aasta 1.oktoobriks.

Tasuta lumetõrjet võidakse erandina teostada selleks mittevastavate erateede osas, kui selleks on mõjuvad põhjused. Vastavate mõjuvate põhjuste all peetakse eelkõige silmas taotleja või tema leibkonna halba tervislikku seisundit, kõrget iga, sotsiaalset olukorda või muid sarnaseid olukordi.

Lumetõrjet ei teostata:

1) õuealal ja hoovides;
2) erateel, mille pikkus avalikult kasutatavalt teelt on alla 30 m;
3) lähemalt kui 10 meetrit tõkkepuust või väravatest;
4) teel, kus see ei ole tehniliselt võimalik;
5) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmanda isiku vara;
6) kui kinnistu on loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata;
7) üldplaneeringuga määratud hooajalise kasutusega elamumaa aladel;

8) teedel, mis viib hoone juurde, mille kasutusostarve ehitusregistris on suvila või aiamaja.

 

Vallavalitsus võib keelduda tasuta lumetõrje teostamisest, kui:

1) teeservad ja -kraavid on tähistamata viisil, mis tagab tee asukoha määratavuse pimeda ajal lumekihi paksusest hoolimata;
2) teeservad on takistusest (puud, põõsad, piiritähised, truubiotsad, kivid, kiviparkett jms) puhastamata või takistused on märgistamata viisil, mis tagab nende nähtavuse pimeda ajal lumekihi paksusest hoolimata;
3) tee kohal on puude oksad madalamal kui 4 meetrit ja teeservades lähemal kui 1,5 meetrit;
4) tee kõrval ei ole ruumi, kuhu lund lükata;
5) tee laius (alla 3 meetri) ja kurvikõverad ei võimalda lumetõrjetehnika liikumist ning lumetõrje ohutut tegemist.

Eratee vastavuse eest nõuetele vastutavad lumetõrje taotleja ja tee omanik. Kui kahju tekkimise põhjustas eratee seisundi mittevastavus Alutaguse valla teede korrale või muude õigusaktide nõuetele (nt ebatasane tee, rööpad, vajumised), siis kahjud hüvitamisele ei kuulu.