Mittetulundusliku tegevuse toetamine

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus       

Mittetulundusühingud, seltsingud, sihtasutused ning füüsilised isikud saavad taotleda Alutaguse valla eelarvest toetuseid kultuuri- ja noorsootöö, külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse, keskkonnakaitse, turvalisuse, religiooni ja tervise edendamiseks ning kogukonna jaoks vajalike teenuste arendamiseks ja korraldamiseks.

Toetuse liigid:

 • Tegevustoetus, mida antakse vallas tegutsevatele vabaühendustele v.a. religioon põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks, sealhulgas igapäevase tegevuse korraldamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks. Religiooni tegevust rahastatakse sihtfinantseerimise lepingu alusel.
 • Projektitoetus, mida antakse vallas tegutsevatele vabaühendustele erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate kohaliku omaalgatuse edendamise projektide kaasfinantseerimiseks.
 • Ürituste toetus, mida antakse kohalikule elanikkonnale suunatud või kohalike elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste teostamiseks v.a religioonile.

Toetuse määramise tingimused ja piirmäärad:

 Toetuse määramisel lähtutakse valla eelarveliste vahendite olemasolust ja asjaolust, et varem saadud toetuse lõpparuanded on tähtaegselt esitatud ja vallavalitsuse poolt heaks kiidetud ning toetuse saajal on kinnitatud eelneva aasta majandusaasta aruanne ning ei ole riiklikke ja kohalikke maksuvõlgnevusi.

Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest piirmääradest:

 • tegevustoetust eraldatakse üldjuhul mitte rohkem kui 1500 eurot taotlejale, v.a turvalisus, kellel on võimalus põhjendatud juhul taotleda tegevustoetust suuremal määral;
 • projektitoetust eraldatakse omaosaluse katteks kuni 1000 eurot;
 • ürituse toetust eraldatakse kuni 70% ürituse kogu eelarvest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot;
 • erandkorras põhjendatud juhtudel on vallavalitsusel õigus anda käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1-3 nimetatud toetuse piirmäärast suuremat toetust.             
Kestvus

Vallavalitsuse määratud ametnik kontrollib kahekümne tööpäeva jooksul tähtaegselt esitatud taotluse ja lisatud dokumentide vastavust korras sätestatud nõuetele.

Puuduste esinemisel teatab ametnik sellest taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni kümme tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda tähtajaks puudusi, lõpetatakse menetlus.

 Menetlusse võetakse üksnes tähtaegselt ja vormikohaselt esitatud taotlused.

Korrale vastavaid taotlusi hindab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon vastavalt hindamisjuhendile.

Toetuse eraldamise kinnitab vallavalitsus korraldusega pärast hindamiskomisjoni ettepaneku esitamist ja eelmise aasta/eelmise tegevuse toetuse kasutamise aruande kinnitamist.

Vallavalitsus teatab taotlejale toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest kirjalikult kümne tööpäeva jooksul arvates korralduse andmisest.

Toetus kantakse taotleja arvelduskontole pärast korralduse andmist 10 tööpäeva jooksul.

Õigusakt

Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Vastutaja(d)

arendus- ja kommunikatsioonispetsialist Piret Anvelt +372 3366923; +372 58866864; piret.anvelt@alutagusevald.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Toetuse taotlus esitatakse vallavalitsusele taotlusvormil iga toetuse liigi kohta eraldi.

Taotluse esitamise tähtaeg järgnevaks eelarveaastaks on 30. september. Rahaliste vahendite olemasolul on vallavalitsusel õigus välja kuulutada täiendavaid voorusid kord kvartalis. 

Toetuse saaja on kohustatud:

 • esitama vallavalitsusele vormikohase aruande toetuseks saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta. Aruandele lisatakse raamatupidamise algdokumentide ning maksete toimumist tõendavate dokumentide koopiad tehtud kulutuste kohta;
 • nimetama Alutaguse valda enda toetajana ja kajastama üritust Alutaguse valla sündmuste kalendrites, edastades teate ürituse lühikirjelduse ja olemasolul kuulutusega vähemalt 1 kuu enne ürituse toimumist Huvikeskuse e-posti aadressile: huvikeskus@alutagusevald.ee.

Toetuse kasutamise aruanne esitatakse järgmiseks tähtajaks:

 •  tegevustoetuse kasutamise aruanne hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva aasta 15. jaanuariks;
 • projektitoetuse kasutamise aruanne hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti lõppemist;
 • ürituste toetuse kasutamise aruanne hiljemalt kahe kuu jooksul pärast ürituse lõppemist.                                            
Vajaminevad dokumendid
 • Toetuse taotlus;
 • toetuse kasutamise aruanne;
 • raamatupidamise algdokumendid, sh maksete toimumist tõendavate dokumentide koopiad tehtud kulutuste kohta. 
Viide