DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMISE TEATED

Kuru küla Järveäärse kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu algatas 29.06.2023 otsusega nr 121 Kuru küla Järveäärse kinnistu (13001:001:0999) detailplaneeringu. Planeerinuala ulatub osaliselt ka Aleksi (13001:001:0127) kinnistule. Planeeritava maa-ala piir on algatamise korralduse lisas. Planeeritava maa-ala suurus on ca 1,14 ha. Tegemist on maatulundusmaaga.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on suvilate ehitamine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Alutaguse valla üldplaneeringu muutmiseks maakasutuse juhtotstarbe ning krundi minimaalsuuruse vähendamise osas.

Planeeringu algatamisel jäeti algatama KSH. Eelhinnangu ning asjaomaste asutuste seisukohtade tulemusel jõuti järeldusele, et arvestades kavandatava tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist ei saa eeldada detailplaneeringu elluviimisel olulist keskkonnamõju ja KSH algatamine ei ole vajalik. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Planeeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Alutaguse Vallavolikogu, koostamise korraldaja Alutaguse Vallavalitsus (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja koostaja Ruum Raamis OÜ (Lohu, Mägiotsa küla, Räpina vald). Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on KANSENT OÜ.

Alutaguse Vallavalitsus kinnitas 31.08.2023 täiendatud lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks.

Alajõe küla Kassikaku kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavalitsus algatas 05.05.2023 korraldusega nr 192 Alajõe küla Kassikaku kinnistu detailplaneeringu.

Planeeringuala hõlmab Alajõe külas asuvat elamumaa sihtotstarbega Kassikaku (12201:001:1980) katastriüksust ja sellega piirnevat riigiteed 13111 Kauksi-Vasknarva tee (12201:001:0373). Planeeringuala suurus on ca 2,8 ha ja planeeringuala piir on algatamise korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on NOJU Kinnisvara OÜ.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Peipsi järve äärsele alale suvilate ehitamine. Planeeringuala asub Alajõe küla kompaktselt asustatud elamu maa-alal ning kavandatav tegevus on kooskõlas Alutaguse valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Alajõe küla keskuse ja rannaala detailplaneering

Alutaguse Vallavalitsus algatas 13.04.2023 korraldusega nr 165 Alajõe küla keskuse ja rannaala detailplaneeringu.

Planeeringuala hõlmab Alajõe külas asuvaid valla omandis olevaid Jõekalda, Kaldajõe, Jõeääre, Lautri, Rannamaa, Külaplatsi, Jõe tn 12a, Jõe tn 12c, Vallapõllu, Jõe tänav T1, Sadama tee, Külaplatsi-Kalmistu tee, Kiriku tee ja eraomandis olevaid Kooli tn 15 ja osaliselt Jõe tn 4 katastriüksuseid. Planeeritava maa-ala piir on algatamise otsuse lisas ja ala suurus on ca 17,7 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on Alajõe jõe ja Peipsi järve äärsel alal tervikliku sadama ja puhke-rannaala väljaarendamine. Detailplaneeringuga kavandatakse täpsustada Jõekalda kinnistule kehtiva detailplaneeringuga antud ehitusõigust, laiendada sadamaala Jõe tänavast lõunapoolsele alale, määrata Peipsi rannaalale ehitusõigus supelranda teenindavatele rajatistele, siduda jalgradade/rannapromenaadiga jõeäärne ala avaliku rannaalaga ning seeläbi kujundada välja terviklik ja atraktiivne puhkeala. Kavandatav tegevus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on Alutaguse Vallavalitsus.

Karjamaa küla Käo kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu algatas 30.03.2023 otsusega nr 103 Karjamaa küla Käo kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritav maa-ala hõlmab osaliselt maatulundusmaa sihtotstarbega Käo (12201:001:0212) katastriüksust ja osaliselt sellega piirnevat 13111 Kauksi-Vasknarva tee (12201:001:0373) katastriüksust. Planeeritava maa-ala suurus on ca 5 ha ja planeeringuala piir on algatamise otsuse lisas. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on NOJU Kinnisvara OÜ.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on elamu- ja ärikruntide moodustamine ja ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Alutaguse valla üldplaneeringu muutmiseks hajaasustuses asuva elamukrundi minimaalsuuruse vähendamise osas. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Alutaguse Vallavolikogu jättis 29.06.2023 otsusega nr 121 algatamata Karjamaa küla Käo kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). 

KSH eelhinnangu tulemusel selgus, et arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist ei saa eeldada detailplaneeringu elluviimise ja sihipärase kasutamisega seonduvat olulist keskkonnamõju ning KSH läbiviimine ei ole vajalik.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Alutaguse Vallavolikogu, korraldaja Alutaguse Vallavalitsus (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja koostaja on Ruum Raamis OÜ (Lohu, Mägiotsa küla, Räpina vald).

Alutaguse Vallavalitsus kinnitas 24.08.2023 täiendatud lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks.

Tudulinna küla taastuvenergiapargi ja selle lähiala detailplaneering

Alutaguse Vallavalitsus algatas 01.03.2023 korraldusega nr 101 Tudulinna küla taastuvenergiapargi ja selle lähiala detailplaneeringu.

Planeeritav maa-ala hõlmab Tudulinna külas asuvaid Ülejõe tn 4, Ülejõe tn 1a, Farmi alajaama, Ülejõe tänav, Pargi, Puidukuivati, Kartuli alajaama, Laagri, Ülesilla, Puidutoodete kompleksi, Sigala, Saeveski, Kelmi, Ruudu, Supluskoha, Jõeääre, Torni, Platsi, Keskuse tn 1, Pikk tänav T1, Keskuse tn 1a, Ansura, Petkuse, Tankuri, Karjatee, Petkuse alajaama ja osaliselt Tagajõe-Vanasilla tee T3 ja Keskuse tänav katastriüksuseid. Tegemist on valdavalt tootmismaadega, mis on hoonestatud ning osaliselt kasutusest väljas. Planeeritava maa-ala piir on algatamise otsuse lisas. Planeeritava maa-ala suurus on ca 22 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kaaluda Tudulinna külas asuvatele tootmisaladele taastuvenergiapargi rajamist ning seeläbi leida võimalused tootmisalade taaskasutusse võtmiseks. Kavandatav tegevus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus. Koostamisest huvitatud isik on Alutaguse Vallavalitsus.

Rannapungerja küla Vahtramäe-Kõrtsi, Kalmuse ja Kalmuste kinnistute detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu algatas 22.12.2022 otsusega nr 81 Rannapungerja küla Vahtramäe-Kõrtsi, Kalmuse ja Kalmuste kinnistute detailplaneeringu.

Planeeritav maa-ala hõlmab Vahtramäe-Kõrtsi (81501:005:0482), Kalmuse (81501:005:0252) ja Kalmuste (81501:005:0194) kinnistuid ning piirneb Rannapungerja jõega Planeeritava maa-ala suurus on ca 5,4 ha. Planeeritava maa-ala piir on algatamise otsuse lisas.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on elamutüüpi rendimajadele ehitusõiguse määramine ning ehituskeeluvööndi vähendamine olemasoleva hoone piirini. Üldplaneeringu kohaselt on tegemist keskuse maa-alaga. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks Rannapungerja jõe ehituskeeluvööndi osas. Detailplaneeringu koostamisel tuleb arvestada kalda kaitse eesmärkidega, milleks on kaldal asuvate looduskoosluste säilitamine, inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine, ranna või kalda eripära arvestava asustuse suunamine ning seal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine.

Planeeringu algatamisel jäeti algatama KSH, sest eelhinnangu raames teostatud analüüsi tulemusi arvestades ei kaasne detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisel negatiivset mõju piirkonna loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Planeeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Alutaguse Vallavolikogu, koostamise korraldaja Alutaguse Vallavalitsus. Koostamisest huvitatud isik on MR Investments OÜ.

DP algatamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald) tööajal ja Alutaguse valla veebilehel.

Alutaguse Vallavalitsus kinnitas 20.06.2023 täiendatud lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks.

 

Uusküla Uuemetsa, Järvekalda ja Monacho kinnistute detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu algatas 28.04.2022 otsusega nr 34 Uusküla Uuemetsa, Järvekalda ja Monacho kinnistute detailplaneeringu.

Planeeritav maa-ala hõlmab Uuskülas asuvaid Uuemetsa (12201:001:0312) ja Järvekalda (12201:001:0313), Kuru külas asuvat Monacho (22401:004:0202) kinnistut ning osaliselt riigitee 13111 Kauksi-Vasknarva maa-ala. Planeeritava maa-ala piir on algatamise otsuse lisas. Planeeritava maa-ala suurus on ca 14 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on luua kaasaegse arhitektuurilahendusega hoonestatud ala abil meeldiv elukeskkond puhkamiseks ja aastaringseks elamiseks. Uuemetsa ja Monacho maaüksustele kavandatakse ca 25 elamukrunti ja Järvekalda maaüksusele rannakohvik, kuus väikest puhkemaja ja avalik rand. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks kompaktse asustusega ala laiendamise osas ning kaalutakse ehituskeeluvööndi vähendamist.

Planeeringu algatamisel jäeti algatama KSH, sest lähtudes eelhinnangust, läbiviidud eksperthinnangutest ning asjaomaste asutuste seisukohtadest, ei kaasne kavandatava tegevuse elluviimisel eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Planeeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Alutaguse Vallavolikogu, koostamise korraldaja Alutaguse Vallavalitsus. Koostamisest huvitatud isik on Adamas Invest OÜ.

Remniku küla Järveääre tee 28 kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu algatas 26.08.2021 otsusega nr 341 Remniku küla Järveääre tee 28 kinnistu (12201:002:0023) detailplaneeringu. Planeeritava maa-ala piir on algatamise korralduse lisas. Planeeritava maa-ala suurus on ca 1.23 ha.

Maaüksuse sihtotstarve on 100% ärimaa ning sellel asuvad endise söökla vundament ja varemed. Planeeringuala asub tervikuna Peipsi järve ehituskeeluvööndis. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kavandada maa-alale puhkeotstarbelised ärihooned ning kõrvalsihtotstarbena elamukompleks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks ehituskeeluvööndi vähendamise osas. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

 

Alutaguse Vallavolikogu jättis 27.10.2022 otsusega nr 68 algatamata Remniku küla Järveääre tee 28 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). KSH eelhinnangu tulemusel jõuti järeldusele, et KSH läbiviimine ei ole vajalik, sest planeeringu elluviimisel ei ole põhjust eeldada olulist negatiivset mõju.

KSH algatamata jätmise otsustega saab tutvuda:

http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/5578084.

Aidu taastuvenergiapargi detailplaneering ja selle KSH

Alutaguse Vallavolikogu algatas 28.01.2021 otsusega nr 303 Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu (DP) ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH).

SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus kavandab taastuvenergiapargi rajamist Aidu karjääri territooriumi lõunapoolsele osale, mis jääb osaliselt Alutaguse valla ning osaliselt Lüganuse valla territooriumile. Alutaguse valla DP maa-ala hõlmab Võrnu külas asuvat Aidu karjääriväli 2 (49801:001:2000) kinnistut, planeeringuala suurus on ca 116 ha ja piir ühtib kinnistu piiriga. Koos Lüganuse valla territooriumil planeeritava maa-alaga on suurus ca 515 ha.

DP eesmärk on kombineeritud taastuvenergiapargi (tuule- ja päikeseenergia) rajamine. Planeeritavale alale kavandatakse elektrialajaam, mikrotuulikud ja päikesepaneelid ning neid teenindavate ehitiste, ühendusteede ja elektrikaabelliinide võimalikud asukohad. Tuulikute ja/või päikesepaneelide arv, täpne asukoht ja tehnilised näitajad selguvad DP koostamise käigus. Kogu taastuvenergiapark on võimsusega vähemalt 40 MW.

DP on kooskõlas kehtiva Alutaguse valla üldplaneeringuga, mille kohaselt on Aidu karjääri lõunaserva ettenähtud ainuke valda kavandatud potentsiaalne tuulepargi ala.

DP-ga kavandatava tegevusega kaasneb üle 100 ha suuruse pindalaga metsamaa raadamine, mille tõttu on KeHJS § 6 lg 1 p 311 kohaselt KSH algatamine kohustuslik. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub DP koostamise ja KSH läbiviimise käigus.

DP koostamise algataja ja kehtestaja on Alutaguse Vallavolikogu, koostamise korraldaja Alutaguse Vallavalitsus (Tartu mnt 56, Iisaku alevik). Koostamisest huvitatud isik on SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus. Koostaja selgub hankemenetluse tulemusel.

DP ja KSH algatamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald) tööajal ja Alutaguse valla veebilehel.

 

Uusküla spa-hotelli ja selle lähiala detailplaneering

Alutaguse Vallavalitsus algatas 21.07.2022 korraldusega nr 328 Uusküla spa-hotelli ja selle lähiala detailplaneeringu.

Planeeritav maa-ala hõlmab Uuskülas asuvaid Männiku tee 5, Männiku tee 3, Männiku tee 1, Männiku tee 25, Männiku tee 7a, Männiku tee 7, Männiku tee 23, Männiku tee 9, Männiku tee 14, Männiku tee 12, Männiku tee 10, Männiku tee 8, Männiku tee 6, Männiku tee 4, Männiku tee 2, Männikäbi tee 1, Männikäbi tee 2, Männikäbi tee 3, Männikäbi tee 4, Männikäbi tee 5, Männiku tee T1, Alajaama, Orava tee 1, Orava tee 3, Orava tee 5, Orava tee 6, Orava tee 4, Orava tee 2, Linnu tee T1, Linnu tee T2 ja Iisaku metskond 163. Planeeringualale jäävad osaliselt Männiku tee T2 ja Kauksi-Vasknarva tee katastriüksused. Tegemist on valdavalt äri-või elamumaadega, mis on hoonestamata. Planeeritava maa-ala piir on algatamise otsuse lisas. Planeeritava maa-ala suurus on ca 10,5 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta osaliselt planeeringualal asuvate kruntide maakasutuse sihtotstarvet, määrata ehitusõigus kaheksakorruselise spa-hotelli, majutus- ja kõrvalhoonete ehitamiseks ning kavandada avaliku kasutusega puhkeala. Kavandatav tegevus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus. Koostamisest huvitatud isik on Adamas Invest OÜ.

Rannapungerja küla Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu algatas 23.09.2021 otsusega nr 352 Rannapungerja küla Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute detailplaneeringu.

Planeeritav maa-ala hõlmab Poolsaare (81501:005:0153) ja Kõnnumaa (81501:005:0010) kinnistuid ning osaliselt juurdepääsutee ulatuses Ranna (81501:005:1070) ja Pungerja (81501:005:0060) kinnistuid. Planeeritava maa-ala piir on algatamise otsuse lisas. Planeeritava maa-ala suurus on ca 7 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Rannapungerja jõe äärsele alale elamupiirkonna moodustamine. Planeeringuala jääb Rannapungerja küla kompaktse asustusega alale. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Alutaguse valla üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe ja Rannapungerja jõe ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Alutaguse Vallavalitsuse 08.10.2021 korraldusega nr 479 lõpetati varasem üldplaneeringu kohase detailplaneeringu koostamine.

Alutaguse Vallavolikogu jättis 27.01.2022 otsusega nr 24 algatamata Rannapungerja küla Poolsaare ja Kõnnumaa kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). KSH eelhinnangu tulemusel jõuti järeldusele, et planeeringu elluviimisel ega hoonete kasutamisel ei ole põhjust eeldada olulist negatiivset mõju, kuid tuleb rakendada eelhinnangus toodud leevendusmeetmeid.

KSH algatamata jätmise otsustega saab tutvuda: 

http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/5198413.

Kuru küla Juuse kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu algatas 29.06.2021 otsusega nr 334 Kuru küla Juuse kinnistu (22401:004:0768) detailplaneeringu. Planeeritava maa-ala piir on algatamise korralduse lisas. Planeeritava maa-ala suurus on ca 1,5 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on Juuse tee elamupiirkonna laiendamine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Alutaguse valla üldplaneeringu muutmiseks maakasutuse juhtotstarbe osas maatulundusmaast elamumaaks ning Kuru küla kompaktse asustusega ala laiendamise osas.

Planeeringu algatamisel jäeti algatama KSH, sest lähtudes eelhinnangust ning asjaomaste asutuste seisukohtadest, ei ole planeeringu elluviimisel alust eeldada olulise ebasoodsa keskkonnamõju kaasnemist. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Planeeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Alutaguse Vallavolikogu, koostamise korraldaja Alutaguse Vallavalitsus.

Kauksi küla Allika kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavalitsus algatas 07.05.2021 korraldusega nr 227 Kauksi küla Allika kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritav maa-ala hõlmab Allika (22401:004:0519, tootmismaa 100%) kinnistut ning planeeringuala piir on toodud algatamise korralduse lisas . Planeeringuala suurus on ca 9900 m2.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on Allika kinnistu jagamine üheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks (olemasoleva puurkaevu jaoks) ning 2-3 elamukrundiks ning elamukruntidele ehitusõiguse määramine. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Kavandatav tegevus ei ole vastuolus üldplaneeringu põhilahendusega. 

Rannapungerja küla Jahi ja Mudajärve kinnistute detailplaneering

Alutaguse Vallavolikogu algatas 29.04.2021 otsusega nr 316 Rannapungerja küla Jahi ja Mudajärve kinnistute detailplaneeringu.

Planeeritav maa-ala hõlmab Jahi (81501:005:0275) ja Mudajärve (81501:005:0002) kinnistuid. Planeeritava maa-ala piir on algatamise korralduse lisas. Planeeritava maa-ala suurus on ca 23,6 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kavandada Jahi kinnistule äriotstarbeline puhkekompeks ning jagada Mudajärve kinnistu osaliselt elamukruntideks. Puhkekompleksi moodustavad väiksemad puhkemajad ning üks suurem peahoone. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Alutaguse valla üldplaneeringut Peipsi järve ja Rannapungerja jõe ehituskeeluvööndite ning üldplaneeringuga määratud krundi minimaalsuuruste osas.

Planeeringu algatamisel jäeti algatama keskkonnamõjude strateegilise hindamine (KSH), sest lähtudes KSH eelhinnangust ning asjaomaste asutuste seisukohtadest, ei ei kaasne kavandatava tegevuse elluviimisel negatiivset mõju piirkonna loodus- ja sotsiaalmajanduslikule, keskkonnale ega rannaalale. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Planeeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Alutaguse Vallavolikogu, koostamise korraldaja Alutaguse Vallavalitsus. Koostamisest huvitatud isik on MR Investments OÜ.

Alajõe küla Helmika kinnistu detailplaneering

Alutaguse Vallavalitsus algatas 23.09.2020 korraldusega nr 477 Alajõe küla Helmika (13001:001:0164) kinnistu detailplaneeringu.

Planeeringuala hõlmab osaliselt riigiteed 13111 Kauksi-Vasknarva. Planeeritava maa-ala suurus on ca 2 ha ja piir on toodud detailplaneeringu algatamise korralduse lisas 1.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on puhkeotstarbelise ärihoonete rajamine. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Detailplaneering on kooskõlas Alutaguse valla üldplaneeringu eelnõuga, mille kohaselt on Helmika maaüksuse näol tegemist keskuse maa juhtotstarbega. See võimaldab maad kasutada ühe funktsiooniga või erinevais kombinatsioonides järgmiste kasutustega: väikeelamumaa, ärimaa, üldkasutatava hoone maa, puhke- ja virgestusmaa.

Detailplaneeringu algatamise otsusega saab tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses tööajal.

 

Kuru küla Alvari kinnistu detailplaneeringu algatamine

Alutaguse Vallavalitsus algatas 15.05.2020 korraldusega nr 240 Kuru küla Alvari (22401:004:0248) kinnistu detailplaneeringu.

Planeeringuala hõlmab ka osaliselt riigiteed 13111 Kauksi-Vasknarva. Planeeritava maa-ala suurus on ca 2,8 ha ja piir on toodud detailplaneeringu algatamise korralduse lisas 1.

Detailplaneeringu eesmärgiks on moodustada planeeritavale alale elamu- ja suvilapiirkond. Uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus. Iisaku valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringus on Alvari kinnistu maakasutuse juhtotstarve kavandatav elamumaa. Kavandatav tegevus vastab kehtivale üldplaneeringule.

 

Remniku küla Allika tee suvilapiirkonna detailplaneering

Alutaguse Vallavalitsus algatas 18.07.2019 korraldusega nr 348 Remniku küla Allika tee suvilapiirkonna detailplaneeringu.

Planeeringuala hõlmab Allika tee 1, Allika tee 2, Allika tee 3, Allika tee 5, Allika tee 7, Allika tee 9, Allika tee 11, Allika tee 13, Allika tee ja osaliselt Silla kinnistuid. Planeeritava maa-ala suurus on ca 2,5 ha ja piir on toodud detailplaneeringu algatamise korralduse lisas 1.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Allika tee suvilapiirkonna kruntide ehitusõiguse korrastamine, Allika tee 1, Allika tee 2 ja Allika tee 3 kruntidele täiendava ehitusõiguse määramine ja maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, piirkonna liikluskorralduse ning tehnovõrkude varustuse lahendamine. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

Käsitledes Allika tee piirkonda ja maanteest lõuna pool asuvaid elamualasid kui tervikut, ei kavandata detailplaneeringuga kehtiva Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslikku muutmist planeerimisseaduse mõistes.

Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneering

Alutaguse Vallavalitsus väljastas 3. oktoobril 2018 lähteseisukohad Konsu külas Laagri maaüksuse detailplaneeringu koostamiseks.

Laagri maaüksuse detailplaneering algatati Illuka Vallavolikogu 20.06.2016 otsusega nr 22. 

Planeeritav ala asub Alutaguse vallas, Konsu külas ning hõlmab Laagri kinnistut (22901:003:0108, ärimaa 100%, pindala 4.58 ha) ja Raketi alajaam kinnistut (22901:003:0034, tootmismaa 100%, pindala 46 m². Planeeritava maa-ala suurus on ca 4,6 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks kinnistu jagamine, maakasutuse muutmine ärimaast elamumaaks ja ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneering sisaldab kehtiva Illuka valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut seoses sihtotstarvete muutmisega ärimaast elamumaaks.