Alajõe küla Helmika kinnistu detailplaneering

05.10.20

Alutaguse Vallavalitsus algatas 23.09.2020 korraldusega nr 477 Alajõe küla Helmika (13001:001:0164) kinnistu detailplaneeringu.

Planeeringuala hõlmab osaliselt riigiteed 13111 Kauksi-Vasknarva. Planeeritava maa-ala suurus on ca 2 ha ja piir on toodud detailplaneeringu algatamise korralduse lisas 1.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on puhkeotstarbelise ärihoonete rajamine. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Detailplaneering on kooskõlas Alutaguse valla üldplaneeringu eelnõuga, mille kohaselt on Helmika maaüksuse näol tegemist keskuse maa juhtotstarbega. See võimaldab maad kasutada ühe funktsiooniga või erinevais kombinatsioonides järgmiste kasutustega: väikeelamumaa, ärimaa, üldkasutatava hoone maa, puhke- ja virgestusmaa.

Detailplaneeringu algatamise otsusega saab tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses tööajal.

 

article-author: LIINA TALISTU

Kuru küla Alvari kinnistu detailplaneeringu algatamine

29.05.20

Alutaguse Vallavalitsus algatas 15.05.2020 korraldusega nr 240 Kuru küla Alvari (22401:004:0248) kinnistu detailplaneeringu.

Planeeringuala hõlmab ka osaliselt riigiteed 13111 Kauksi-Vasknarva. Planeeritava maa-ala suurus on ca 2,8 ha ja piir on toodud detailplaneeringu algatamise korralduse lisas 1.

Detailplaneeringu eesmärgiks on moodustada planeeritavale alale elamu- ja suvilapiirkond. Uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus. Iisaku valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringus on Alvari kinnistu maakasutuse juhtotstarve kavandatav elamumaa. Kavandatav tegevus vastab kehtivale üldplaneeringule.

 

article-author: LIINA TALISTU

Katase küla Vahtra kinnistu detailplaneering

30.10.19

Alutaguse Vallavalitsus algatas 16.10.2019 korraldusega nr 506 Katase küla Vahtra (12201:001:0495) kinnistu detailplaneeringu.

Planeeringuala hõlmab osaliselt riigiteed 13111 Kauksi-Vasknarva. Planeeritava maa-ala suurus on ca 6,4 ha ja piir on toodud detailplaneeringu algatamise korralduse lisas 1.

Detailplaneeringu eesmärgiks on moodustada planeeringuala põhjaosasse elamumaa sihtotstarbega kinnistud ja anda ehitusõigus elamute või suvilate ning neid teenindava tehnilise taristu rajamiseks. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Detailplaneering vastab kehtivale Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringule, mille järgi on Vahtra kinnistu maakasutuse juhtotstarve põhjapoolses osas kavandatav elamumaa ning lõunapoolses osas metsa- ja põllumajandusmaa. 

 

article-author: LIINA TALISTU

Remniku küla Allika tee suvilapiirkonna detailplaneering

22.07.19

Alutaguse Vallavalitsus algatas 18.07.2019 korraldusega nr 348 Remniku küla Allika tee suvilapiirkonna detailplaneeringu.

Planeeringuala hõlmab Allika tee 1, Allika tee 2, Allika tee 3, Allika tee 5, Allika tee 7, Allika tee 9, Allika tee 11, Allika tee 13, Allika tee ja osaliselt Silla kinnistuid. Planeeritava maa-ala suurus on ca 2,5 ha ja piir on toodud detailplaneeringu algatamise korralduse lisas 1.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Allika tee suvilapiirkonna kruntide ehitusõiguse korrastamine, Allika tee 1, Allika tee 2 ja Allika tee 3 kruntidele täiendava ehitusõiguse määramine ja maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, piirkonna liikluskorralduse ning tehnovõrkude varustuse lahendamine. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Käsitledes Allika tee piirkonda ja maanteest lõuna pool asuvaid elamualasid kui tervikut, ei kavandata detailplaneeringuga kehtiva Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslikku muutmist planeerimisseaduse mõistes.

article-author: LIINA TALISTU

Estonia pumphüdroelektrijaama (PHEJ) detailplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

18.06.19

Estonia PHEJ detailplaneering ja KSH algatati Alutaguse Vallavolikogu 23. august 2018 otsusega nr 96.

Planeeringuala hõlmab Väike-Pungerja külas asuvaid Puistangu (49802:002:0396) ja osaliselt Estonia tööstusala (49802:002:0450) kinnistut. Planeeringuala suuruseks on ca 65 ha. Juurdepääs alale toimub läbi Estonia töötusala kinnistu. Kinnistu ise piirneb riigimaantee kõrvalmaanteega nr 13110 Pungerja–Estonia Kaevandus, mis ristub Jõhvi–Tartu–Valga põhimaanteega.

Detailplaneeringuga kavandatakse kuni 50 MW võimsusega pumphüdroelektrijaama Estonia kaevanduse aladele. Kavandatav elektrijaam koosneb maapealsest veereservuaarist ning maa-alusest reservuaarist ning neid ühendatavatest rajatistest.  PHEJ rajamise eesmärgiks on elektritootmine ja selle kaudu Eesti elektrisüsteemi tasakaalustamine. PHEJ rajamiseks planeeritakse ära kasutada kaevandustegevuse tagajärjel tekkinud pinnavorme: Estonia kaevanduse tööstusterritooriumi osaliselt aherainepuistanguga kaetud ala ning maa-aluseid kaeveõõnsusi.

Detailplaneeringu LS ja KSH VTK esitati arvamuse avaldamiseks planeerimisseaduses nõutud isikutele ja asutustele. LS-s ja KSH VTK-s on tehtud laekunud seisukohtade osas täiendused ja  ülevaade  seisukohtadest on lisatud dokumendi lõppu (Tabel 13, lk 70-76).

 

article-author: LIINA TALISTU

Vasknarva küla Muuli tee 8 kinnistu detailplaneering

19.12.18

Alutaguse Vallavalitsus algatas 07.12.2018 korraldusega nr 670 Vasknarva küla Muuli tee 8 (12201:002:0720) kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,2 ha ja piir on toodud detailplaneeringu algatamise otsuse lisas 1. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on hoonestusala ja ehitusõiguse määramine äri- ja abihoone ning väikesadama rajatiste ehitamiseks. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus. Detailplaneering vastab kehtivale Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringule, mille järgi on Muuli tee 8 maakasutuse juhtotstarve kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja majutushoone maa. 

article-author: LIINA TALISTU

Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneering

19.09.19

Alutaguse Vallavalitsus väljastas 3. oktoobril 2018 lähteseisukohad Konsu külas Laagri maaüksuse detailplaneeringu koostamiseks.

Laagri maaüksuse detailplaneering algatati Illuka Vallavolikogu 20.06.2016 otsusega nr 22. 

Planeeritav ala asub Alutaguse vallas, Konsu külas ning hõlmab Laagri kinnistut (22901:003:0108, ärimaa 100%, pindala 4.58 ha) ja Raketi alajaam kinnistut (22901:003:0034, tootmismaa 100%, pindala 46 m². Planeeritava maa-ala suurus on ca 4,6 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks kinnistu jagamine, maakasutuse muutmine ärimaast elamumaaks ja ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneering sisaldab kehtiva Illuka valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut seoses sihtotstarvete muutmisega ärimaast elamumaaks.

 

article-author: LIINA TALISTU