Valitsus kaotab homsest COVIDi tõendi kontrollikohustuse ja kella 23 sulgemispiirangu

14.03.22

Seoses haiglasse sattuvate raskeloomulise COVIDi patsientide arvu vähenemisega, kaotab valitsus homsest COVIDi tõendi kontrollimise kohustuse ja kella 23 sulgemispiirangu.

Kuna koroonaviirus levib Eestis endiselt laialdaselt, jääb avalikes siseruumides kehtima maskikandmise kohustus ning oluline on järgida hajutatuse ja desinfitseerimise nõudeid. Kehtima jäävad reisimise isolatsioonireeglid, samuti tuleb reisimisel silmas pidada sihtriigi piiranguid.

https://kriis.ee/uudised/valitsus-kaotab-homsest-covidi-toendi-kontrollikohustuse-ja-kella-23-sulgemispiirangu

 

Muutuvad laste ja tervishoiuteenuse osutajate karantiinireeglid ning üldised reisipiirangud

7.02.22

Vabariigi Valitsus otsustas täna loobuda alates esmaspäevast, 7. veebruarist lähikontaktsete laste ja noorte karantiininõudest juhul, kui laps on terve ja ilma COVIDi sümptomiteta. Alates 14. veebruarist ei nõuta lastelt ja noortelt enam Eesti-siseselt COVIDi tõendit. Lisaks muutuvad tervishoiutöötajate karantiininõuded möödapääsmatute tööülesannete täitmiseks. Valitsus uuendas ka riigipiiri ületamise reegleid vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu 25. jaanuari uutele soovitustele https://kriis.ee/uudised/muutuvad-laste-ja-tervishoiuteenuse-osutajate-karantiinireeglid-ning-uldised-reisipiirangud

Valitsus alustab piirangute järkjärgulist leevendamist koolidest

1.02.22
 Valitsuse liikmed võtsid täna vastu põhimõttelise otsuse alustada COVIDi piirangute leevendamist koolidest ja huviringidest. Alates esmaspäevast, 7. veebruarist loobutakse lähikontaktsete laste isolatsiooninõudest juhul, kui laps on terve ja ilma COVIDi sümptomiteta. Analoogne kord hakkab kehtima ka lasteaedadele ja -hoidudele. Alates 14. veebruarist plaanib valitsus loobuda alaealiste COVIDi tõendist. https://kriis.ee/uudised/valitsus-alustab-piirangute-jarkjargulist-leevendamist-koolidest

Valitsus lühendab karantiini- ja isolatsiooniperioodi kümnelt päevalt seitsmele

6.01.22

 Valitsus lühendab alates 10. jaanuarist koroonaviirusega nakatunu lähikontaktse karantiini, välisreisilt riiki saabumise eneseisolatsiooni ning laste ja noorte lihtsustatud karantiini kestust kümnelt päevalt seitsmele. https://kriis.ee/uudised/valitsus-luhendab-karantiini-ja-isolatsiooniperioodi-kumnelt-paevalt-seitsmele

Juhised valla haridus- ja kultuuriasutustes töö korraldamiseks seoses COVID-19 viiruse levikuga

5.11.21

1. Viiruse leviku takistamiseks haridus- ja noorsootöö hoonetes on lubatud korraldada tegevusi ainult oma maja õpilastele (lastele) ja töötajatele.

1.1 Treeningrühmad on laste- ja õppeasutuste põhised. Treenerid liiguvad treeningkohtade vahel.

1.2 Ujumistreeningud võivad toimuda ainult ühe kooli treeninggrupile korraga ja treener tohib treenida ainult ühe kooli õpilasi.

1.3 Võistluste korraldamine kooli saalides üldjuhul peatada (välis- ja kodumängud). Erandkorras võistluse läbiviimiseks annab loa ja kehtestab tingimused Alutaguse Vallavalitsus.

1.4 Täiskasvanute huvitegevused korraldada väljaspool haridusasutuste hooneid (viia üle teistesse hoonetesse) või võimalusel korraldada huvitegevust õues või kasutada selleks erinevaid elektroonilisi võimalusi.

2. Noortekeskused viivad läbi oma tegevusi õues või e-keskkonnas.

3. Seltsi- ja rahvamajades tantsuõhtute korraldamine ja ruumide väljarentimine on keelatud.

4. Käesolev korraldus jõustub 08.11.2021 ja kehtib kuni 30.11.2021.

5. Käesoleva korralduse peale võib esitada Alutaguse Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Valitsus täpsustas noorte ja laste spordivõistlustel osalemise korda

3.11.21
 Valitsus täpsustas eelmisel nädalal vastu võetud korraldust, tuues laste ja noorte huvihariduse valdkonnas selgemalt esile, et spordivõistlused loetakse osaks huviharidusest. See tähendab, et spordivõistlustel võistlejana osalemiseks kehtib kuni 18-aastastele (kaasa arvatud) või praeguse õppeaasta jooksul 19-aastaseks saavatele õpilastele samasugune kord nagu trennis ja koolis käies. https://www.kriis.ee/uudised/valitsus-tapsustas-noorte-ja-laste-spordivoistlustel-osalemise-korda

Valitsus kiitis heaks korralduse COVID-19 epideemia ohjeldamiseks

3.11.21

 

 

 Valitsus kiitis heaks täiendavad piirangud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Eestis hakkab kehtima üldine maskikandmise kohustus avalikes siseruumides. See tähendab, et alates 29.oktoobrist laieneb maskikandmise nõue ka kontrollitud tegevustele. Esmaspäevast peavad kontrollitud tegevustele pääsemiseks hakkama COVID tõendit esitama ka 12–17-aastased (kaasa arvatud), erandina kehtib neile ka testitõend. COVID tõend hakkab kehtima üksnes koos isikut tõendava dokumendiga. Alates 1. novembrist peavad avalikud üritused ja tegevused lõppema kell 23. https://www.kriis.ee/uudised/valitsus-kiitis-heaks-korralduse-covid-19-epideemia-ohjeldamiseks

Valitsus kiitis heaks COVID-19 uute kontrollmeetmete korraldused

Uued piirangud alates 26. augustist

25.08.21
 Vabariigi Valitsus kiitis heaks korralduse, mille kohaselt jõustub alates neljapäevast, 26. augustist, maskikandmise kohustus nendes avalikes siseruumides, kus ei kontrollita COVID tõendit. Avalikes ruumides, kus COVID tõendit nõutakse, peavad seda hakkama esitama kõik kliendid või osavõtjad. Heakskiidetud korraldus on ühtlasi COVID piirangute uus terviktekst.

https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-covid-piirangute-korralduse

Koroonaviiruse leviku tõkestamise ranged piirangud kehtivad vähemalt üks kuu

9.03.21
8. märts 2021 - 23:01

Stenbocki maja, 8. märts 2021 – Valitsuse liikmed kinnitasid tänasel kabinetinõupidamisel otsused, mille alusel kehtestatakse Eestis alates neljapäevast, 11. märtsist kuni 11. aprillini veelgi ulatuslikumad piirangud. Piiranguid leevendatakse siis, kui koroonaviiruse levik Eestis on langenud tasemele, mis ei ohusta meditsiinisüsteemi toimepidevust. Täna võttis valitsus vastu põhimõttelised otsused, homsel erakorralisel istungil on plaanis heaks kiita vastav korraldus.

„Värsked andmed näitavad, et koroonaviiruse agressiivsem briti tüvi on Eestis seni prognoositust tõsisemalt levimas. Meie meditsiinisüsteem on kriisis," ütles Kaja Kallas. „Eriti kriitiline on olukord Tallinnas ja Põhja-Eestis, kus haiglate toimetulek on suure surve all, kuid olukord on väga raske üle kogu Eesti. Seetõttu otsustas valitsus kehtestada täiendavad piirangud, mille eesmärk on viia kontaktid inimeste vahel miinimumini. Ainult nii on võimalik sellest kriisist välja tulla. Igaühe käitumisest sõltub, kui kiiresti see meil õnnestub."

https://www.kriis.ee/et/uudised/koroonaviiruse-leviku-tokestamise-ranged-piirangud-kehtivad-vahemalt-uks-kuu

 

Valitsus kehtestab koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ulatuslikud piirangud

3.03.21
2. märts 2021 - 19:29

Tallinn, Stenbocki maja, 2. märts 2021 – Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks otsustasid valitsuse liikmed laiendada olemasolevaid piiranguid toitlustuse- ja kaubandusettevõtete jaoks, mis hakkavad kehtima laupäevast, 6. märtsist. Lõpu- ja riigieksameid tegevad õpilased lubatakse alates 15. märtsist osalisele kontaktõppele. Vastav korraldus plaanitakse vastu võtta homme. Uued piirangud kehtivad esialgu 28. märtsini.

„Tänasel päeval oleme olukorras, kus koroonaviirusesse nakatumise langetamine ilma täiendavate piiranguteta ei ole võimalik," nentis peaminister Kaja Kallas. „Täiendavate piirangute üle otsustamisel arvestasime tõsiasjaga, et nakatumine on eriti kõrge sotsiaalselt aktiivsetes vanuserühmades – tööealiste ja noorte hulgas. Arstiabi kättesaadavus on Eestis juba vähenenud ning haiglate koormus läheneb kriitilisele piirile. Meie eesmärk on praeguses olukorras tagada Eesti tervishoiusüsteemi toimepidevus. Igaühe vastutus on piirangutest kinni pidada, kuid näeme, et peame tõhustama selle üle ka järelevalvet. Piirangutega kaasneb ühiskonnale igas mõttes suur kahju, seega peame kõik koheselt oma kontakte vähendama miinimumini."

https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-kehtestab-koroonaviiruse-leviku-tokestamiseks-ulatuslikud-piirangud

 

Valitsus kehtestas koroonaviiruse tõrjeks rangemad piirangud

1.03.21
26. veebruar 2021 - 17:21

Stenbocki maja, 26. veebruar 2021 – Valitsus kinnitas täna e-istungil eri valdkondades senisest rangemad meetmed, et piirata koroonaviiruse leviku üha kiirenevat kasvu, uued nõuded kehtivad 28. märtsini.
Peaminister Kaja Kallase sõnul kehtestas valitsus teadlaste ettepanekuid arvestades ja kõiki asjaolusid kaaludes üle Eesti täiendavad reeglid, sest viimastel nädalatel on nii koroonaviirusega nakatunud kui ka hospitaliseeritud inimeste arv kiiresti kasvanud. Valitsus soovib piirangutega tagada haiglate võimekuse võtta vastu uusi haigeid ning jätkata plaanilist ravi.

Piirangute eesmärk on, et nii nakatumisnäitaja kui ka haiglas viibivate COVID-19 patsientide arv stabiliseeruks ning hakkaks seejärel vähenema. Selleks on vaja vähendada inimeste kokkupuuteid ja peatada viiruse leviku kasv. "Seni, kuni viiruse levik ei rauge ja vaktsineeritud ei ole veel piisav hulk inimesi, peame üheskoos jätkuvalt pingutama ning kokku lepitud reeglitest kinni pidama. Piirangute kõrval on väga oluline inimeste vastutustunne. Me kõik peame vähendama omavahelisi lähikontakte ning kaitsma end, hoides distantsi ja kandes maski," ütles Kallas.

https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-kehtestas-koroonaviiruse-torjeks-rangemad-piirangud

 

Valitsus kinnitas koroonaviiruse leviku pidurdamiseks vajalikud meetmed

22.02.21
19. veebruar 2021 - 17:53

Stenbocki maja, 19. veebruar 2021 – Valitsus kinnitas täna e-istungil koroonaviiruse leviku kasvu piiramiseks vajalikud meetmed, mis hakkavad kehtima esmaspäeval.

https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-kinnitas-koroonaviiruse-leviku-pidurdamiseks-vajalikud-meetmed

 

Valitsus kiitis heaks üle-eestilised COVID-19 tõrje piirangud

1.02.21
29. jaanuar 2021 - 20:15

Stenbocki maja, 29. jaanuar 2021 – Valitsus kinnitas e-istungil koroonaviiruse leviku tõkestamise piirangute korralduse. Harjumaal ja Ida-Virumaal hakkavad uuendatud piirangud kehtima esmaspäevast, 1. veebruarist ning ülejäänud Eesti maakondades kolmapäevast, 3. veebruarist. Kuna koroonaviiruse levik ja haigestumuse intensiivsus on kogu riigis väga ulatuslik, ühtlustatakse üle-eestilised piirangud.

Kehtima jäävad senised üldreeglid, mille kohaselt tuleb kõikjal siseruumides kanda maski ja kui ei ole sätestatud teisiti, liikuda 2+2 reegli järgi. Tagatud peab olema desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete järgimine. Maske ei pea kandma alla 12-aastased lapsed ja seda ei tule teha ka siis, kui maskikandmine on vastunäidustatud tervise tõttu või see ei sobi tegevuse iseloomuga.

https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-ule-eestilised-covid-19-torje-piirangud

 

 

Ida-Virumaal ja Harjumaal jätkuvad piirangud teatud leevendustega 1. veebruarini

15.01.21
14. jaanuar 2021 - 22:55

Stenbocki maja, 14. jaanuar 2021 – Valitsuse liikmed kiitsid põhimõtteliselt heaks piirangute jätkumise Ida-Virumaal ja Harjumaal 1. veebruarini. Alates 18. jaanuarist otsustati leevendada sisetingimustes toimuva noorsootöö, huvitegevuse, huvihariduse, täienduskoolituse ja täiendõppe, sportimise ja treenimise keeldu ning leevendada muuseumitele ja näitustele, kuid ka toitlustusasutustele kehtivaid piiranguid. Kontaktõpe koolides taastub 25. jaanuarist.

https://www.kriis.ee/et/uudised/ida-virumaal-ja-harjumaal-jatkuvad-piirangud-teatud-leevendustega-1-veebruarini

 

4.01.21

Alutagus Vallavalitsus 04.01.2021. a korraldusega nr 1 sulges perioodil 04.01-11.01.2021 Mäetaguse Lasteaia Tõruke seoses COVID-19 haigusjuhtumiga.

***

Alutaguse Vallavalitsus 23.12.2020. a korraldusega nr 668 sulges kuni 05.01.2021 Iisaku Lasteaia Kurekella Tudulinna rühma seoses COVID-19 haigusjuhtumiga.

 

 

19.05.21
 Valitsus kiitis heaks uute Ida-Virumaa ja üle-eestiliste piirangute korralduse

 

9.12.20
 Valitsus kehtestab koroonaviiruse ohjeldamiseks täiendavad piirangud nii Ida-Virumaal kui üle Eesti

Stenbocki maja, 9. detsember 2020 – Koroonaviiruse epideemilise leviku ohjamiseks kehtestab valitsus haridust ja huviharidust ning sporti puudutavad piirangud üle Eesti. Ida-Virumaal laienevad piirangud ka vabaaja-, meelelahutus-, kultuuri- ja majutusteenusele ning maakonnas keelatakse avalike ürituste korraldamine. Valitsus plaanib vastava korralduse heaks kiita homsel istungil.

https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kehtestab-koroonaviiruse-ohjeldamiseks-taiendavad-piirangud-nii-ida-virumaal-kui

4.12.20
 Vabariigi Valitsus andis COVID-19 teemal uue korralduse: Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine

Õigusakt 

Seletuskiri

Valla asutuste ja hallatavate asutust töökorraldus seoses COVID-19 viiruse levikuga

23.11.20

Korralduse andmisel on arvestatud asjaolu, et koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haigus vastab ohtliku nakkushaiguse tunnustele, kuna viiruse põhjustatud haigusele puudub efektiivne ravi ja haiguse levik. Praegu on viiruse leviku risk väga suur, seega on selle vähendamiseks proportsionaalne piirata korralduses nimetatud kohtades isikute liikumisvabadust inimeste elu ja tervise kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 levikut. Lähtudes rahvatervise seaduse § 10 lõike 2 punkti 2 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 kohaselt, Alutaguse Vallavalitsus annab KORRALDUSE:

1. Sulgeda Illuka Kooli lasteaia osa kuni 29.11.2020 seoses COVID-19 haigusjuhtumiga.

2. Viia Alutaguse valla noortekeskuste tegevused digi- ja välitegevusele alates 24.11 kuni 31.12.2020. Noortekeskustes lubada õueüritused ainult Alutaguse valla lastele ja noortele.

3. Koolide siseruumides lubatud ainult õpilaste ja õpetajate treeningud (vastavalt riigis kehtivatele nõuetele). Muud treeningud peatatud kuni 31.12.2020.

4. Rahvamajades - kogukonnamajades on lubatud rühmatreeningud, kus ei ole kontakte omavahel ja ühiseid treeningvahendeid ei kasutata (jälgida 2+2 reeglit) - kokkuleppel rahvamajade - kogukonnamaja juht ja treener. Seltsi-ja rahvamajades tantsuõhtute korraldamine ja ruumide väljarentimine eraisikutele ürituste läbiviimiseks on keelatud kuni 31.12.2020.

5. Huvikoolis täiskasvanute ringitegevus peatatud 24.11 kuni 31.12.2020.

6. Noorte spordi korraldusel treenerid peavad olema jagatud ühe piirkonna põhiselt ehk ei tohi rännata erinevate treeningkohtade vahel. Ujumistreeningud võivad toimuda ainult ühe kooli grupile korraga ja treener järgib kehtestatud reegleid.

7. Täiskasvanute spordi korraldamisel on keelatud kontaktreeningud.

8. Avaliku ürituse korraldamine siseruumides on keelatud kuni aasta lõppuni.

9. Asutuste juhtidel võimaluse korral planeerida kaugtöövõimalusi.

10. Tunnistada kehtetuks Alutaguse Vallavalitsuse 11.11.2020. a korraldus nr 582 „Valla asutuste ja hallatavate asutust töökorraldus".

18.11.20
 Koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 viiruse leviku risk on väga suur. Millest tulenevalt Alutaguse Vallavalitsus otsustas viiruse vähendamiseks proportsionaalselt piirata osaliselt valla asutuste töökorraldust, et tagada inimeste elu ja tervise kaitse ning tõkestada koroonaviiruse levikut. 

Alutaguse Vallavalitsuse 13.11.2020. a korralduse nr 582 kohaselt

• Peatati alates 16.11.2020 kuni 31.12.2020:

- haridusasutuste spordisaalides võistluste korraldamine ja läbiviimine;

- seltsi- ja rahvamajades tantsuõhtute korraldamine;

- ruumide väljarentimine eraisikutele ürituste läbiviimiseks.

• Avaliku ürituse korraldamised kooskõlastada eelnevalt vallavalitsusega.

• Noortekeskustes lubada üritused ainult Alutaguse valla lastele ja noortele.

• Asutuste juhtidel korraldada võimalusel kaugtöö.