Mittetulundusliku tegevuse toetamine

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus                         

Mittetulundusühingud, seltsingud, sihtasutused (vabaühendused) ning füüsilised isikud saavad taotleda Alutaguse valla eelarvest toetust kultuuri- ja noorsootöö, külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse, keskkonnakaitse, turvalisuse, religiooni ja tervise edendamiseks ning kogukonna jaoks vajalike teenuste arendamiseks ja korraldamiseks.

Mittetulundusliku tegevuse toetus liigitatakse tegevustoetuseks, projektitoetuseks, ürituste toetuseks ja ühekordseks toetuseks.

 • Tegevustoetust antakse vallas tegutsevatele vabaühendustele põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks, sealhulgas igapäevase tegevuse korraldamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.
 • Projektitoetust antakse vabaühendustele erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate kohaliku omaalgatuse edendamise projektide kaasfinantseerimiseks.
 • Ürituste toetust antakse kohalikule elanikkonnale suunatud või kohalike elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste teostamiseks.
 • Ühekordne toetus on toetus, millega rahastatakse määruse § 1 lõikes 2 nimetatud ühekordset tegevust või tegevuste kogumit ja mida antakse valla elanike motiveerimiseks paremate tulemuste saavutamisele kultuurivaldkonnas ning loometegevuse arendamisele ja populariseerimisele nii vallas kui väljaspool valda.
 Tegevustoetuse taotlus järgmiseks eelarveaastaks tuleb esitada jooksva eelarveaasta 01. oktoobriks, projektitoetuse, ürituste toetuse ja ühekordse toetuse saamise taotlust võib esitada eelarveaasta jooksul.               
Kestvus

Vallavalitsuse määratud ametnik kontrollib 10 tööpäeva jooksul tähtaegselt esitatud taotluse ja lisatud dokumentide vastavust korras sätestatud nõuetele.

Puuduste esinemisel teatab ametnik sellest taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni kümme tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud dokumendid ning menetlus toetuse saamiseks lõpetatakse.

Õigusakt

Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Vastutaja(d)

arendusspetsialist Piret Anvelt +372 3366923; +372 58866864; piret.anvelt@alutagusevald.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Toetuse taotlus esitatakse vallavalitsusele vastavalt iga toetuse liigi kohta eraldi. Taotlus esitatakse järgmisteks tähtaegadeks:

 • järgmiseks eelarveaastaks tegevustoetuse saamiseks jooksva eelarveaasta 01. oktoobriks;
 • projektitoetuse, ürituste toetuse ja ühekordse toetuse saamise taotlust võib esitada eelarveaasta jooksul.

Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele vormikohase aruande toetuseks saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta. Aruandele lisatakse raamatupidamise algdokumentide ning maksete toimumist tõendavate dokumentide koopiad tehtud kulutuste kohta. 

Toetuse kasutamise aruanne esitatakse järgmiseks tähtajaks:

 • tegevustoetuse kasutamise aruanne hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva aasta 15. jaanuariks;
 • projektitoetuse kasutamise aruanne hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppemist;
 • ürituste toetuse kasutamise aruanne hiljemalt ühe kuu jooksul pärast ürituse lõppemist;
 • ühekordse toetuse kasutamise aruanne hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tegevuse lõppemist.                                                                
Vajaminevad dokumendid
 • Toetuse taotlus;
 • toetuse kasutamise aruanne;
 • raamatupidamise algdokumendid, sh maksete toimumist tõendavate dokumentide koopiad tehtud kulutuste kohta. 
Viide