Kuru küla Jaaniku tee 2 kinnistu detailplaneering

3/8/19

Alutaguse Vallavalitsus algatas 21.02.2019 korraldusega nr 79 Kuru küla Jaaniku tee 2 (22401:004:0715) kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritava maa-ala suurus on ca 1300 m2 ja piir on toodud detailplaneeringu algatamise otsuse lisas 1. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on hoonestusala ja ehitusõiguse määramine olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33%. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Detailplaneering vastab kehtivale Iisaku valla Peipsi järve äärse rannaala üldplaneeringule, mille järgi on Jaaniku tee 2 maakasutuse juhtotstarve kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja majutushoone maa. 

 

 

Author: LIINA TALISTU

Vasknarva küla Muuli tee 8 kinnistu detailplaneering

12/19/18

Alutaguse Vallavalitsus algatas 07.12.2018 korraldusega nr 670 Vasknarva küla Muuli tee 8 (12201:002:0720) kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,2 ha ja piir on toodud detailplaneeringu algatamise otsuse lisas 1. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on hoonestusala ja ehitusõiguse määramine äri- ja abihoone ning väikesadama rajatiste ehitamiseks. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus. Detailplaneering vastab kehtivale Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringule, mille järgi on Muuli tee 8 maakasutuse juhtotstarve kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja majutushoone maa. 

Author: LIINA TALISTU

Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneering

11/26/18

Alutaguse Vallavalitsus väljastas 3. oktoobril 2018 lähteseisukohad Konsu külas Laagri maaüksuse detailplaneeringu koostamiseks.

Laagri maaüksuse detailplaneering algatati Illuka Vallavolikogu 20.06.2016 otsusega nr 22. 

Planeeritav ala asub Alutaguse vallas, Konsu külas ning hõlmab Laagri kinnistut (22901:003:0108, ärimaa 100%, pindala 4.58 ha) ja Raketi alajaam kinnistut (22901:003:0034, tootmismaa 100%, pindala 46 m². Planeeritava maa-ala suurus on ca 4,6 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks kinnistu jagamine, maakasutuse muutmine ärimaast elamumaaks ja ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneering sisaldab kehtiva Illuka valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut seoses sihtotstarvete muutmisega ärimaast elamumaaks.

 

Author: LIINA TALISTU

Permiskülas Võitja maaüksuse detailplaneering

9/5/18

Illuka Vallavolikogu 21. detsembri 2016 otsusega nr 46 algatati Võitja maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Planeeritav ala hõlmab Permiskülas asuvat Võitja maaüksust (22901:007:0284, maatulundusmaa 100%). Planeeritava ala piir on kantud lisatud joonistele. Planeeritava ala suurus on ca 10.27 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Võitja kinnistu jagamine elamumaa sihtotstarbega maaüksusteks ning määrata moodustavatele kruntidele ehitusõigused. Samuti lahendada planeeritava maa-ala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, liikluskorraldus ja tehnovõrkude paiknemine.
Detailplaneering sisaldab kehtiva Illuka valla üldplaneeringu (kehtestatud Illuka Vallavolikogu 29.11.2010 määrusega nr 26) muutmise ettepanekut sihtotstarbe muutmise tõttu maatulundusmaast elamumaaks.

 

Author: LIINA TALISTU

Väike-Pungerja külas Estonia pumphüdroelektrijaama (PHEJ) detailplaneeringu ja selle KSH algatamine

8/29/18

Alutaguse Vallavolikogu algatas 23.08.2018 otsusega nr 96 Väike-Pungerja külas Estonia pumphüdroelektrijaama (PHEJ) detailplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise.

Planeeritav maa-ala hõlmab Puistangu (49802:002:0396) ja osaliselt Estonia tööstusala (49802:002:0450) kinnistut. Planeeritav maa-ala asub Estonia kaevanduse tööstusterritooriumi maa-alal. Planeeringuala suuruseks on ca 65 ha ja planeeritava maa-ala piir on toodud detailplaneeringu algatamise otsuse lisas.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on PHEJ rajamise kavandamine elektritootmise ja Eesti elektrisüsteemi tasakaalustamise eesmärgil. PHEJ rajamiseks planeeritakse ära kasutada kaevandustegevuse tagajärjel tekkinud pinnavorme: Estonia kaevanduse tööstusterritooriumi osaliselt aherainepuistanguga kaetud ala ning maa-aluseid kaeveõõnsusi.

Detailplaneeringuga määratakse krundi piirid ja selle kasutamise sihtotstarve, krundi ehitusõigus, planeeritava rajatise toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsutee võimalik asukoht ja tuvastatakse servituutide seadmise vajadus.

Koostatav detailplaneering muudab osaliselt kehtivat Mäetaguse valla üldplaneeringut.

Detailplaneeringuga kavandatav PHEJ rajamine hõlmab muuhulgas KeHJS § 6 lg 1 punktis 21 nimetatud tegevust, mille tõttu on keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine kohustuslik. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise ja KSH läbiviimise käigus.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine viiakse läbi keskkonnamõju hindamise täpsusastmega. Keskkonnamõju strateegilise hindamise raames hinnatakse tervikuna pumphüdroelektrijaama ehitamise, kasutusele võtmisega ja edasise tööga kaasnevat keskkonnamõju, sh veevõtu ja vee looduskeskkonda tagasisuunamisega (ülevooluga) kaasnevaid mõjusid.

Detailplaneeringu koostamise algataja on Alutaguse Vallavolikogu, koostamise korraldaja Alutaguse Vallavalitsus, kehtestaja on Alutaguse Vallavolikogu (Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond). Koostamisest huvitatud isik on Eesti Energia AS. Koostaja selgub hankemenetluse tulemusel.

Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond) tööpäevadel tööajal ja Alutaguse valla veebilehel.

 

Author: LIINA TALISTU