Ehitustoimingud

Ehitisregister

Aadressil www.ehr.ee asub riiklik ehitisregister. 

Ehitisregistri abil peetakse arvestust ehitiste üle. Registri veebilehel on võimalik tutvuda ehitiste tehniliste andmetega ja ehitise kohta esitatud dokumentidega ning esitada taotlusi/teatisi.

Projekteerimistingimuste ja ehitusloa taotlus ning ehitusteatis esitatakse elektroonselt läbi riikliku ehitisregistri. Selleks on vajalik viidatud keskkonda ID-kaardiga sisse logida. Enne Ehitisregistri kasutamist tutvu kindlasti selle kasutajajuhendiga, mille leiad ehitisregistri keskkonnast rubriigist "Abi" või koolitusvideost, mille leiad rubriigist "Teated".

Kasutusteatis ja kasutusloa taotlus esitatakse elektroonselt läbi riikliku ehitisregistri, kuhu on vaja ID-kaardiga sisse logida. Enne Ehitisregistri kasutamist tutvu kindlasti selle kasutajajuhendiga, mille leiad ehitisregistri keskkonnast rubriigist "Abi".
 

LISAINFO:

ehitusprojektide kooskõlastamise kohta Päästeameti poolt (s.h. tahkekütusel töötava kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri ehitamise või paigaldamise juhendit) saab infot SIIT.

hoonete kandmise vajalikkusest ehitusregistrisse saab lugeda lisatud artiklist SIIT.

EHITUSSEADUSTIK KOOS LISADEGA on leitav SIIT.

***

MEELDETULETUS HOONE KASUTUSLOA TAOTLEMISE KOHTA

Tuletame meelde, et vastavalt jõustunud Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusele, peavad kohalikud omavalitsused 1.jaanuariks 2020 korrastama ehitisregistri andmeid ja kandma sinna sisse seni kandmata hooned.

Kasutusluba on nõutav ehitusseadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste ja nende kasutamise otstarbe muutmise korral. Kõigil ehitistel, mi on saanud ehitusloa, peab pärast valmimist ja enne kasutuselevõttu olema kasutusluba või kasutusteatis ning ehitusdokumentatsioon. 

Ehitise kasutusluba on kinnitus selle kohta, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitistele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada määratud otstarbe kohaselt. Kasutusloa olemasolu saab kontrollida ehitisregistris (https://www.ehr.ee/). Kui hoonel puudub kasutusluba, või ehitisregistrisse kantud andmed ei ole õiged, s.t. hoonet on ilma loata rekonstrueeritud või laiendatud, soovitame andmete korrastamisega alustada koheselt.

Info ja nõustamine:

ehitisregistrispetsialist Eve Kangron tel 3366949, 53300202

majandusjuht Rein Merirand tel 59151143

***

Ehitusseadustiku parim praktika- uue ehitusseadustiku vastuvõtmine on tekitanud palju küsimusi, neist sagedasematele leiate vastused aktiivselt lingilt ehitusseadustiku parim praktika. Lisaküsimuste korral võib pöördud aadressil ehitusseadustik@mkm.ee.

RIIGILÕIV

Ehitusseadustiku alusel tehtavate toimingute eest tasutav riigilõiv laekub valla eelarvesse (Riigilõivuseadus § 7 lg 2).

Alutaguse Vallavalituse arveldusarve EE88 2200 2210 6842 0618 Swedbank.

Väljavõte Riigilõivuseadusest

---

16. peatükk Kohaliku omavalitsuse valitsemisala toimingud 

11. jagu Ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud (jõust. 01.07.2015]

§ 3311Hoone ehitusloa taotluse läbivaatamine

(1) Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot. Elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(2) Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(3) Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi.

§ 3312Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine

(1) Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(2) Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(3) Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

§ 3313. Hoone kasutusloa taotluse läbivaatamine

(1) Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(2) Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

(3) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi.

§ 3314Rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine

(1) Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(2) Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

(3) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

§ 3315Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot.

§ 3316Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmine

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 500 eurot. Ehitisregistrisse kandmisel ei ole vajalik täiendavalt tasuda riigilõivu ehitus- või kasutusloa eest.

§ 3317Ehitisregistri dokumendi väljastamine

Ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu 2 eurot iga lehekülje eest.