VEEBRUAR 2022

15.02.2022

Toimus haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja revisjonikomisjoni ühiskoosolek,kus arutati  Alutaguse valla haridusvõrgu hetkeolukorra üle.

Vallavanem Tauno Võhmari ettekande esitlus.

Komisjoni istungi salvestus ja protokoll vt VOLIS

 

MÄRTS 2022

03.03.2022

Toimus kohtumine haridusministeeriumi esindajatega. Ettekande esiltus. 

 

24.03.2022

Toimus volikogu istung, kus võeti vastu otsus „Alutaguse valla arengukava 2021-2030 osalise muutmise algatamine".

Volikogu istungi salvetus ja protokoll vt VOLIS

 

APRILL 2022

Aprillis ilmus Alutaguse vallaleht nr 4, kus käsitleti koolivõrgu korrastamise teemat. Ajaleht leitav SIIT.

MAI 2022

12.05.2022 

Alutaguse vald võttis vastu paberkandjal vormistatud rahvaalgatuse "Ärge sulgege arenevat Iisaku Gümnaasiumi", millel on 419 allkirja. Sama algatuse raames 3.mai 2022 esitati rahvaalgatus.ee vahendusel vallale pöördumine 313 digiallkirjaga vt Rahvaalgatus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 alusel toimub algatuse menetlemine.

Pöördumisele antud allkirjade osas kontrollib registripidaja rahvastikuregistri andmetel allkirjastajate hääleõiguslikkust (Hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, see on elukoht on Alutaguse vallas).

Algatus tuleb arutlusele võtta hiljemalt kolme kuu jooksul ning algatuse esitajate esindajal on õigus algatuse arutelus osaleda.

JUUNI 2022

15.06.2022

Alutaguse valla arengukava 2021-2030 alushariduse, üldhariduse, huvihariduse ja-tegevuse osa muutmise eelnõu suunati avalikule väljapanekule valla kodulehel

Arengukava eelnõu avaliku väljapaneku toimumise ja ettepanekute esitamise ajaks on 16.juuni 2022 kuni 30.juuni 2022. 

Arengukava avalik arutelu toimub kirjalike ettepanekute laekmuse korral 4.augustil 2022.a. Ettepanekute tegijaid ja avalikkust teavitatakse avaliku arutelu toimumuise ajast ning kohast. 

 

30.06.2022

Algatused „Ärge sulgege arenevat Iisaku Gümnaasiumi" ja „Mina olen Iisaku Gümnaasiumi sulgemise vastu" esitati Alutaguse Vallavalitsusele vastavalt 3.mai 2022. a ja 12.mai 2022. a. Alutaguse Volikogu tänab aktiivseid vallaelanikke oma arvamuse esitamise eest. Volikogu esitas oma arvamuse, millega saab tutvuda SIIN. 

30.juunil toimunud volikogu istungil (vt VOLIS) tegi volikogu ettepaneku lükata arengukava alavik arutelu edasi septembrisse 2022.a. Uuest toimumise ajast ja kohast teavitatakse ettepanekute tegijaid ja avalikkust valla kodulehel ja Facebookis. 

JUULI 2022

15.07.2022

„Alutaguse valla arengukava 2021-2030" alushariduse, üldhariduse, huvihariduse ja –tegevuse osas tehtud kirjalike ettepanekutega saab tutvuda SIIN. 

28.07.2022

Valitsuse istungil arutati volikogu ettepanekut muuta „Alutaguse valla arengukava 2021-2030" alushariduse, üldhariduse, huvihariduse ja –tegevuse osas avaliku arutelu toimumise aega. Otsustati, et arutelu toimub 15.september kell 18.00 Mäetaguse rahvamajas. Korraldusega saab tutvuda SIIN.

SEPTEMBER 2022

15.09.2022

Alutaguse Vallavalitsuse 28.07.2022 korralduse nr 336 kohaselt toimus arengukava 2021-2030 alushariduse, üldhariduse, huvihariduse ja –tegevuse ning rahvastiku osa eelnõu avalik arutelu. 

Toimus salvestus, mida saab järelvaadata SIIT.

22.09.2022

Volikogu istungil hääletati vallavalitsuse seisukohti ettepanekute kohta.

Alutaguse valla arengukava 2021-2030 osalise muutmise ettepanekute koondtabel koos vallavalistuse seisukohtadega.