Alutaguse Vallavolikogu istung 28.09.2023

 

Alutaguse Vallavolikogu II koosseisu 23.istung toimub neljapäeval, 28. september 2023, Mäetaguse teenuskeskuses II korrus Sinises saalis algusega kell 15.00.

Istungi materjalid VOLIS keskkonnas.

Istungi salvestis.

Istungi lühikokkuvõte.

Istungi päevakorraprojekt:

1. Alajõe küla Valla 8 kinnistu detailplaneeringu algatamine OE 136

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

2. Illuka küla Vallamaja kinnistu detailplaneeringu algatamine OE 137

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

3. Uusküla Kotka ja Kotkametsa kinnistute detailplaneeringu algatamine OE 138

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

4. Vallavara võõrandamine (Mäetaguse, Arengu) OE 139

Ettekandja: vallavaraspetsialist Aivar Oja

5. Vallavara võõrandamine (Mäetaguse, Pargiveere) OE 140

Ettekandja: vallavaraspetsialist Aivar Oja

6. Noorte volikogu valimiskomisjoni kinnitamine OE 141

Ettekandja: haridus- ja noorsootööspetsialist Nelli Kuldmaa

7. Seisukoha võtmine Haridus- ja Teadusministeeriumi tehtud investeerimisettepaneku osas OE 142

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

 

Alutaguse Vallavolikogu 24.08.2023 istung

 

Alutaguse Vallavolikogu II koosseisu 22.istung toimub neljapäeval, 24. augustil 2023, Mäetaguse teenuskeskuses II korrus Sinises saalis algusega kell 15.00

Istungi materjalid VOLIS keskkonnas.

Istungi salvestis.

Istungi lühikokkuvõte.

Istungi päevakorraprojekt:

1. 2024. aasta maamaksumäärade kehtestamine ME 44

Ettekandja: maakorraldusspetsialist Sirje Allikmaa

2. Alajõe Vallavolikogu 29.06.2006 otsuse nr 65 „Vaba põllu- ja metsamaa erastajate nimekirja kinnitamine" osaline kehtetuks tunnistamine (Ojaäärse, maatükk nr 99 ) OE 130

Ettekandja: maakorraldusspetsialist Sirje Allikmaa

3. Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks ja maa osaliseks võõrandamiseks (Nõmmemäe) OE 131

Ettekandja: maakorraldusspetsialist Sirje Allikmaa

4. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Pagari, Vana tee 5) OE 132

Ettekandja: maakorraldusspetsialist Sirje Allikmaa

5. Rannapungerja küla Jahi ja Mudajärve kinnistute detailplaneeringu kehtestamine OE 133

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

6. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord ME 45

Ettekandja: arendusjuht Taavi Vogt

7. Sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas ME 46

Ettekandja: spordispetsialist Timo Juursalu

8. SA Pannjärve Tervisespordikeskus võetavate kohustuste tagamine OE 134

Ettekandja: spordispetsialist Timo Juursalu

9. Alutaguse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskiri ME 47

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

10. Alutaguse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsioon kasutamise eeskiri ME 48

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

11. Alutaguse valla jäätmehoolduseeskiri ME 49

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

12. Nõusoleku andmine korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamiseks OE 135

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

 

Alutaguse Vallavolikogu 29.06.2023 istung

Alutaguse Vallavolikogu II koosseisu 21.istung toimub neljapäeval, 29. juunil 2023, Mäetaguse teenuskeskuses II korrus Sinises saalis algusega kell 15.00

Istungi materjalid VOLIS keskkonnas.

Istungi salvestis.

Istungi lühikokkuvõte.

Istungi päevakorraprojekt:

1. Ettepanek SA Ida-Viru Väikesadamad asutamiseks

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

2. Ülevaade Alutaguse valla arengukava 2022.a täitmisest

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Anvelt

3. Alutaguse valla haridusvõrgu arengukava 2023+ eelnõu avalikustamise ajal tehtud ettepanekute hääletamine

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

4. Revisjonikomisjoni arvamus 2022.a majandusaasta aruande kohta ja Alutaguse valla 2022a majandusaasta aruande kinnitamine OE 124

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Aivar Surva

5. Karjamaa küla Käo kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine OE 125

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

6. Kuru küla Järveäärse kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine OE 126

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

7. Võrnu küla Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine OE 127

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

8. Alutaguse Vallavolikogu 25.01.2022 otsuse nr 25 „Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks ja maa osaliseks võõrandamiseks osaline muutmine (Metsa tänav Alajõe)" OE 128

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

9. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras OE 129

Ettekandja: vallavaraspetsialist Aivar Oja

10. Alutaguse valla haridusvõrgu arengukava 2023+ vastuvõtmine ME 42

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

Alutaguse Vallavolikogu istung 25.05.2023

Alutaguse Vallavolikogu II koosseisu 20.istung toimub neljapäeval, 25. mail 2023, Mäetaguse teenuskeskuses II korrus Sinises saalis algusega kell 15.00

Istungi materjalid VOLIS keskkonnas.

Istungi salvestis.

Istungi lühikokkuvõte.

 

Istungi päevakorraprojekt:

1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 heakskiitmine ME 40

Ettekandja: IVOL esindaja Meelis Kuusk

2. Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste kinnitamine OE 120

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Aivar Surva

3. Arvamuse andmine Iisaku III liivakarjäär kk kohta OE 121

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Martin Miller

4. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Illuka, Vallamaja) OE 122

Ettekandja: vallavaraspetsialist Aivar Oja

5. Vallavara omandamine (Mäetaguse, Tervise tn 3a) OE 123

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

6. 2024. aasta maamaksumäärade kehtestamine  ME 41

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

7. Info

Alutaguse Vallavolikogu istung 27.04.2023

Alutaguse Vallavolikogu II koosseisu 19.istung toimub neljapäeval, 27. aprillil 2023, Mäetaguse teenuskeskuses II korrus Sinises saalis algusega kell 15.00

 

Istungi materjalid VOLIS keskkonnas.

Istungi salvestis.

Istungi lühikokkuvõte

 

Istungi päevakorraprojekt:

1. Rahvakohtunikukandidaatide valimine OE 117

Ettekandja: õigus- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

2. Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine OE 118

Ettekandja: komisjoni esimees Kristiina Ets

3. Mäetaguse Vallavolikogu 28.08.2018 määruse nr 98 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitamise kord Mäetaguse vallas" kehtetuks tunnistamine ME 35

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

4. Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017.a määruse nr 14 „Sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitseseaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele" muutmine ME 36

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

5. Alutaguse Vallavolikogu 22.12.2020.a määruse nr 144 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas" muutmine ME 38

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

6. Alutaguse Vallavalitsuse põhimääruse muutmine ME 37

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

Kaasettekandja: õigus- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt

7. Vallavalitsuse koosseisu muutmine OE 119

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

8. Kinnisvara tehingute ülevaade

Ettekandja: vallavaraspetsialist Aivar Oja

Alutaguse Vallavolikogu istung 30.03.2023

Alutaguse Vallavolikogu II koosseisu 18.istung toimub neljapäeval, 30. märtsil 2023 kell 15.00 Mäetaguse teenuskeskuses II korrus Sinises saalis.
 
Volikogu materjalid VOLIS keskkonnas.
 
 
Istungi päevakorraprojekt:
 
1.2023. a I lisaeelarve ME 31
Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar
 
2.Remniku küla Järveääre tee 28 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine OE 105
Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu
 
3.Remniku küla Silla 32 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine OE 106
Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu
 
4.Karjamaa küla Käo kinnistu detailplaneeringu algatamine OE 107
Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu
 
5.Vallavara omandamine (Pikk tn 15, Tudulinna) OE 108
Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar
 
6.Vallavara omandamine (Pikk tn 17, Tudulinna) OE 109
Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar
 
7.Vallavara omandamine (Ülesilla, Tudulinna) OE 110
Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar
 
8.Vallavara omandamine (Nurga tee T2_T3, Kuru) OE 111
Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar
 
9.Vallavara võõrandamine (Karjamõisa, Rajaküla) OE 112
Ettekandja: vallavaraspetsialist Aivar Oja
 
10.Vallavara võõrandamine (Pargi tn 8, Iisaku) OE 113
Ettekandja: vallavaraspetsialist Aivar Oja
 
11.Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks (Käbi, Alajõe) OE 114
Ettekandja: maakorraldusspetsialist Sirje Allikmaa
 
12.Alutaguse Vallavolikogu 24.11.2022 otsuse nr 74 „Halduslepingu sõlmimiseks volituse andmine" kehtetuks tunnistamine OE 115
Ettekandja: õigus- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt
 
13.Alutaguse Vallavolikogu 28.04.2022 määruse nr 9 „Parkimistasu ja tasulise parkimise korraldamine" kehtetuks tunnistamine ME 32
Ettekandja: õigus- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt
 
14.Alutaguse Vallavolikogu 21. veebruari 2018.a määruse nr 132 „Alutaguse valla elanike soodustused" muutmine ME 33
Ettekandja: õigus- ja andmekaitsespetsialist Tairi Hütt
 
15.Alutaguse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine OE 116
Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar
 
16.Alutaguse valla aasta haridustöötaja tunnustamise statuut ME 34
Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri
 
 
 

Alutaguse Vallavolikogu istung 22.02.2023

Alutaguse Vallavolikogu II koosseisu 17.istung toimub kolmapäeval, 22. veebruaril 2023 kell 15.55 Mäetaguse teenuskeskuses II korrus Sinises saalis.

Eelnõud on kättesaadavad VOLIS keskkonnas. 

Istungi salvestis.

Istungi lühikokkuvõte.

Istungi päevakorraprojekt:

1. Revisjonikomisjoni 2022.a tegevuse aruanne

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Aivar Surva

2. Eelarve- ja majanduskomisjoni 2022.a tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Janno Vool

3. Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni 2022.a tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Kristiina Ets

4. Keskkonnakomisjoni 2022.a tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Veljo Kingsep

5. Vaide lahendamine (otsus nr 83 osaline vaidlustamine)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

6. Remniku küla Järveääre tee 28 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine OE 100

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

7. Pannjärve piirkonna detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine OE 101

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

8. Iisaku aleviku Kruusaaugu maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine OE 102

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

9. Jaama küla Alla kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine OE 103

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

10. Teehoiukava tutvustamine

Ettekandja: teede- ja transpordispetsialist Aare Lehtpuu

11. Revisjonikomisjoni liikme valimised OE 97

Ettekandja: volikogu esimees Marek Kullamägi

12. Revisjonikomisjoni uue koosseisu kinnitamine OE 98

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Aivar Surva

13. Revisjonikomisjoni 2023.a tööplaani kinnitamine OE 99

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Aivar Surva

Alutaguse Vallavolikogu istung 26.01.2023

Alutaguse Vallavolikogu II koosseisu 16.istung toimub neljapäeval 26. jaanuaril 2023 kell 16.00 Mäetaguse teenuskeskuses.

Eelnõud on kättesaadavad VOLIS keskkonnas. 

Istungi salvestis

Istungi lühikokkuvõte.

Istungi päevakorraprojekt:

1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023 – 2035 heaks kiitmine ME 27

Ettekandja: arendusjuht Taavi Vogt

Kaasettekandja: IVOL esindajad Meelis Kuusk, Hardi Murula

2. Alutaguse valla teenetemärgi andmine OE 92

Ettekandja: volikogu esimees Marek Kullamägi

3. Keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine OE 94

Ettekandja: volikogu esimees Marek Kullamägi

4. Jaoskonnakomisjonide koosseisu kinnitamine riigikogu valmisteks OE 93

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

5. Katase küla Ankru kinnistu ja lähiala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine OE 96

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

6. Alutaguse Vallavolikogu 21. detsembri 2017. a määruse nr 10 „Vanema poolt kaetavate kulude katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine ME 28

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

7. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord ME 30

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

8. Alutaguse Vallavolikogu 22. detsembri 2020.a määruse nr 144 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas" muutmine ME 29

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

9. Vallavanema töötasu OE 91

Ettekandja: volikogu esimees Marek Kullamägi

10. Vallavanema preemia OE 90

Ettekandja: volikogu esimees Marek Kullamägi

11. Alutaguse valla 2023 a eelarve II lugemine ja vastuvõtmine ME 23

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

12. Revisjonikomisjoni nr 4 akti kinnitamine OE 95

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Aivar Surva