Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018. a määrus nr 44 „Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/431102019023?leiaKehtiv

Toetuse andmise eesmärk on valla avalikes huvides tegutsevate ja valla elanikele suunatud vabaühenduste tegevuse toetamine ning erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamine. Mittetulundusliku tegevuse toetus liigitatakse tegevustoetuseks, projektitoetuseks, ürituste toetuseks ja ühekordseks toetuseks.

Tegevustoetust antakse vallas tegutsevatele vabaühendustele põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks, sealhulgas igapäevase tegevuse korraldamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Projektitoetust antakse vabaühendustele erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate kohaliku omaalgatuse edendamise projektide kaasfinantseerimiseks.

Ürituste toetust antakse kohalikule elanikkonnale suunatud või kohalike elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste teostamiseks.

Ühekordne toetus on toetus, millega rahastatakse määruse § 1 lõikes 2 nimetatud ühekordset tegevust või tegevuste kogumit ja mida antakse valla elanike motiveerimiseks paremate tulemuste saavutamisele kultuurivaldkonnas ning loometegevuse arendamisele ja populariseerimisele nii vallas kui väljaspool valda.

Tegevustoetuse taotlus järgmiseks eelarveaastaks tuleb esitada jooksva eelarveaasta 01. oktoobriks, projektitoetuse, ürituste toetuse ja ühekordse toetuse saamise taotlust võib esitada eelarveaasta jooksul.

Lisainfo: arendusspetsialist Piret Anvelt, tel 336 6923; 5886 6864, piret.anvelt@alutagusevald.ee

Taotlus

Toetuse kasutamise aruanne