Asjaajamine

Alutaguse Vallavalitsus lähtub igapäevase asjaajamise korraldamises järgmistest õigusnormidest:

► Teabe asutusesiseseks kasutamiseks tunnistamise kord

 Alutaguse Vallavalitsuse teabehalduse kord

 Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused (VV määrus nr 88)

 Avaliku teabe seadus (AvTS)

 Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus (MSVS)

 Isikuandmete kaitse seadus (IKS)

 Haldusmenetluse seadus (HMS)

 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS)

 Arhiiviseadus (ArhS)

 Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011 määrus nr 181 „Arhiivieeskiri"

 

Alutaguse Vallavalitsusega suhtlemisel on võimalik kasutada:

 Informatiivset ehk „vähem ametlikku" menetlust

Kui Sa soovid ametiasutuselt infot, millele Sa ei eelda alati ametkondlikku vastust. Sellel viisil tehtud pöördumist ametiasutuse dokumendiregistris ei registreerita. Küsimus laekub ametiasutuse e-posti aadressile info@alutagusevald.ee või otse  konkreetsele spetsialistile, kes vastab küsimusele  võimalikult kiiresti ja lühidalt Sinu märgitud viisil (e-postiga või telefonil).

Teenistujate kontaktid on leitavad siin.

 Ametlikku menetlust

Ametlikus menetluses registreeritakse kõik pöördumised (teabenõue, selgitustaotlus, märgukiri, avaldus, taotlus) Alutaguse Vallavalitsuse dokumendiregistris, v.a teabenõue, kui see täidetakse viivituseta!

► Teabenõue

Kui soovid, ametiasutuse valduses oleva dokumendi koopiat või väljavõtet või avalikustatud dokumendi juurde juhatamist, esita teabenõue vastavalt avaliku teabe seaduse (AvTS) §‑s 14 sätestatud nõuetele.

Teabenõue täidetakse üldjuhul 5 tööpäeva jooksul teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast arvates.

► Märgukiri või selgitustaotlus

Kui soovid ametiasutuselt avalike ülesannete täitmise või õigusakti kohta selgitust või esitada oma arvamuse, toimub teabe edastamine selgitustaotluse või märgukirja vormis.

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest arvates.

Avalduse/taotluse esitamine enda õiguste realiseerimiseks või kaitseks (haldusmenetlus)

Tulenevalt õigusaktides on isikul õigus avaliku võimu ülesandeid täitvalt asutuselt või organilt taotleda toimingu tegemist või haldusakti andmist, mis loob talle teatud õigusi (nt saada sotsiaaltoetust või teatud tegevusteks luba, alustada ehitamist, registreerida elukohta jms.)

Erinevatel menetlustel võib õigusaktidega olla sätestatud erinev menetlustähtaeg ning Sinu pöördumine lahendatakse menetlustähtaja jooksul.

Õigusaktidega sätestatud juhtudel on haldusmenetluse alustamiseks kehtestatud ametlik taotluse vorm.