Uudised ja teated

Kauksi küla Allika kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavalitsus võttis 21.06.2022 korraldusega nr 301 vastu Kauksi küla Allika kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärk on Teemandi tee elamupiirkonna laiendamine.

Planeeringuala asub Kauksi küla kompaktselt asustatud alal, Teemandi tee ja Tedre tee suvilate piirkonnas ning hõlmab Allika (22401:004:0519) kinnistut, millel asub puurkaev PRK0021992. Planeeritava ala suurus on ca 9900 m2.

Detailplaneeringuga on kavandatud maa-ala jagamine üheks tootmismaa (puurkaevu) ning kolmeks elamumaa krundiks. Elamukruntidele määratakse ehitusõigus elamu/suvila ja abihoonete ehitamiseks.

Avalik väljapanek toimub 18.07-31.07.2022 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust.