Detailplaneeringu koostamine

Detailplaneeringu koostab omavalitsus valla või linna territooriumi osa kohta ning see on maakasutuse ja lähiaastate ehitustegevuse aluseks.

Detailplaneeringu koostamine on kohustuslik linnades ja alevites ning alevike ja külade olemasolevatel ja kavandatavatel territooriumi osadel, mis on selgelt piiritletavad ja kompaktse asustusega. Planeering peab lähtuma omavalitsuse üldplaneeringust ning teistest kehtestatud detailplaneeringutest.

Detailplaneeringu algatamiseks saavad ettepanekuid teha kõik inimesed, kuid otsustab selle kohalik omavalitsus. Teatud juhtudel tuleb detailplaneeringu koostamisel läbi viia ka keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille tulemustega peab omavalitsus planeeringulahenduse väljatöötamisel arvestama.

Planeeringu koostamise käigus tuleb välja töötada planeeringu sisu, sealhulgas määratleda krundile või kruntidele ehitamise täpsemad tingimused, näiteks hoonete suurim lubatud pindala ja kõrgus.

Detailplaneeringu täpsed ülesanded sätestab planeerimisseadus. Enamasti fikseeritakse planeeringu ettevalmistavas faasis ka lähteülesanne või lähteseisukohad, ehkki kehtiv seadus seda ei nõua.

Detailplaneeringu koostamist korraldab kohalik omavalitsus, kes teeb kõiki planeeringu koostamiseks vajalikke menetlustoiminguid. Seaduse järgi võib planeeringu koostamise ja finantseerimise ka arendajale üle anda. Planeeringu koostamise korraldamist ei või üle anda juhul, kui tegu on üldplaneeringut muutva lahendusega. Planeering koostatakse koostöös planeeritava maa-ala elanike, kinnisasjade ja naaberkinnisasjade omanike ning teiste huvitatud isikutega.

Omavalitsus peab avalikkust algatatud detailplaneeringust informeerima ning enne vastuvõtmist tuleb see kooskõlastada teiste asutuste, planeeringust olenevalt näiteks Tehnilise Järelevalve Ameti või Keskkonnaametiga. Kui planeeringulahendus on valmis, teeb kohalik omavalitsus selle vastuvõtmisega ettepaneku planeeringut avalikult arutada. Detailplaneeringu lõpliku lahenduse kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu.

Detailplaneeringu algatamiseks tuleb huvitatud isikul esitada vormikohane taotlus.

Täiendav info SIIT.