Maakütte kinnistu maa-ala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

02.04.18

Alutaguse Vallavalitsus algatas 22 märts 2018 korraldusega nr 268 Maakütte kinnistu detailplaneeringu ja jättis sama korraldusega algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Detailplaneering koostatakse Mäetaguse alevikus asuvale Maakütte (kat. 49801:001:0724) kinnistule. Planeeringuala suurus on ligikaudu 7452 m2. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, ehitise ehituslike tingimuste määramine, juurdepääsude lahendamine, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastuse lahendamine. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

 

Karjamaa külas Männi kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

02.03.18

Alutaguse Vallavolikogu 21. veebruari 2018. a. otsusega nr 57 on algatatud Alutaguse valla Karjamaa küla Männi kinnistu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu algatamist taotleb Aleksei Froljonok. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maatükile ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone ehitamiseks ning maakasutuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks. Planeeritav ala asub Karjamaa külas, piirneb põhja- ja idaküljest Karjase kinnistuga (katastritunnus 12201:001:1168, lääneküljest Sudakovi kinnistuga (katastritunnus 12201:001:0328) ning lõunaküljest riigimaanteega 13159 Karjamaa – Remniku tee.

Maatükil kasvavad üksikud puud ja põõsad, hoonestus puudub.

Planeeringuala suurus on 5056 m².

Planeeringuga ettenähtud tegevused ei kuulu planeeritaval alal ega selle vahetusläheduses olulise keskkonnamõju tegevuse hulka. Planeeringualal ega lähipiirkonnas ei paikne Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt väärtuslikke või olulisi alasid. Planeeringuga ei kavandata tootmistegevust ega olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustamine, sh vee, pinnase, õhu saastamist. Planeeringuga ei kaasne vahetut või kaudset mõju inimese tervisele ja heaolule, kavandatav tegevus ei avalda ka negatiivset keskkonnamõju planeeringuala kontaktvööndisse jäävatele olemasolevatele kinnistutele ning seetõttu ei pea vallavalitsus vajalikuks detailplaneeringu elluviimisega kaasneva strateegilise hindamise algatamist.

Alutaguse valla Karjamaa küla Männi kinnistu detailplaneeringu koostamise korraldaja on Alutaguse Vallavalitsus (kontaktisik: arendusspetsialist Piret Anvelt, piret.anvelt@alutagusevald.ee) ja detailplaneeringu kehtestaja on Alutaguse Vallavolikogu.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise otsusega saab tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses (aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Virumaa) tööpäeviti  ja vallavalitsuse elektroonilises dokumendiregistris.