Rannapungerja küla Jahi ja Mudajärve kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

7.03.22

Rannapungerja küla Jahi ja Mudajärve kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 06.12.2021-04.01.2022, mille jooksul Päästeamet, Transpordiamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnaamet ja RMK esitasid ettepanekud/arvamused.

Eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 11.01.2022 Kauksi rannahoones.

Alutaguse Vallavalitsus võttis 02.03.2022 vastu seisukohad esitatud ettepanekute osas ning detailplaneeringus tehakse vajalikud muudatused. 

Toimetaja: LIINA TALISTU

Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu avalikustamine

7.03.22

Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 25.11-27.12.2021, mille jooksul esitas Transpordiamet omapoolse arvamuse/nõusoleku. Avalik arutelu oli kavandatud 04.01.2022 Mäetaguse teenuskeskuses, kuid arutelule ei tulnud ühtegi osalejat ja arutelu ei toimunud. 

Toimetaja: LIINA TALISTU

Alajõe kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu avalikustamise tulemused

24.08.21

 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 30.11-13.12.2020, mille jooksul esitati kokku 7 arvamust/ettepanekut. Avalik arutelu toimus 29.06.2021 Alajõe teenuskeskuses (raamatukogus).

Alutaguse Vallavalitsus võttis 15.07.2021 vastu seisukohad esitatud ettepanekute osas ning detailplaneeringus tehakse vajalikud korrektuurid. Planeeringu põhilahendust ei muudeta. 

Planeeringuga kavandatakse Alajõe külas jalg- ja jalgrattatee rajamist riigitee 13111 Kauksi-Vasknarva äärde. Lisaks kergliiklusteele on planeeringuga lahendatud avalik parkimine Piiri ja Pargi kinnistutel, tehakse ettepanekud servituutide seadmiseks ning avalike randapääsude määramiseks Peipsi järve ranna-alale, arvestades olemasolevaid väljakujunenud jalgradasid. Koostatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva Alutaguse valla üldplaneeringuga.

Toimetaja: LIINA TALISTU

Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu avalikustamise tulemused

28.07.21

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 03.05-01.06.2021, mille jooksul esitati kokku 3 arvamust/ettepanekut. Avalik arutelu toimus 30.06.2021 Illuka teenuskeskuses.

Alutaguse Vallavalitsus võttis 07.07.2021 vastu seisukohad esitatud ettepanekute osas ning detailplaneeringus tehakse vajalikud korrektuurid. Planeeringu põhilahendust ei muudeta. 

Detailplaneeringuga on kavandatud ühisomandis oleva Laagri kinnistu jagamine elamukruntideks ning kruntidele ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone(te) rajamiseks.

Toimetaja: LIINA TALISTU

Rannapungerja küla Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalikustamise tulemused

20.07.21

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 03.05-16.05.2021, mille jooksul esitati kokku 7 arvamust/ettepanekut. Avalik arutelu toimus 04.06.2021 Kauksi rannahoones.

Alutaguse Vallavalitsus võttis 29.06.2021 vastu seisukohad esitatud ettepanekute osas ning detailplaneeringus tehakse vajalikud muudatused.

Detailplaneeringuga kavandatakse Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute jagamine elamumaa, sadamamaa ning neid teenindavateks kruntideks (haljasalad, teed), määratakse hoonestusalad ja ehitusõigus, arhitektuurilised ja kujunduslikud tingimused, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, tehnovõrkude ja -rajatiste ning servituutide seadmise vajadus. Planeering on kooskõlas Alutaguse valla üldplaneeringuga.

Toimetaja: LIINA TALISTU