Tulenevalt ehitisregistri (EHR) töökeskkonna uuendamisest on ajutiselt häiritud ehituslubade, kasutuslubade ja projekteerimistingimuste väljastamine. Palume mõistvat suhtumist.

Ehitustegevuse riigilõivud

Riigilõivuseadus (RLS)

Riigilõiv tasutakse Alutaguse Vallavalitsuse arveldusarvele EE882200221068420618 (Swedbank)

Selgitusse tuleb märkida, mille eest riigilõivu tasutakse ja aadress.


Hoone ehitusloa taotluse läbivaatamine (RLS § 3311) (kuni 31.05.2023)

- elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

150 €

- elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

30 €

- mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

250 €

- mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

30 €

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi


Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine (RLS § 3312)

- raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

30 €

- nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

30 €

- avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

250 €

- nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

30 €

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi


Hoonete kasutusloa taotluse läbivaatamine (RLS § 3313)

- elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest

30 €

- mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest

60 €

- avalikku veekogusse ehitatud kaldaga püsivalt ühendamata ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot

60  €

Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi


Rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine (RLS § 3314)

- raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest

30 €

- avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest

60 €

Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi


Muud toimingud

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest (RLS § 3315)

25 €

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest (RLS § 3316)
Ehitisregistrisse kandmisel ei ole vajalik täiendavalt tasuda riigilõivu ehitus- või kasutusloa eest.

500 €

Ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest (RLS § 3317)

2 € / 1 lk