DETAILPLANEERINGU (OSALISELT) KEHTETUKS TUNNISTAMISE JA PLANEERINGU KOOSTAMISE LÕPETAMISE TEATED

Uusküla Puhkebaas kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 25.04.2024 otsusega nr 177 Uusküla Puhkebaas kinnistu detailplaneeringu Männiku tee 28, Männiku tee 28a, Männiku tee 28b, Männiku põik 3 ja Männiku põik 5 osas kehtetuks.

Planeeringuala hõlmas kahte Uusküla puhkebaasi kinnistut ja pindala oli ca 13,5 ha. Planeeringu kohaselt jagati maa-ala 57 krundiks - 44 elamumaa, 3 tootmismaa, 5 transpordimaa, 4 ärimaa, üheks segaotstarbega krundiks (50% ärimaa ja 50% tootmismaa).

Planeeringu läänepoolses osas asuvate Männiku tee 28, Männiku tee 28a, Männiku tee 28b, Männiku põik 3 ja Männiku põik 5 kinnistute omanikud soovivad planeeringu elluviimisest loobuda. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise järgselt tuleb maa-ala kasutamisel lähtuda üldplaneeringuga elamu maa-alale seatud kasutus- ja ehitustingimustest. Planeeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei takista detailplaneeringu terviklahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: https://adr.novian.ee/alutaguse_vald/dokument/6314990.

Tudulinna küla Linnamäe detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 25.04.2024 otsusega nr 176 kehtetuks Tudulinna Vallavolikogu poolt 2012. aastal kehtestatud Tudulinna küla Linnamäe detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli sihtotstarbe muutmine metsamaast sotsiaalmaaks, metsaala muutmine korrastatud haljas- ja puhkekohaks ning territooriumi kasutuselevõtmine kooskäimiskohana. Detailplaneeringu alusel on 2013. aastal läbiviidud maakorraldustoimingud ja riigiomandis olevast maast moodustatud katastriüksused (Linnamäe parkla, Linnamäe ja Linnamäe laululava) on  taotletud munitsipaalomandisse.

Planeeringu kehtestamisest on möödunud enam kui viis aastat ja Alutaguse vald ei kavanda planeeringu elluviimist. Edasiste toimingute puhul tuleb lähtuda Alutaguse valla üldplaneeringust tulenevatest tingimustest.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: https://adr.novian.ee/alutaguse_vald/dokument/6315000.

Mäetaguse aleviku Pärna detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 25.04.2024 otsusega nr 175 kehtetuks Mäetaguse aleviku Pärna detailplaneeringu Pärna tn 3, Pärna tn 3a ja Pärna tn 8 katastriüksuste osas.

Detailplaneeringu alusel moodustati 8 elamumaa krunti, 5 transpordimaa krunti Karja ja Pärna tänavate osas), 4 üldkasutatava maa krunti (Pärna tn 3, Pärna tn 8 ja Pärna tn 4 ja Pärna tn 3a).

Alutaguse Vallavalitsusel on ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega kinnistute omanikuna soov detailplaneeringu elluviimisest Pärna tn 3, 3a ja 8 loobuda. Krunte läbib elektriõhuliin ja Pärna tn 3a katastriüksusel asub alajaam. Üldplaneeringu kohaselt on Pärna tn 3 ja 8 katastriüksustele kavandatud elamu maa-ala juhtotstarve.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise järgselt tuleb maa-ala kasutamisel lähtuda üldplaneeringuga määratud juhtotstarbest, üldistest kasutus- ja ehitustingimustest ning olemasolevatest kitsendustest. Planeeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei takista detailplaneeringu terviklahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: https://adr.novian.ee/alutaguse_vald/dokument/6315002.

 

Väike-Pungerja küla Aheraine katastriüksuse detailplaneering ja Viru ja Estonia kaevanduse šurfide ja puuraukude asukohavalikut täpsustav detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 28.12.2023 otsusega nr 153 kehtetuks Väike-Pungerja küla Aheraine katastriüksuse detailplaneeringu ja Viru ja Estonia kaevanduse šurfide ja puuraukude asukohavalikut täpsustava detailplaneeringu Aheraine katastriüksuse osas.

Mäetaguse Vallavolikogu poolt 2010. aastal kehtestatud Aheraine detailplaneeringu eesmärk oli aherainest puhkeotstarbelise rajatise ehitamine. Planeeringuga kavandatud motopark on praeguseks välja ehitatud. Aheraine katastriüksusele ulatus osaliselt 2016. aastal kehtestatud Viru ja Estonia kaevanduse šurfide ja puuraukude asukohavalikut täpsustava detailplaneeringu ala. Detailplaneeringu eesmärk oli Viru ja Estonia kaeveväljadel šurfide ja puuraukude asukohavalikute täpsustamine. Planeeringuala koosnes 16 erinevast 300 m raadiusega alast. Väike-Pungerja külas asuvate pumpla nr 4 ja pumpla nr 6 planeeringualad ulatusid osaliselt Aheraine katastriüksusele ning sellega muutus kehtetuks samal alal varem kehtinud detailplaneering.

Alutaguse vallal on soov tagada Aheraine katastriüksuse avalik kasutus ja täiendav arendamine, et sellest kujuneks atraktiivne puhkeala ning loobuda mõlema detailplaneeringu elluviimisest Aheraine katastriüksuse osas. Puuraukude detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisel on tagatud selle elluviimine kehtima jäävas osas.

Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda: https://adr.novian.ee/alutaguse_vald/dokument/6110836.

Katase küla Nõmme kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 30.11.2023 otsusega nr 147 kehtetuks Katase küla Nõmme kinnistu detailplaneeringu Nõmme tee 4 katastriüksuse osas.

Alajõe Vallavolikogu poolt 2008. aastal kehtestatud detailplaneeringu alusel moodustati elamumaa sihtotstarbega Nõmme tee 4, Nõmme tee 6 ja Nõmme tee 8 katastriüksused, millele määrati ehitusõigus kolmele hoonele suurima ehitisealuse pindalaga 260 m2. Nõmme tee 4 ja Nõmme tee 6 katastriüksused on hoonestamata. Planeeringuala asub kompaktse asustusega elamu maa-alal.

Nõmme tee 4 kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest oma kinnistul loobuda ning jagada see maakorralduslikult kaheks eraldi katastriüksuseks.

Peale detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist tuleb Nõmme tee 4 krundi hoonestamisel lähtuda üldplaneeringuga määratud ehitus- ja maakasutustingimustest. Planeeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisel on tagatud selle elluviimine ülejäänud osas.

 

Nõmme kinnistu detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla planeeringuteregistris:

https://evald.ee/alutagusevald/#/planeeringud/planeeringud/106.

 

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: https://adr.novian.ee/alutaguse_vald/dokument/6078912.

Remniku küla Silla 32 kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 30.03.2023 otsusega nr 102 kehtetuks Alajõe Vallavolikogu poolt 2007. aastal kehtestatud Remniku küla Silla 32 kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu alusel on 2008. aastal läbiviidud maakorraldustoimingud ja moodustatud on elamumaa sihtotstarbega Silla põik 1, Silla põik 2, Silla põik 3, Silla põik 4, Silla põik 5, Silla põik 6, Silla põik 7 ja transpordimaa sihtotstarbega Silla põik katastriüksused. Elamukruntidele on antud ehitusõigus kahele kahekorruselisele hoonele maksimaalse ehitisealuse pindalaga 140 m2 ja kõrgusega kuni 7 m. Detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud enam kui viis aastat ja kinnistute omanik soovib detailplaneeringu elluviimisest loobuda. Edasiste toimingute puhul tuleb lähtuda Alutaguse valla üldplaneeringust tulenevatest tingimustest, naabrusõigustest ja tuleohutusnõuetest.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/5790892.

Pannjärve piirkonna detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 22.02.2023 otsusega nr 95 Pannjärve piirkonna detailplaneeringu Pannjärve parkla ja Pannjärve tervisespordikeskus katastriüksuste ning nende vahelise Pannjärve tee osas kehtetuks.

2003. aastal kehtestatud detailplaneeringu eesmärk oli Pannjärvel aastaringseid sportimis- ja aktiivse puhkuse võimalusi pakkuva tervikliku kompleksi väljaarendamine. Planeeritav ala asus Vasavere külas ja moodustas osa Ahtme metskond nr 25 katastriüksusest ja planeeringuala suurus oli ca 99 ha. Planeeringualal on moodustatud Pannjärve parkla ja Pannjärve tervisespordikeskus katastriüksused, kuhu on väljaehitatud tervisespordikeskust teenindavad hooned ning Ahtme metskond 25 kinnistule suusarajad.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei mõjuta ega takista detailplaneeringu lahenduse elluviimist kehtima jäävas osas ja võimalik on maa-ala ja olemasolevaid ehitisi (sh suusa- ja terviseradasid) jätkuvalt sihtotstarbeliselt kasutada.

Volikogu otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/5735629.

Iisaku aleviku Kruusaaugu maaüksuse detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 22.02.2023 otsusega nr 96 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu poolt 2007. aastal kehtestatud Kruusaaugu maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuala asub Iisaku alevikus ning piirneb Metsa tänavaga. Planeeringuga on kavandatud võimlemis- ja mänguväljakute ning tenniseväljakute rajamine ja antud ehitusõigus teenindushoonele ja tribüünile. Detailplaneeringuga antud ehitusõigust realiseeritud ei ole.

Alutaguse vallal on soov maaomanikuna detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse elluviimisest loobuda. Iisaku aleviku spordiväljakute arendamine toimub aleviku keskosas kooli ümbruses.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise järgselt on võimalik maa-ala jätkuvalt kasutada haljasalana, rekonstrueerida ning rajada puhke- ja spordirajatisi (vastavalt üldplaneeringule). Samuti on võimalik korrastada maakorralduslikult katastriüksuste piire.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/5735635.

Jaama küla Alla kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 22.02.2023 otsusega nr 97 kehtetuks Illuka Vallavolikogu poolt 2011. aastal kehtestatud Alla kinnistu detailplaneeringu.

Planeeringuala asub Jaama külas ja piirneb Jaama jõega. Planeeringu eesmärk oli Alla kinnistu elamukruntideks jagamine ja ehitusõiguse määramine. Planeeringu alusel on moodustatud elamukrundid (Struuga tee 31, Struuga tee 33, Struuga tee 35, Struuga tee 37, Struuga tee 39, Struuga tee 41, Struuga tee 42, Struuga tee 43, Struuga tee 44 ja Struuga tee 46) on hoonestamata. Detailplaneeringuga anti elamukruntidele ehitusõigus elamu ja abihoone ehitamiseks. Kinnistute omanikud soovivad planeeringu elluviimisest loobuda. Kruntide edasisel kasutamisel tuleb lähtuda üldplaneeringuga määratud ehitus- ja maakasutustingimustest.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/5735638.

Katase küla Ankru kinnistu ja lähiala detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 26.01.2023 otsusega nr 90 kehtetuks Katase küla Ankru kinnistu ja lähiala detailplaneeringu Ankru tee 1 katastriüksuse osas.

2019. aastal kehtestatud detailplaneeringu alusel on moodustatud elamumaa sihtotstarbega Ankru tee 1, Ankru tee 2, Ankru tee 3 ja Ankru tee 4 ning transpordimaa sihtotstarbega Ankru tee katastriüksused. Elamukruntidele on määratud ehitusõigus kahele hoonele suurima ehitisealuse pindalaga 160 m2. Krundid on hoonestamata. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala kompaktse asustusega piirkonnas. Ankru tee 1 kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest Ankru tee 1 katastriüksusel loobuda. Peale detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist tuleb Ankru tee 1 krundi hoonestamisel lähtuda üldplaneeringuga määratud ehitus- ja maakasutustingimustest. Planeeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisel on tagatud selle elluviimine ülejäänud osas.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla planeeringuteregistris: https://evald.ee/alutagusevald/#/planeeringud/planeeringud/4.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/5698842.

Kuremäe küla detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 22.12.2022 otsusega nr 82 Kuremäe küla detailplaneeringu Allika tee 2//Raamatukogu, Allika tee 4, Allika tee 6 ja Tehno kinnistute osas kehtetuks.

2018. aastal kehtestatud Kuremäe küla detailplaneeringu (koostaja Kobras AS, töö nr 2016_075) peamised eesmärgid olid Kuremäe küla reformimata maadele kasutusotstarvete ja vajadusel ehitusõiguse määramine ning Pühtitsa kloostri suurpühadega seotud parkimisprobleemi lahendamine. Planeeringuala suurus oli ca 24,6 ha.

Planeeringuala põhjaosas asuvad munitsipaalomandis olevad Allika tee 2//Raamatukogu, Allika tee 4, Allika tee 6 ja Tehno kinnistud. Vald soovib maaomanikuna planeeringu elluviimisest nendel kinnistutel loobuda - viia Allika tee 4 katastriüksusel läbi maakorraldustoimingud ning müüa olemasolev hoone (laekunud ettepaneku kohaselt), laiendada raamatukoguhoonet ning rajada juurdepääs invatranspordile, ehitada rattaparkla ja jäätmehoone ning kaaluda raamatukogu hoonet teenindava päikesepargi rajamist Tehno kinnistule.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei takista detailplaneeringu terviklahenduse elluviimist ülejäänud planeeringualal.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla planeeringuteregistris: https://evald.ee/alutagusevald/#/planeeringud/planeeringud/1300051.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/5654592.

Mäetaguse aleviku Pargitaguse elamuala detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 24.11.2022 otsusega nr 76 Mäetaguse Vallavolikogu poolt 2007. aastal kehtestatud Pargitaguse elamuala detailplaneeringu Kooli tn 8 ja Kaevu tee katastriüksuste osas kehtetuks.

Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk oli reformimata riigimaa ja Peenemäe kinnistu elamukruntideks jagamine ning mõisa ja mäe puhkeala vahelise kergliiklustee rajamine. Planeeringu alusel on maakorraldustoimingud läbiviidud ja elamukruntide osas on planeeringu elluviimist on alustatud Pargitaguse tänava piirkonnast. Pargi äärsele alale moodustatud elamumaa sihtotstarbega Kooli tn 8 krunt ja see piirneb Kaevu tee krundiga, mille kaudu oli kavandatud juurdepääs Kooli tn 10 asuvale puurkaevule. Mõlemad krundid on valla omandis. Kooli tn 8 on üldplaneeringu kohaselt ühiskondliku hoone maa ja see kavandatud hoolekeskuse teenuste laiendamiseks. Selle kasutamise vajadus elamumaana puudub.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Kooli tn 8 ja Kaevu tee kinnistute osas ei takista detailplaneeringu terviklahenduse elluviimist ülejäänud planeeringualal.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla planeeringuteregistris:  https://evald.ee/alutagusevald/#/planeeringud/planeeringud/97.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/5617223.

Katase küla Tuulekoja väikekoht 9 kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 24.11.2022 otsusega nr 75 Alajõe Vallavolikogu poolt 2011. aastal kehtestatud Katase küla Tuulekoja väikekoht 9 kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks.

Detailplaneeringu alusel moodustati endise Tuulekoja suvilaühistu maa-alal kaks elamumaa krunti - Tuulekoja vkt 9 ja Tuulekoda vkt 9a. Planeeringukohaselt oli mõlemale krundile lubatud ehitada kaks hoonet, ehitisealuse kogupinnaga kuni 100 m2 ja kõrgusega kuni 8 m. Kruntide omanik soovis planeeringu elluviimisest Tuulekoja vkt 9 katastriüksusel loobuda ning kasutada krunti üldplaneeringust tulenevate tingimuste kohaselt (maksimaalne täisehitus 20% ja hoonete kõrgus kuni 6,5 m). Planeeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisel on tagatud planeeringu elluviimine Tuulekoja vkt 9a krundi osas.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla planeeringuteregistris:  https://evald.ee/alutagusevald/#/planeeringud/planeeringud/1300025.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/5617244.

Remniku küla Silla kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 27.10.2022 otsusega nr 67 kehtetuks Alajõe Vallavolikogu poolt 2006. aastal kehtestatud Remniku küla Silla kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu alusel on 2006. aastal läbiviidud maakorraldustoimingud ja moodustatud on 8 elamukrunti - Nurga tee 2, Nurga tee 2a, Nurga tee 4, Nurga põik 1, Nurga põik 2, Nurga põik 3, Nurga põik 4 ja Nurga põik 5. Realiseeritud ehitustegevus ei vasta kehtivale detailplaneeringule ning ehituslubadele. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise eesmärk on võimaldada olemasolevat ehitustegevust korrastada. Edasiste toimingute puhul tuleb lähtuda Alutaguse valla üldplaneeringust tulenevatest tingimustest, naabrusõigustest ja tuleohutusnõuetest.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/5578054.

Rannapungerja küla Tammetõru detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 17.08.2022 otsusega nr 58 kehtetuks Tudulinna Vallavolikogu poolt 2014. aastal kehtestatud Rannapungerja küla Tammetõru detailplaneeringu.

Detailplaneeringu alusel on maakorraldustoimingud läbiviidud ja Tammetõru katastriüksuse jagamisel on moodustatud Paadi tee 15 (81501:001:0177), Paadi tee 17 (81501:001:0178), Paadi tee 19 (81501:001:0179) ja Paadi tee T5 (81501:001:0181) katastriüksused. Detailplaneeringuga anti elamukruntidele ehitusõigus pereelamu ja abihoone ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pind kokku krundil oli 280m2. Ehitusõigust realiseeritud ei ole. Kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest sellisel kujul loobuda.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/5472986.

Kuru küla Jaaniku ja Vaarika maaüksuste detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 30.06.2022 otsusega nr 47 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu poolt 2008. aastal kehtestatud Kuru küla Jaaniku ja Vaarika maaüksuste detailplaneeringu Jaaniku tee 4 kinnistu hoonestusala asukoha osas.

Detailplaneeringu kohaselt on Jaaniku tee 4 krundile antud ehitusõigus kuni kahele kahekorruselisele hoonele. Hoonete suurim ehitusalune pind on 375 m2 ja kõrgus kuni 8 meetrit. Kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest Jaaniku tee 4 kinnistul loobuda ning rajada hoone krundi läänepoolsele osale. Hoone asukoha muutmisest ei teki kitsendusi naaberkruntidele. Ülejäänud detailplaneeringuga määratud ehitusõigus ja -tingimused jäävad kehtima.

Planeeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei takista detailplaneeringu terviklahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla planeeringuteregistris:  https://evald.ee/alutagusevald/#/planeeringud/planeeringud/19.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/5426058.

Kuru küla Hane maaüksuse detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 26.05.2022 otsusega nr 40 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu poolt 2007. aastal kehtestatud Hane maaüksuse detailplaneeringu Hane tee 3 kinnistu osas.

Detailplaneeringu alusel moodustati 12 Hane tee äärset elamukrunti. Planeeringuga määratud ehitusõiguse kohaselt on igale krundile lubatud ehitada üks hoone (elamu koos abihoonega) ehitusalune pinnaga kuni 150 m2, kõrgusega kuni 8m ja 2 korrust. Peale detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist tuleb Hane tee 3 krundi hoonestamisel lähtuda üldplaneeringuga määratud ehitus- ja maakasutustingimustest.

Hane maaüksuse detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla planeeringuteregistris: https://evald.ee/alutagusevald/#/planeeringud/planeeringud/22.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/5373256.

Katase küla 23c kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 24.03.2022 otsusega nr 32 kehtetuks Alajõe Vallavolikogu poolt 2009. aastal kehtestatud Katase küla 23c kinnistu detailplaneeringu.

Planeeringuala hõlmab Katase külas asuvat Rannasalu tee 75, osaliselt Rannasalu tee 77 ja munitsipaalomandis olevat Julia kinnistut. Planeeringuga anti Rannasalu tee 75 krundile ehitusõigus elamu ja abihoone ehitamiseks. Kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda ja lähtuda krundi hoonestamisel üldplaneeringuga määratud ehitus- ja maakasutustingimustest.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/5275268.

Alajõe küla Valge kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 23.09.2021 otsusega nr 354 kehtetuks Alajõe Vallavolikogu poolt 2007. aastal kehtestatud Alajõe küla Valge kinnistu detailplaneeringu Valge katastriüksuse (12201:001:1021) osas.

Detailplaneeringu kohaselt on maa-ala jagatud 17 elamumaa, üheks ärimaa, kolmeks transpordimaa, üheks tootmismaa ning kaheks maatulundusmaa krundiks, millest ühele on rajatud puurkaev. Valge katastriüksus on üks maatulundusmaa sihtotstarbega kruntidest, mis asub tervikuna ehituskeeluvööndis. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Valge katastriüksuse osas ei takista planeeringu terviklahenduse elluviimist.

Valge kinnistu detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla planeeringute registris: https://evald.ee/alutagusevald/#/planeeringud/planeeringud/1300008.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/4981234.

 

Pagari elamuala detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 23.09.2021 otsusega nr 353 osaliselt kehtetuks Mäetaguse Vallavolikogu poolt 2008. aastal kehtestatud Pagari elamuala detailplaneeringu.

Detailplaneeringu kohaselt moodustati pargi servaaladele elamumaa sihtotstarbega krundid, millest enamus on endiselt riigi omandis ning hoonestamata. Pagari mõisa hoonete, pargi ning riigitee äärsete haljasalade krundid on taotletud munitsipaalomandisse. Eraomandis olevatel elamukruntidel säilis olemasolev ehitusõigus, mis seab takistusi elamukruntide täiendaval hoonestamisel.

Detailplaneering tunnistati kehtetuks volikogu otsuse lisas märgitud munitsipaal- ja eraomandis olevate kruntide osas ning osaline kehtetuks tunnistamine ei takista selle elluviimist kehtima jäävas osas.

Pagari elamuala detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla planeeringute registris: https://evald.ee/alutagusevald/#/planeeringud/planeeringud/498000005.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsuse ja selle lisaga on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: 

http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/4981243.

 

Alajõe küla Metskannikese kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 26.08.2021 otsusega nr 340 kehtetuks Alajõe Vallavolikogu poolt 2009. aastal kehtestatud Alajõe küla Metskannikese kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu kohaselt jagati Metskannikese kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks (Kaldaliiva, Leesika, Metskannikese) ning igale krundile määrati ehitusõigus ühele üksikelamule ja ühele abihoonele ehitusaluse kogupindalaga kuni 130 m2. Detailplaneering tunnistati Kaldaliiva ja Leesika kruntide osas kehtetuks 2020. aastal. Metskannikese krundi omanikud soovivad detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist ka seni kehtinud osas, et oleks võimalik muuta krundipiire ning laiendada ehitusõigust vastavalt üldplaneeringule.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/4946297.

Kauksi küla Tamme kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 27.05.2021 otsusega nr 328 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu poolt 2008. aastal kehtestatud Kauksi küla Tamme kinnistu detailplaneeringu joonisel märgitud hoonestusalade asukohtade osas ning tingimuse osas keelustada välisviimistlusena ümarpalki jäävad

Detailplaneeringu alusel on Tamme kinnistu jagatud viieks elamukrundiks, millele on määratud ehitusõigus elamule ning kahele abihoonele ehitusaluse pinnaga kokku kuni 220 m2. Planeeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei takista detailplaneeringu terviklahenduse elluviimist kehtima jäävas osas. Hoonestusalad on määratud planeeringu tekstilises osas.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla planeeringuteregistris:  https://evald.ee/alutagusevald/#/planeeringud/planeeringud/29.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/4805564.

Alajõe küla Kanarbiku 10 detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 27.05.2021 otsusega nr 327 kehtetuks Alajõe Vallavolikogu poolt 2006. aastal kehtestatud Alajõe küla Kanarbiku 10 detailplaneeringu.

Planeeringuala hõlmas Nurmenuku, Madara, Marana, Pääsusilma, Karukolla, Käokulla, Suitsupääsukese, Kaldapääsukese, Urvalinnu, Punarinna ja Käbilinnu katastriüksuseid. Kruntide hoonestamisel tuleb lähtuda Alutaguse valla üldplaneeringuga kompaktse asustusega alale määratud ehitus- ja maakasutustingimustest.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/4805540.

 

Alajõe küla Metskannikese kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 26.11.2020 otsusega nr 293 kehtetuks Alajõe Vallavolikogu poolt 2009. aastal kehtestatud Alajõe küla Metskannikese kinnistu detailplaneeringu Kaldaliiva ja Leesika kruntide osas.

Detailplaneeringu kohaselt jagati Metskannikese kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks (Kaldaliiva, Leesika, Metskannikese) ning igale krundile määrati ehitusõigus ühele üksikelamule ja ühele abihoonele ehitusaluse kogupindalaga kuni 130 m2. Kaldaliiva ja Leesika kruntidel on ühine omanik, kes soovib planeeringu elluviimisest loobuda, liita krundid maakorralduslikult üheks katastriüksuseks ning rajada krundile üksikelamu. Planeeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei takista detailplaneeringu elluviimist kehtima jäävas osas (Metskannikese kinnistul).

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/4547508.

Kuru küla Jaaniku ja Vaarika maaüksuste detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 25.06.2020 otsusega nr 269 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu poolt 2008. aastal kehtestatud Kuru küla Jaaniku ja Vaarika maaüksuste detailplaneeringu Jaaniku tee 5 ja Jaaniku tee 6 hoonestusalade asukohtade osas

Detailplaneeringu kohaselt on Jaaniku tee 5 ja Jaaniku tee 6 kruntidele antud ehitusõigus kuni kahele kahekorruselisele hoonele. Hoonete suurim ehitusalune pind on 375 m2 ja kõrgus kuni 8 meetrit. Kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda, viia läbi maakorraldustoimingud Jaaniku tee 5 ja Jaaniku tee 6 vahelise krundipiiri korrigeerimiseks ning nihutada hoonestusala. Ülejäänud detailplaneeringuga määratud ehitusõigus ja -tingimused jäävad kehtima.

Planeeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei takista detailplaneeringu terviklahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/4345284.

 

Mäetaguse aleviku Pärna detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 27. veebruari 2020 otsusega nr 241 kehtetuks Mäetaguse Vallavolikogu poolt 2014. aastal kehtestatud Mäetaguse aleviku Pärna detailplaneeringu hoonestusalade asukohtade osas.

Detailplaneeringu alusel moodustati Mäetaguse aleviku Pärna tn 1, Pärna tn 7, Pärna tn 9, Karja tn 14, Karja tn 12, Karja tn 10, Karja tn 8 ja Karja tn 6 elamukrundid.

Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise vajadus tuleneb sellest, et detailplaneeringuga määrati kõikidele kruntidele hoonestusalad, mis on väiksemad kui lubatud ehitusalused pinnad. Peale detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist jäävad ülejäänud ehitustingimused kehtima ning tuleohutuskujade tagamiseks peab hoone asuma minimaalselt 5 m krundipiirist.  

Pärna detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine hoonestusalade asukohtade osas ei takista detailplaneeringu terviklahenduse elluviimist planeeringu kehtima jäävas osas.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/4111138.

Iisaku aleviku Tartu mnt 15 krundi detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 27. veebruari 2020 otsusega nr 240 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 26. märtsi 2015 otsusega nr 72 kehtestatud Iisaku aleviku Tartu mnt 15 krundi detailplaneeringu.

Tartu mnt 15 krundi (22401:005:0150) detailplaneeringuga määrati ehitusõigus kolmele kuni 8 meetrisele hoonele suurima lubatud ehitusaluse kogupindalaga 250 m2 ning muudeti krundi maakasutuse sihtotstarve ärimaaks kodumajutuse teenuse pakkumiseks. Kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/4111133.

Remniku küla Aia I kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 29. augusti 2019 otsusega nr 206 kehtetuks Alajõe Vallavolikogu 01. novembri 2007 otsusega nr 96 kehtestatud Remniku küla Aia I kinnistu detailplaneeringu hoonestusalade asukohtade osas.

Hoonestusalade asukohtade kehtetuks tunnistamise vajadus tulenes sellest, et detailplaneeringuga on määratud kõikidele kruntidele ebamõistlikult väikesed hoonestusalad. Peale detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist jäävad ülejäänud detailplaneeringuga määratud ehitustingimused kehtima ja detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei takista detailplaneeringu terviklahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/3862079.

Remniku küla Hundisaare kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu otsustas 29. augusti 2019 otsusega nr 204 lõpetada Remniku küla Hundisaare kinnistu detailplaneeringu koostamise.

Hundisaare kinnistu detailplaneering algatati Alajõe Vallavolikogu 25.03.2008 otsusega nr 18 ning planeeringu koostamise eesmärk oli rajada metsa-alale elamurajoon. Detailplaneeringuga kavandati maa-ala jagamist viieks elamumaa ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ja ehitusõiguse määramist. Planeeritava ala suurus oli 3,14 ha.

Detailplaneering jäi kehtestamata, sest üks Hundisaare kinnistu kaasomanikest ei nõustunud detailplaneeringuga. Lähtudes eeltoodust on Alutaguse Vallavalitsus seisukohal, et detailplaneeringut pole võimalik ellu viia.

Detailplaneeringu koostamise lõpetamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/3862098.

Kuru küla Mikidina kinnistu detailplaneering (Kala tee 12)

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 30. mai 2019 otsusega nr 184 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 19. oktoobri 2006 otsusega nr 31 kehtestatud Mikidina kinnistu detailplaneeringu Kala tee 12 krundi hoonestusalade asukohtade osas.

Kehtetuks tunnistamise aluseks on maaomaniku avaldus ning detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise vajadus tuleneb sellest, et planeeringu koostamise ajal krunti läbiv elektriõhuliin, mille kaitsevöönd seadis piirangud hoonestusalade määramisele, on praeguseks hetkeks likvideeritud. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Kala tee 12 krundi hoonestusala asukohtade osas ei takista detailplaneeringu terviklahenduse elluviimist planeeringu kehtima jäävas osas.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/3768783.

Kuru küla Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneering (Kesktee krundid)

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 30. mai 2019 otsusega nr 183 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 05. augusti 2004 määrusega nr 16 kehtestatud Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneeringu Kesktee kruntide hoonestusalade asukohtade osas.

Hoonestusalade asukohtade kehtetuks tunnistamise vajadus tulenes sellest, et detailplaneeringuga on määratud kõikidele kruntidele ebamõistlikult väikesed hoonestusalad. Peale detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamist jäävad ülejäänud detailplaneeringuga määratud ehitustingimused kehtima ja detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei takista detailplaneeringu terviklahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/3768767.

Karjamaa küla ja Alajõe küla avaliku ranna ja selle lähialade detailplaneeringud

Alutaguse Vallavolikogu otsustas lõpetada 27.02.2019 otsusega nr 154  Karjamaa küla avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu ning 27.02.2019 otsusega nr 153 Alajõe küla avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringutega sooviti kavandada Karjamaa külas rannaalale erinevaid puhkamise ja liikumise võimalusi ning Alajõe külas avaliku ranna-ala loomist.

Käesoleval hetkel on koostamisel Alutaguse valla üldplaneering, milles määratakse muuhulgas supelranna alad, avalikult kasutatavad teed, juurdepääsud kallasrajale ning olulisemate tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad. Lähtuvalt eeltoodust ei ole otstarbekas samade ülesannete lahendamiseks paralleelselt ka detailplaneeringute koostamine ning eesmärgid, millest tulenes detailplaneeringute koostamise vajadus, saab lahendada üldplaneeringuga.

Detailplaneeringute koostamise lõpetamiste otsustega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/3655280 ja 

http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/3655316.

 

Kuru küla Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneering (Kesktee 27)

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 27.02.2019 otsusega nr 151 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 05. augusti 2004 määrusega nr 16 kehtestatud Kuru küla Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneeringu Kesktee 27 kinnistu ehitusõiguse ja hoonestusala asukoha osas.

Kinnisasja omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda ning detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Kesktee 27 krundi ehitusõiguse ja hoonestusala asukoha osas ei takista detailplaneeringu terviklahenduse elluviimist planeeringu kehtima jäävas osas.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/3655286.

Katase küla Kuusiku ja Kuusiku 16 kinnistute detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 20.12.2018 otsusega nr 120 kehtetuks Alajõe Vallavolikogu 17.05.2006 otsusega 31 kehtestatud Katase küla Kuusiku ja Kuusiku 16 kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringuga oli kavandatud Kuusiku ja Kuusiku tee 20a katastriüksuste liitmine ning puhkekompleksi rajamine. Kinnisasja omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Sama otsusega tunnistati kehtetuks Alajõe Vallavolikogu 05.05.2014 otsus nr 28 ning lõpetati Katase küla Kuusiku kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine.

Alutaguse Vallavolikogu otsusega saab tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/3525009

Kuru küla Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneering (Kesktee 14)

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 22.11.2018 otsusega nr 114 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 05. augusti 2004 määrusega nr 16 kehtestatud Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneeringu Kesktee 14 kinnistu osas.

Kinnisasja omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda ning detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Kesktee 14 krundi osas ei takista detailplaneeringu terviklahenduse elluviimist planeeringu kehtima jäävas osas.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/3472389.