Teated detailplaneeringute kohta, mis on tervikuna või osaliselt kehtetuks tunnistatud või mille koostamine on lõpetatud: https://www.alutagusevald.ee/kehtetud/lopetatud

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Detailplaneeringu või selle osa võib tunnistada kehtetuks, kui:

  1. detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima;
  2. planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Detailplaneeringu osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistamiseks tuleb esitada vabas vormis taotlus (info@alutagusevald.ee). Taotlus peab sisaldama detailplaneeringu (osaliselt) kehtetuks tunnistamise põhjendusi.

Detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui:

  1. koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest;
  2. kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks;
  3. planeeringu koostamise eesmärk muutub oluliselt koostamise käigus või
  4. planeeringu koostamise korraldaja eelarves puuduvad vahendid planeeringu koostamise, koostamise tellimise ja mõjude hindamisega kaasnevate kulude kandmiseks ja planeeringu koostamisest huvitatud isik selliseid kulusid ei kanna.

Detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks tuleb esitada vabas vormis taotlus (info@alutagusevald.ee). Taotlus peab sisaldama detailplaneeringu koostamise lõpetamise põhjendusi.