Mida teeb Alutaguse Vallavalitsus Ukraina sõjapõgenike abistamiseks?

 • Sotsiaaltööjuht/sotsiaaltöötaja  registreerib põgeniku ja tema pereliikmed küsitluse alusel ning teeb isiku dokumendist koopia 
 • Selgitab välja abivajaduse ning võimalusel varustab saabujaid vabatahtlike poolt annetatud esmatarbekaupade, riide- ja toiduabiga 
 • Korraldab majutuse eraldades munitsipaaleluruumi (kui on vaba pinda)
 • Suunab Politsei- ja Piirivalveametisse isikukoodi ja elamisloa taotlemiseks (loe täpsemalt). Peale PPA poolt elamislubade väljastamist peaksid põgenikud pöörduma uuesti vallavalitsusse, et registreerida enda elukoha aadress rahvastikuregistris. Seejärel tekib neil õigus teenustele ja toetustele sarnaselt teiste vallaelanikega. 
 • Nõustab  põgenike perekondasid  erinevates küsimustes kohapeal  sisse elamiseks vajaliku info saamisel. 
 • Aitab psühhosotsiaalse abi ja nõustamisteenuse leidmisel 
 • Kaardistab lasteaia- ja koolivajaduse, loob võimalused kontakteerumiseks õppetöö-ja lasteaiakohtade  ja vaba aja veetmise osas. 
 • Raamatukogudes Kurtnas, Kuremäel,Kiiklas, Mäetagusel, Paragril, Iisakus,Tudulinnas ja Alajõel  saab kasutada tasuta internetti (WiFi), arvutit, printida, teha koopiaid. 
 • Avab Ukraina lastele ja noortele koolides alates 21. märtsist kuni maikuu lõpuni vabakooli, kus hakatakse Ukrainast saabunud lastele ja noortele pakkuma eesti keele õpet ning toetama lõimumist, korraldades ühiseid tegevusi ja üritusi koos kohalike noortega.  
 • Suunab kogukondlike ettevõtmiste juurde ja kaasab huvitegevusse.

 

Üleskutse annetuste kogumiseks

Head Alutaguse valla elanikud!

Alutaguse vallavalitsuses tegelevad sõjapõgenike haridus-sotsiaal-tervishoiu-eluolukorralduste küsimustega

Kairi Hõbemeri telefonil 58552996 e-post: kairi.hobemeri@alutagusevald.ee

Suur, suur aitäh kõigile, kes on  aidanud sõjapõgenikke  ning neile, kes aidata soovivad!

 

Kuidas saan aidata või kuhu annetada?

Eesti inimeste ühine soov sõjapõgenikke aidata on väga liigutav. Jagame selle kohta mõned juhised:

 • Piiril vajab abi palju inimesi ja neid saab kõige paremini aidata kindla süsteemi järgi. Pagulasabi bussid käivad ja juhid juba tunnevad süsteemi. Samuti on Pagulasabi kontaktis ukraina kogukonnaga Eestis ja aitab ära tuua neid inimesi, kellel on Eestis lähedasi või tuttavaid. Vt infot www.pagulasabi.ee
 • Mida saab teha nüüd ja kohe?
  • Rahaline annetus Pagulasabile -> suuname abi täpselt sinna, kus seda hetkel kõige enam vaja on. Sh kasutame raha turvaliseks ja koordineeritud evakueerimiseks.
  • Anneta toitu või raha Toidupangale. Toidupank jagab Ukraina sõjapõgenikele iga päev umbes 250 toidupakki ja kogused kasvavad. Et kasvavate kogustega toime tulla, on annetajate abi väga oluline! Lisainfo: https://www.toidupank.ee/ukraina/
  • Kui soovite annetada asju, siis annetage Uuskasutuskeskusele.

 

Ajutise kaitse, isikukoodi ja elamisloa taotlemine

Alates 9. märtsist võtab Politsei- ja Piirivalveamet vastu Ukraina sõjapõgenike taotlusi ajutise kaitse saamiseks ja väljastab neile ajutisi elamislube kestusega üks aasta. See võimaldab sõjapõgenikele ligipääsu tööturule, haridusele ja sotsiaalkaitsele.

Ajutise kaitse taotlusi võetakse vastu dokumendi alusel (pass, sisepass, laste puhul sünnitunnistus). Kellel ühtegi dokumenti ei ole, suunatakse saatkonda.

Ajutise kaitse saavad enne 24. veebruari 2022 Ukrainas elanud Ukraina kodanikud, kodakondsuseta isikud ja Ukrainas rahvusvahelise kaitse all olevad isikud ning mõlema kategooria pereliikmed: abikaasa, lapsed, teised lähisugulased, kes elasid samas leibkonnas ja olid ülalpidamisel. Pereliikmeid käsitletakse perekonnana juhul, kui pere viibis ja pere elukoht oli juba enne 24. veebruari 2022 Ukrainas.

Ajutise kaitse aeg on aasta ja seda saab pikendada. Ajutise kaitse saajal on välismaalaste rahvusvahelise kaitse seaduse alusel õigus tähtajalisele elamisloale. PPA-le tuleb teha ühistaotlus ajutise kaitse, tähtajalise elamisloa ja elamisloa kaardi saamiseks. Sihtrühma kuuluvatele inimestele tehakse otsus samal päeval, nad saavad otsuse kätte väljaprindituna (sh lastele eraldi). Isikukoodi saavad põgenikud kätte koos otsusega (saavad taotleda ka varasemalt KOVis).  Elamisloakaardi saab inimene kätte kuni 30 päeva jooksul.

EL direktiiv kohustab liikmesriiki tagama vähemalt  meditsiinilist abi ja sotsiaalabi. Eesti on direktiivi üle võtnud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse, mis annab ajutise kaitse saajatele sama ulatuslikud õigused toetustele, kui muudele rahvusvahelise kaitse saajatele. Samuti tekib ajutise kaitse saajatel õigus Eestis töötada täpselt samadel alustel kui Eesti alalisel elanikul (st kõrgemat palgakriteeriumit ei kohaldata).

Ajutise kaitse taotlemiseks teenindussaalis tuleb eelnevalt broneerida aeg broneering.politsei.ee. Broneeringute tegemisega aitab ka politsei infotelefon 612 3000. Kalendri aegade broneerimiseks avab politsei 9. märtsil. Ajutist kaitset saab taotleda alates 09.03.2022

Aegu saab broneerida kuues erinevas PPA teeninduses üle Eesti. Teenindused asuvad Tallinnas Tammsaare ja Pinna tänaval ning Tartu, Jõhvi, Rakvere ja Pärnu politseijaoskondades.

 

Ukraina sõjapõgenikele tervishoiuteenuste osutamisest Eestis

Kõigile Ukrainast saabuvatele sõjapõgenikele on tagatud vältimatu arstiabi, sh vältimatu hambaravi. Ukrainlastele on vältimatud meditsiiniteenused tasuta. Erakorralise tervisemurega pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda või helistage hädaabinumbril 112.

Valitsus võttis 8. märtsil vastu korralduse Ukraina sõjapõgenikele ajutise kaitse kohaldamiseks. Alates tänasest võtab Politsei- ja Piirivalveamet vastu Ukraina sõjapõgenike taotlusi ajutise kaitse saamiseks ja väljastab neile ajutisi elamislube kestusega üks aasta. See võimaldab sõjapõgenikele ligipääsu tööturule, haridusele ja sotsiaalkaitsele.

Elamisloa ja Eesti isikukoodi saanud Ukraina põgenikud ei ole automaatselt Eestis ravikindlustatud, vaid elamisloa saamise järel saavad nad ravikindlustust taotleda Eesti inimestega võrdsetel alustel: www.haigekassa.ee/inimesele/ravikindlustus. Ravikindlustusele on õigus näiteks üle ühe kuu kehtiva töölepingu alusel töötaval inimesel või töötukassas arvele võetud töötul. Kindlustatutega on võrdsustatud lapsed, rasedad, pensionärid, õpilased, üliõpilased jt inimesed vastavalt ravikindlustuse seaduse reeglitele.

Kuni ravikindlustuse saamiseni tuleb Ukraina sõjapõgenikele tagada vajaminev ravi, mille edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. 

Kiirabi viib kõigi sõjapõgenike esmase tervisekontroll läbi vastuvõtupunktides Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Pärnus. Tervisekontrolli eesmärk on leida sõjapõgenike hulgast need inimesed, kes vajavad kohest meditsiinilist abi ja/või hospitaliseerimist. Vastuvõtupunktides on korraldatud sõjapõgenike testimine koroonaviiruse suhtes.

Kõigile põgenikele on tagatud tasuta COVID-19 vastane vaktsineerimine. Vaktsineerimispunktide loetelu leiab SIIT. Aja broneerimiseks saab helistada riigiinfo telefonil 1247 / +372 600 1247. Kui inimesel ei ole Eesti isikukoodi, siis suunatakse ta edasi vaktsineerimispunkti, kus isikukood ja eelnev registreerimine ei ole vajalik. 

Eesti on sõjapõgenikele korraldanud täiendava ehk üldise tervisekontrolli, mille eesmärk on saada ülevaade sõjapõgeniku tervise seisundist, teha nakkuskontrolli uuringud, vajadusel vaktsineerida, planeerida edasine ravi ning väljastada ravimiretseptid. Infot täiendava tervisekontrolli kohta saab telefonilt 1247. Infot leiab ka Eesti Haigekassa veebilehelt

Perearstikeskused osutavad üldarstiabi kõigile Ukraina sõjapõgenikele. Abi saamiseks ei pea inimene kuuluma perearstinimistusse. Perearstikeskused pakuvad meditsiiniabi vastavalt vajadusele ning suunavad patsiendi edasi eriarsti juurde täiendavateks uuringuteks või vajalikeks protseduurideks. Sõjapõgenikele abi pakkuvate perearstikeskuste nimistu leiab SIIT

Apteegid tohivad aktsepteerida ka Ukrainas väljastatud paberretsepti, v.a narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite puhul. Apteekri jaoks peab olema üheselt arusaadav, milline ravim on inimesele määratud. Kuni ravikindlustuse saamiseni ei ole Ukraina sõjapõgenikele ravimite väljaostmisel ette nähtud ravimisoodustusi. Vajadusel tuleb pakkuda neile vältimatut sotsiaalabi ja toetada ravimite ostmist. 

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks Eestis kehtestatud karantiinireeglid kehtivad ka sõjapõgenikele. Vabariigi Valitsuse korralduse nr 305 kohaselt peavad Eestisse saabuvad põgenikud jääma 7 päevaks isolatsiooni, kui neil puudub tõend COVID-19 vastase vaktsineerimise või koroonaviiruse läbipõdemise kohta.

Kui põgenikul tuvastatakse koroonaviirus, peab ta jääma 10 päevaks karantiini oma viibimiskohas ning ringi liikumine on keelatud. Vastuvõtupunktidesse ja majutuskeskustesse sisenemisel COVID-tõendit ei nõuta.

Alates märtsist on sõjapõgenikele avatud kõik Tervise Arengu Instituudi rahastatavad teenused, mis on suunatud HIV-st, tuberkuloosist või narkootikumide tarvitamisest mõjutatud inimestele, st et vajadusel saab inimene ravi Eestis koheselt jätkata. Info leiab TAI kodulehelt.

Terviseameti info tervishoiuteenustest sõjapõgenikele on koondatud veebilehele: https://terviseamet.ee/et/ukraina

Emotsionaalset tuge Eestisse saabuvatele Ukraina sõjapõgenikele pakutakse nii eesti, vene kui inglise keeles 24/7 ohvriabi kriisitelefonil 116 006 ning ohvriabi pakub psühholoogilist esmaabi.

Psühhosotsiaalse kriisiabi pakkumist korraldab Sotsiaalkindlusamet. SKA keskendub psühholoogilise esmaabi andmisele ning inimeste esmavajadustele, milleks on muuhulgas adekvaatse info kättesaadavus. Selleks on koondatud värskeim info veebilehele www.kriis.ee ning koostatud infomaterjalid saabujatele vene ja ukraina keeles.

SKA ohvriabil on ca 150 vene keele oskusega psühhosotsiaalse kriisiabi töötajat, kes pakuvad abi vastuvõtupunktides ja majutusasutustes. Traumateraapia eestvedajate poolt on kaardisatud terapeudid, keda saab kaasata traumateraapia pakkumiseks põgenikele vastavalt hinnatud vajadusele.

Kohalikele omavalitsustele pakub Sotsiaalministeerium toetusvooru kaudu rahastust vaimse tervise teenuste võimaldamiseks ning muuhulgas saab selle raames KOV korraldada teenuseid ka Ukraina sõjapõgenikele.

Kontaktid:

 • Eestis viibimine, ööbimine, olmeküsimused: 1247 / +372 600 1247
 • Psühholoogiline abi: +372 614 7393
 • Arstiga konsulteerimine: 1220 / +372 634 6630
 • Hädaabi: 112
 • Ukraina kogukond: +372 5650 2572
 • Ukraina Suursaatkond: +372 601 5815
 • Pagulasabi: pagulasabi.ee

 

Ukraina kodanike võimalused Eestisse tulla ja siin viibida

Ülevaate Ukraina kodanike võimalustest Eestisse tulla ja Eestis viibida (eesti, ukraina, inglise ja vene keeles).Info on avaldatud ka Kriis.ee lehel.

Materjale hakatakse jooksvalt uuendama ja täiendama, kuna mitmed muudatused on veel ees.

Ukraina kodanike võimalused Eestisse tulla ja siin viibida | 427.21 KB | pdf

Огляд дійсних умов можливого приїзду громадян України до Естонії та їх адаптації | 436.57 KB | pdf

 

Overview of the current conditions of the possible arrival and adaptation of Ukrainian citizens in Estonia | 431.21 KB | pdf

 

Обзор действующих правил для возможного прибытия граждан Украины в Эстонию и их адаптации | 446.48 KB | pdf

 

Ukrainlastele konto avamine Swedbankis:

Isikul on kehtiv välisriigi reisidokument, näiteks Ukraina biomeetriline pass:

 • broneeri aeg Swedbanki kontori külastamiseks. Vt info allpool.

Isikul on vaid Ukraina siseriiklik pass:

 • ainult Ukraina ID-kaardiga või Ukraina siseriikliku passiga kontot avada ei saa.
 • kõigepealt tuleb pöörduda PPA poole. Panka saab pöörduda, kui on saadud ajutise kaitse ja aastase elamisloa dokument PPAst. Kui PPAst vajalikud dokumendid käes, siis broneeri aeg Swedbanki kontori külastamiseks. Vt info allpool. 

Aja broneerimine kontori külastamiseks:

 • broneerides Swedbanki koduleheküljel pangaesindusse kohtumist, tuleb isikukoodi lahtrisse kirjutada kehtivas Ukraina reisidokumendis (näiteks Ukraina biomeetriline pass või Schengeni viisa) märgitud Personal No või Record No. Seda isegi siis, kui isikule on juba väljastatud Eesti isikukood;
 • pangakontorisse pöördudes on hea, kui lisaks isikut tõendavale dokumendile on kliendil  teada tema elukoha aadress Eestis ja Eesti mobiiltelefoni number;
 • pärast pangakontorisse pöördumist alustame pangakonto avamise protsessiga, mis kestab minimaalselt viis tööpäeva;
 • kohe, kui konto on avatud, teavitame sellest klienti ning lepime kokku aja arvelduskonto lepingu allkirjastamiseks;
 • lepingu allkirjastamise kohtumisel räägime kliendiga läbi deebetkaardi tellimise ja sõlmime kliendi soovi korral internetipanga kasutamise lepingu, väljastame kliendile sobiva isikutuvastusvahendi, mille abil internetipanka siseneda;
 • kui klient on sõlminud internetipanga lepingu, saadame pangakaardi kliendile postiga tema Eestis asuvale postiaadressile, pärast mida peab klient pangakaardi iseseisvalt internetipangas aktiveerima;
 • kui klient soovib pangakaarti saada kätte pangakontoris, broneerime kliendile uue aja kaardi kätte saamiseks.

Oluline! Kui klient on kätte saanud  Eesti Vabariigi poolt väljastatud elamisloa, palume kliendi andmete ajakohastamiseks broneerida täiendav kohtumine pangakontori külastamiseks.

 

Информация для украинцев, открывающих счёт в Swedbank:

Лицо имеет действующий иностранный проездной документ, например, украинский биометрический паспорт:

 • забронируйте время посещения банковской конторы Swedbank. См. информацию ниже.

Лицо имеет внутригосударственный украинский паспорт:

 • Имея лишь украинскую ID-карту или внутренний украинский паспорт, счёт открыть невозможно.
 • Прежде всего, следует обратиться в Департамент полиции и погранохраны. В банк можно обращаться после получения из Департамента полиции и погранохраны документа о временной защите и вида на жительство сроком на один год. После получения из Департамента полиции и погранохраны необходимых документов следует забронировать время для посещения конторы Swedbank. См. информацию ниже. 

Бронирование посещения банковской конторы:

 • при бронировании на сайте Swedbank времени посещения банковской конторы, в графу личного кода следует вписать указанный в украинском проездном документе (например, в украинском биометрическом паспорте или в Шенгенской визе)

Personal No или Record No. Это необходимо даже в том случае, если лицу уже выдан эстонский личный код;

 • при посещении отделения банка желательно в дополнение к наличию документа, удостоверяющего личность, знать также адрес проживания в Эстонии и номер эстонского мобильного телефона;
 • после Вашего обращения в банк мы начнём процесс открытия счёта, который продолжается минимум пять рабочих дней;
 • как только счёт будет открыт, мы сообщим об этом клиенту и назначим время для подписания договора о расчётном счёте;
 • на встрече при подписании договора мы договоримся с клиентом о заказе дебетовой карточки и, если клиент пожелает, заключим договор об использовании интернет-банка, выдадим клиенту подходящее средство идентификации для доступа в интернет-банк;
 • если клиент заключил договор о пользовании интернет-банком, мы отправим банковскую карточку клиенту по почте на почтовый адрес клиента в Эстонии, после чего клиент должен будет самостоятельно активировать банковскую карточку в интернет-банке;
 • если клиент хочет получить карточку в отделении банка, мы забронируем для него новое время для получения карточки.

Важно! После того, как клиент получит вид на жительство, выданный Эстонской Республикой, необходимо забронировать дополнительное посещение банковской конторы для обновления данных клиента.