Vasknarva küla Muuli tee 8 kinnistu detailplaneering

19.12.18

Alutaguse Vallavalitsus algatas 07.12.2018 korraldusega nr 670 Vasknarva küla Muuli tee 8 (12201:002:0720) kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,2 ha ja piir on toodud detailplaneeringu algatamise otsuse lisas 1. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on hoonestusala ja ehitusõiguse määramine äri- ja abihoone ning väikesadama rajatiste ehitamiseks. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus. Detailplaneering vastab kehtivale Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringule, mille järgi on Muuli tee 8 maakasutuse juhtotstarve kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja majutushoone maa. 

article-author: LIINA TALISTU

Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneering

26.11.18

Alutaguse Vallavalitsus väljastas 3. oktoobril 2018 lähteseisukohad Konsu külas Laagri maaüksuse detailplaneeringu koostamiseks.

Laagri maaüksuse detailplaneering algatati Illuka Vallavolikogu 20.06.2016 otsusega nr 22. 

Planeeritav ala asub Alutaguse vallas, Konsu külas ning hõlmab Laagri kinnistut (22901:003:0108, ärimaa 100%, pindala 4.58 ha) ja Raketi alajaam kinnistut (22901:003:0034, tootmismaa 100%, pindala 46 m². Planeeritava maa-ala suurus on ca 4,6 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks kinnistu jagamine, maakasutuse muutmine ärimaast elamumaaks ja ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneering sisaldab kehtiva Illuka valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut seoses sihtotstarvete muutmisega ärimaast elamumaaks.

 

article-author: LIINA TALISTU

Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneering

30.10.18

Alutaguse Vallavolikogu algatas 25.10.2018 otsusega nr 111 Törzapi tee detailplaneeringu ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha ja piir on toodud otsuse lisas. Planeeringuala hõlmab osaliselt Pootsiku küla Alajõe metskond 21 (22401:003:0800) katastriüksust. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Törzapi tee rajamiseks silla rekonstrueerimine või truubi rajamine Imatu ojale ning Imatu oja ehituskeeluvööndi vähendamine. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

KSH jäeti algatamata tulenevalt KSH eelhinnangust ja Keskkonnaameti seisukohast, et detailplaneeringu koostamisel ja rakendamisel ei ole ette näha olulise ebasoodsa ehk oluliselt negatiivse keskkonnamõju avaldumist.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Alutaguse Vallavolikogu (Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald).

article-author: LIINA TALISTU

Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneering

11.10.18

Alutaguse Vallavolikogu algatas 27.09.2018 otsusega nr 105 Remniku küla Silla tee 38 (12201:002:0435) kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,4 ha ja piir on toodud detailplaneeringu algatamise otsuse lisas 1. Planeeringuala asub Remniku küla kompaktse asustusega alal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete ehitamiseks ning maakasutuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringut maakasutuse osas – puhke- ja virgestusmaast elamumaaks.

 

article-author: LIINA TALISTU

Permiskülas Võitja maaüksuse detailplaneering

05.09.18

Illuka Vallavolikogu 21. detsembri 2016 otsusega nr 46 algatati Võitja maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Planeeritav ala hõlmab Permiskülas asuvat Võitja maaüksust (22901:007:0284, maatulundusmaa 100%). Planeeritava ala piir on kantud lisatud joonistele. Planeeritava ala suurus on ca 10.27 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Võitja kinnistu jagamine elamumaa sihtotstarbega maaüksusteks ning määrata moodustavatele kruntidele ehitusõigused. Samuti lahendada planeeritava maa-ala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, liikluskorraldus ja tehnovõrkude paiknemine.
Detailplaneering sisaldab kehtiva Illuka valla üldplaneeringu (kehtestatud Illuka Vallavolikogu 29.11.2010 määrusega nr 26) muutmise ettepanekut sihtotstarbe muutmise tõttu maatulundusmaast elamumaaks.

 

article-author: LIINA TALISTU

Väike-Pungerja külas Estonia pumphüdroelektrijaama (PHEJ) detailplaneeringu ja selle KSH algatamine

29.08.18

Alutaguse Vallavolikogu algatas 23.08.2018 otsusega nr 96 Väike-Pungerja külas Estonia pumphüdroelektrijaama (PHEJ) detailplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise.

Planeeritav maa-ala hõlmab Puistangu (49802:002:0396) ja osaliselt Estonia tööstusala (49802:002:0450) kinnistut. Planeeritav maa-ala asub Estonia kaevanduse tööstusterritooriumi maa-alal. Planeeringuala suuruseks on ca 65 ha ja planeeritava maa-ala piir on toodud detailplaneeringu algatamise otsuse lisas.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on PHEJ rajamise kavandamine elektritootmise ja Eesti elektrisüsteemi tasakaalustamise eesmärgil. PHEJ rajamiseks planeeritakse ära kasutada kaevandustegevuse tagajärjel tekkinud pinnavorme: Estonia kaevanduse tööstusterritooriumi osaliselt aherainepuistanguga kaetud ala ning maa-aluseid kaeveõõnsusi.

Detailplaneeringuga määratakse krundi piirid ja selle kasutamise sihtotstarve, krundi ehitusõigus, planeeritava rajatise toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsutee võimalik asukoht ja tuvastatakse servituutide seadmise vajadus.

Koostatav detailplaneering muudab osaliselt kehtivat Mäetaguse valla üldplaneeringut.

Detailplaneeringuga kavandatav PHEJ rajamine hõlmab muuhulgas KeHJS § 6 lg 1 punktis 21 nimetatud tegevust, mille tõttu on keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine kohustuslik. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise ja KSH läbiviimise käigus.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine viiakse läbi keskkonnamõju hindamise täpsusastmega. Keskkonnamõju strateegilise hindamise raames hinnatakse tervikuna pumphüdroelektrijaama ehitamise, kasutusele võtmisega ja edasise tööga kaasnevat keskkonnamõju, sh veevõtu ja vee looduskeskkonda tagasisuunamisega (ülevooluga) kaasnevaid mõjusid.

Detailplaneeringu koostamise algataja on Alutaguse Vallavolikogu, koostamise korraldaja Alutaguse Vallavalitsus, kehtestaja on Alutaguse Vallavolikogu (Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond). Koostamisest huvitatud isik on Eesti Energia AS. Koostaja selgub hankemenetluse tulemusel.

Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond) tööpäevadel tööajal ja Alutaguse valla veebilehel.

 

article-author: LIINA TALISTU

Mäetaguse alevikus Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmine

04.07.18

Alutaguse Vallavalitsus algatas 26. juuni 2018 korraldusega nr 460 Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Planeeritav maa-ala hõlmab Toominga (49801:001:0749, maatulundusmaa 100%, pindala 0,72 ha) ja osaliselt Pärna tänav L3 (49801:001:0665, transpordimaa 100%) kinnistut. Planeeritava maa-ala piir on toodud detailplaneeringu algatamise korralduse lisas. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,8 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on hoonestusala ja ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete ehitamiseks, tehnovõrkude ja –rajatiste ning avalikule teele juurdepääsutee võimaliku asukoha määramine, ehitise ehituslike, arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste määramine. Liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.

Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlastas Mäetaguse valla üldplaneeringuga (kehtestatud Mäetaguse Vallavolikogu 26.06.2014. a määrusega nr 15).

Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

 

 

article-author: LIINA TALISTU