Alutaguse Vallavolikogu istung 30.03.2023

Alutaguse Vallavolikogu II koosseisu 18.istung toimub neljapäeval, 30. märtsil 2023 kell 15.00 Mäetaguse teenuskeskuses II korrus Sinises saalis.
 
Volikogu materjalid VOLIS keskkonnas.
 
Istungi päevakorraprojekt:
 
1.2023. a I lisaeelarve ME 31
Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar
 
2.Remniku küla Järveääre tee 28 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine OE 105
Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu
 
3.Remniku küla Silla 32 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine OE 106
Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu
 
4.Karjamaa küla Käo kinnistu detailplaneeringu algatamine OE 107
Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu
 
5.Vallavara omandamine (Pikk tn 15, Tudulinna) OE 108
Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar
 
6.Vallavara omandamine (Pikk tn 17, Tudulinna) OE 109
Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar
 
7.Vallavara omandamine (Ülesilla, Tudulinna) OE 110
Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar
 
8.Vallavara omandamine (Nurga tee T2_T3, Kuru) OE 111
Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar
 
9.Vallavara võõrandamine (Karjamõisa, Rajaküla) OE 112
Ettekandja: vallavaraspetsialist Aivar Oja
 
10.Vallavara võõrandamine (Pargi tn 8, Iisaku) OE 113
Ettekandja: vallavaraspetsialist Aivar Oja
 
11.Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks (Käbi, Alajõe) OE 114
Ettekandja: maakorraldusspetsialist Sirje Allikmaa
 
12.Alutaguse Vallavolikogu 24.11.2022 otsuse nr 74 „Halduslepingu sõlmimiseks volituse andmine" kehtetuks tunnistamine OE 115
Ettekandja: õigus- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt
 
13.Alutaguse Vallavolikogu 28.04.2022 määruse nr 9 „Parkimistasu ja tasulise parkimise korraldamine" kehtetuks tunnistamine ME 32
Ettekandja: õigus- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt
 
14.Alutaguse Vallavolikogu 21. veebruari 2018.a määruse nr 132 „Alutaguse valla elanike soodustused" muutmine ME 33
Ettekandja: õigus- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt
 
15.Alutaguse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine OE 116
Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar
 
16.Alutaguse valla aasta haridustöötaja tunnustamise statuut ME 34
Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri
 
 
 

Alutaguse Vallavolikogu istung 22.02.2023

Alutaguse Vallavolikogu II koosseisu 17.istung toimub kolmapäeval, 22. veebruaril 2023 kell 15.55 Mäetaguse teenuskeskuses II korrus Sinises saalis.

Eelnõud on kättesaadavad VOLIS keskkonnas. 

Istungi salvestis.

Istungi lühikokkuvõte.

Istungi päevakorraprojekt:

1. Revisjonikomisjoni 2022.a tegevuse aruanne

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Aivar Surva

2. Eelarve- ja majanduskomisjoni 2022.a tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Janno Vool

3. Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni 2022.a tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Kristiina Ets

4. Keskkonnakomisjoni 2022.a tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Veljo Kingsep

5. Vaide lahendamine (otsus nr 83 osaline vaidlustamine)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

6. Remniku küla Järveääre tee 28 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine OE 100

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

7. Pannjärve piirkonna detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine OE 101

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

8. Iisaku aleviku Kruusaaugu maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine OE 102

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

9. Jaama küla Alla kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine OE 103

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

10. Teehoiukava tutvustamine

Ettekandja: teede- ja transpordispetsialist Aare Lehtpuu

11. Revisjonikomisjoni liikme valimised OE 97

Ettekandja: volikogu esimees Marek Kullamägi

12. Revisjonikomisjoni uue koosseisu kinnitamine OE 98

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Aivar Surva

13. Revisjonikomisjoni 2023.a tööplaani kinnitamine OE 99

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Aivar Surva

 

 

Alutaguse Vallavolikogu istung 26.01.2023

Alutaguse Vallavolikogu II koosseisu 16.istung toimub neljapäeval 26. jaanuaril 2023 kell 16.00 Mäetaguse teenuskeskuses.

Eelnõud on kättesaadavad VOLIS keskkonnas. 

Istungi salvestis

Istungi lühikokkuvõte.

Istungi päevakorraprojekt:

1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023 – 2035 heaks kiitmine ME 27

Ettekandja: arendusjuht Taavi Vogt

Kaasettekandja: IVOL esindajad Meelis Kuusk, Hardi Murula

2. Alutaguse valla teenetemärgi andmine OE 92

Ettekandja: volikogu esimees Marek Kullamägi

3. Keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine OE 94

Ettekandja: volikogu esimees Marek Kullamägi

4. Jaoskonnakomisjonide koosseisu kinnitamine riigikogu valmisteks OE 93

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

5. Katase küla Ankru kinnistu ja lähiala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine OE 96

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

6. Alutaguse Vallavolikogu 21. detsembri 2017. a määruse nr 10 „Vanema poolt kaetavate kulude katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine ME 28

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

7. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord ME 30

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

8. Alutaguse Vallavolikogu 22. detsembri 2020.a määruse nr 144 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas" muutmine ME 29

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

9. Vallavanema töötasu OE 91

Ettekandja: volikogu esimees Marek Kullamägi

10. Vallavanema preemia OE 90

Ettekandja: volikogu esimees Marek Kullamägi

11. Alutaguse valla 2023 a eelarve II lugemine ja vastuvõtmine ME 23

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

12. Revisjonikomisjoni nr 4 akti kinnitamine OE 95

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Aivar Surva