Rannapungerja küla Jahi ja Mudajärve kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

8.12.21

Rannapungerja küla Jahi ja Mudajärve kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 06.12.2021 - 04.01.2022 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik). Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 11.01.2022 algusega kell 15.00 Kauksi rannahoones (Rannapromenaadi, Kauksi küla).

Planeeritav ala hõlmab Jahi (81501:005:0275) ja Mudajärve (81501:005:0002) kinnistuid. Planeeringuala suurus on ca 23,6 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on kavandada Jahi kinnistule äriotstarbeline puhkekompeks ning jagada Mudajärve kinnistu osaliselt elamukruntideks. Puhkekompleksi moodustavad väiksemad puhkemajad ning üks suurem peahoone. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks Peipsi järve ja Rannapungerja jõe ehituskeeluvööndite ning üldplaneeringuga määratud krundi minimaalsuuruste osas.

Planeeringumaterjalidega saab tutvuda: http://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada DP kohta arvamust.

Toimetaja: LIINA TALISTU

Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu avalikustamine

19.11.21

Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 25.11-27.12.2021 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik). Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 04.01.2022 algusega kell 15.00 Mäetaguse teenuskeskuses (Pargi tn 5, Mäetaguse alevik).

Planeeritav ala hõlmab Juuse (22401:004:0768) kinnistut ning osaliselt lähialana 13111 Kauksi-Vasknarva tee (22401:004:0205) maaüksust. Planeeringuala suurus on ca 1.5 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on Juuse tee elamupiirkonna laiendamine. Planeeringulahenduse kohaselt jagatakse Juuse kinnistu viieks elamumaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks. Elamukruntidele määratakse ehitusõigus elamule ja kahele abihoonele. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Alutaguse valla üldplaneeringu muutmiseks maakasutuse juhtotstarbe ning Kuru küla kompaktse asustusega ala laiendamise osas.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada DP kohta arvamust.

Toimetaja: LIINA TALISTU

Alajõe kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu avalikustamise tulemused

24.08.21

 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 30.11-13.12.2020, mille jooksul esitati kokku 7 arvamust/ettepanekut. Avalik arutelu toimus 29.06.2021 Alajõe teenuskeskuses (raamatukogus).

Alutaguse Vallavalitsus võttis 15.07.2021 vastu seisukohad esitatud ettepanekute osas ning detailplaneeringus tehakse vajalikud korrektuurid. Planeeringu põhilahendust ei muudeta. 

Planeeringuga kavandatakse Alajõe külas jalg- ja jalgrattatee rajamist riigitee 13111 Kauksi-Vasknarva äärde. Lisaks kergliiklusteele on planeeringuga lahendatud avalik parkimine Piiri ja Pargi kinnistutel, tehakse ettepanekud servituutide seadmiseks ning avalike randapääsude määramiseks Peipsi järve ranna-alale, arvestades olemasolevaid väljakujunenud jalgradasid. Koostatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva Alutaguse valla üldplaneeringuga.

Toimetaja: LIINA TALISTU

Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu avalikustamise tulemused

28.07.21

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 03.05-01.06.2021, mille jooksul esitati kokku 3 arvamust/ettepanekut. Avalik arutelu toimus 30.06.2021 Illuka teenuskeskuses.

Alutaguse Vallavalitsus võttis 07.07.2021 vastu seisukohad esitatud ettepanekute osas ning detailplaneeringus tehakse vajalikud korrektuurid. Planeeringu põhilahendust ei muudeta. 

Detailplaneeringuga on kavandatud ühisomandis oleva Laagri kinnistu jagamine elamukruntideks ning kruntidele ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone(te) rajamiseks.

Toimetaja: LIINA TALISTU

Rannapungerja küla Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalikustamise tulemused

20.07.21

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 03.05-16.05.2021, mille jooksul esitati kokku 7 arvamust/ettepanekut. Avalik arutelu toimus 04.06.2021 Kauksi rannahoones.

Alutaguse Vallavalitsus võttis 29.06.2021 vastu seisukohad esitatud ettepanekute osas ning detailplaneeringus tehakse vajalikud muudatused.

Detailplaneeringuga kavandatakse Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute jagamine elamumaa, sadamamaa ning neid teenindavateks kruntideks (haljasalad, teed), määratakse hoonestusalad ja ehitusõigus, arhitektuurilised ja kujunduslikud tingimused, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, tehnovõrkude ja -rajatiste ning servituutide seadmise vajadus. Planeering on kooskõlas Alutaguse valla üldplaneeringuga.

Toimetaja: LIINA TALISTU