Täisealise isiku hooldus

Täisealisele isiku hooldus on ametiasutuse korraldatav sotsiaalteenus ning hooldus seatakse, kui isik vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

Hooldaja määramist on õigus taotleda sotsiaalhoolekandega hõlmatud täisealisel isikul, kes puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

Hoolduse seadmiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus. Kui hoolduse seadmist taotleval isikul on olemas konkreetne isik, keda ta soovib hooldajaks, märgitakse taotlusele võimalusel ka eeldatava hooldaja andmed ning võimalusel lisatakse taotlusele hooldaja kirjalik nõusolek hooldajaks määramise kohta.

Hooldatava hooldusvajadust hinnates selgitab sotsiaaltöötaja välja, kas abivajaja hooldusvajadust on võimalik rahuldada teiste valla poolt osutatavate või korraldavate sotsiaalteenustega. Kui abivajaja hooldusvajadust ei ole võimalik rahuldada teiste valla poolt osutatavate või korraldavate sotsiaalteenustega, siis selgitab ametnik menetluse käigus välja, kas taotlusel märgitud potentsiaalne hooldaja on oma tavalisest elulaadist ja toimetulekust ning isikuomadustest tulenevalt võimeline hooldatavale vajalikku abi, juhendamist ja järelevalvet tagama.

Hoolduse seadmisel hinnatakse abivajadust ja sellest tulenevalt määratakse kindlaks hooldaja ülesanded ja kohustused.

Hooldus seatakse hooldatava ja hooldaja nõusolekul.

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas (§ 10, § 38)

Vaata ka: Perekonnaseadus

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTFPDF

 

TASUSTATUD HOOLDUSPUHKUS

Tööl käivatel täisealise sügava puudega inimese hooldajatel võimalik  kasutada oma tööandja juurest lisapuhkepäevi. Õigus saada kalendriaastas oma tööandja juurest kuni 5 tööpäeva lisapuhkust on sügava puudega täisealise inimese:

  • abikaasal või registreeritud elukaaslasel kooseluseaduse tähenduses
  • täisealisel lähedasel (st. õed, vennad, poolõed ja poolvennad, lapsed, lapselapsed, emad, isad, vanemad ja vanavanemad)
  • eestkostjal või kohaliku omavalitsuse määratud ametlikul hooldajal

Täiendav info Sotsiaalkindlustusametist. Tööandjatele puhkustasu hüvitamise korra kohta saab infot samuti ameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/perehuvitiste-liigid/lisapuhkepaevad-isale-puudega-lapse-vanemale-ja-lapse-rinnaga#Tasustatud%20hoolduspuhkus.