Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus (EhS ptk 3) ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel.

EhS § 31 lg 1 kohaselt on kohaliku omavalitsuse pädevuses otsustada, kas projekteerimistingimuste andmise menetlus korraldatakse avatud menetlusena. Sama paragrahvi kohaselt tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku § 27 lg 1 alusel korraldada avatud menetlusena (projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul).

Avatud menetlus
  • Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel.
  • Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja menetlusest teavitatakse nii valla veebilehel kui ka ajalehes "Alutaguse valla lehes" või "Põhjarannik" (sõltuvalt ajalehe ilmumisaegadest).
  • Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.
  • Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.
 HUVITATUD JA PUUDUTATUD ISIKUD KASUTAGE AKTIIVSELT VÕIMALUST KAASA RÄÄKIDA PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDMISEL AVATUD MENETLUSES!
Avalikustatud teated

 

Kuru küla Kesktee 31 kinnistu projekteerimistingimuste avatud menetlus

Alutaguse Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Kivistiku ja Kesktee planeeringu täpsustamiseks Kesktee 31 Kuru küla kinnistu osas.

Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse muuta planeeringuga määratud tingimust katusekalde osas.

Arvamusi eelnõu kohta on võimalik esitada kuni 30.03.2024 aadressile info@alutagusevald.ee.

 

 

 

Projekteerimistingimuste avatud menetlus vesiniku tootmisüksuse rajamiseks Ohakvere küla Estonia kaevanduse tööstusterritooriumile

Alutaguse Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Estonia kaevanduse tööstusterritooriumile vesiniku tootmisüksuse rajamise osas.

Arvamusi eelnõu kohta on võimalik esitada kuni 30.03.2023 aadressile info@alutagusevald.ee.

Kuru küla Kulla tee 36 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Alutaguse Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Kuru külas, Kulla tee 35 kinnistul projekteeritava hoone kõrguse muutmiseks.

Kinnistul on kehtiv Trellina II detailplaneering, mille järgi hoone suurim lubatud kõrgus lubatud 7m. Projekteerimistingimustega soovitakse hoone kõrgust muuta 7,5 m peale, mis on kooskõlas kehtiva Alutaguse üldplaneeringuga.

Projekteerimistingimuste eelnõu koostamisel on lähtutud Alutaguse üldplaneeringust.

Arvamusi eelnõu kohta on võimalik esitada kuni 13.03.2024 aadressile info@alutagusevald.ee.

Iisaku alevik Tervise tn 7 ja Põllu tn 1a projekteerimistingimuste avatud menetlus.

Alutaguse Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Iisaku alevikus, Tervise tn 7 ja Põllu tn 1a kinnistule sotsiaalse  otstarbega korterelamu püstitamiseks. Analoogne kortermaja on projekteeritud ka Mäetagusele, Kooli tn 8 kinnistule.

Kinnistul puudub kehtiv detailplaneering.

Projekteerimistingimuste eelnõu koostamisel on lähtutud üldplaneeringuga ühiskondliku hoone maa-alale seatud maakasutus- ja ehitustingimustega. Lubatud on ehitada piirkonda sobiva arhitektuurse ilme ja materjalikasutusega hooneid ja rajatisi. Tagada kõikidele liiklejatele ohutu ja mugav juurdepääs ning arvestada erivajaduste ja puuetega inimeste vajadustega. Näha ette kuritegevust ennetavad ja maandavad meetmed

Arvamusi eelnõu kohta on võimalik esitada kuni 22.02.2024 aadressile info@alutagusevald.ee.

Mäetaguse alevik Kooli tn 18 kinnistu projekteerimistingimuste avatud menetlus

Alutaguse Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Mäetaguse alevikus, Kooli tn 8 kinnistule sotsiaalse  otstarbega korterelamu püstitamiseks.

Kinnistul puudub kehtiv detailplaneering.

Projekteerimistingimuste eelnõu koostamisel on lähtutud üldplaneeringuga ühiskondliku hoone maa-alale seatud maakasutus- ja ehitustingimustega. Lubatud on ehitada piirkonda sobiva arhitektuurse ilme ja materjalikasutusega hooneid ja rajatisi. Tagada kõikidele liiklejatele ohutu ja mugav juurdepääs ning arvestada erivajaduste ja puuetega inimeste vajadustega. Näha ette kuritegevust ennetavad ja maandavad meetmed

Arvamusi eelnõu kohta on võimalik esitada kuni 31.01.2024 aadressile info@alutagusevald.ee.

Kuru küla Kesktee 31 kinnistu projekteerimistingimuste avatud menetlus

Alutaguse Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Kivistiku ja Keskküla maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks Kuru külas asuva Kesktee 31 (planeeringus krunt POS 57) maaüksuse osas.

Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse muuta planeeringuga määratud tingimust katusekalde osas.

Planeering on kättesaadav: https://evald.ee/alutagusevald/#/planeeringud/planeeringud/58.

Arvamusi eelnõu kohta on võimalik esitada kuni 03.08.2023 aadressile info@alutagusevald.ee.

Mäetaguse aleviku Anu kinnistu projekteerimistingimuste avatud menetlus

Alutaguse Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste avatud menetlust Mäetaguse alevikus asuval Anu kinnistul olemasoleva hoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks üle 33%.

Kinnistul puudub kehtiv detailplaneering.

Projekteerimistingimuste eelnõu koostamisel on lähtutud üldplaneeringuga kompaktse asustusega alal elamu maa-alale seatud maakasutus- ja ehitustingimustest..

Arvamusi eelnõu kohta on võimalik esitada kuni 03.08.2023 aadressile info@alutagusevald.ee.

Kuru küla Hane tee 2 kinnistu elamu projekteerimistingimuste avatud menetlus

Alutaguse Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Kuru külas asuvale Hane maaüksuse detailplaneeringuga määratud hoonestusala tingimuste täpsustamiseks Hane tee 2 katastriüksuse osas.

Projekteerimistingimused taotletakse eesmärgiga suurendada kinnistu hoonestusalal 10% ulatuses, keerata projekteeritava elamu katuse harjajoone nurka 10% võrra suunaga põhja (katuse harjajoon 81 kraadi Hane tee suhtes), nihutada lõunapoolset kohustuslikku ehitusjoont 10% võrra maantee suunas.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile info@alutagusevald.ee hiljemalt 6. november 2022.

Ahtme kaevandus kinnistule piloottehase ja koostootmisjaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

OÜ Corestone Agri on esitanud projekteerimistingimuste taotluse tootmiskompleksi (piloottehase ja koostootmisjaama rajamiseks) projekteerimiseks asukohaga Ahtme kaevandus, Rausvere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond (katastritunnus 22901:001:0370). Esitatud projekteerimistingimuste taotluse number ehitisregistris on 2211002/03793.

Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse Ahtme kaevandus kinnistule rajada teadus- ja arenduskeskuse katsetehase karbonaatsete materjalide tootmiseks, kuhu kuuluvad tootmishoone, tootmishoone-ladu, korsten, mahutid ning juurdepääsuteed. Kompleks on autonoomse energiavarustusega – rajatakse koostootmisjaam.

Katsetehases kasutatakse sisendina aherainepuistangus olevaid jäätmeid (jäätmete taaskasutus) või aheraine töötlemisprodukte eesmärgiga toota kaltsiumkarbonaadil põhinev täitematerjal, mida kasutatakse plasti- ja paberitööstuses. Tootmistehnoloogia põhineb mehhaanilistel-füüsikalistel protsessidel, keemilisi reaktsioone ei kasutata.

Alutaguse valla üldplaneeringu kohaselt asub Ahtme kaevandus kinnistu äri- ja tootmise maa-alal ning kavandatav tegevus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 09.05-22.05.2022Projekteerimistingimusi ja kavandatavat projekti tutvustav avalik arutelu toimub 09.05.2022 kell 14.00 Alutaguse Vallavalitsuse Mäetaguse teenuskeskuses (Pargi tn 5, Mäetaguse alevik).

Huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, on avaliku väljapaneku jooksul õigus esitada eelnõu või taotluse kohta arvamust. Arvamused esitada kirjalikult e-posti teel aadressile info@alutagusevald.ee hiljemalt 23.05.2022.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arvestades Illuka piirkonna kogukonnakogu ettepanekuga, pikendame Rausvere küla Ahtme kaevandus kinnistule kavandatava piloottehase ja koostootmisjaama projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku aega kuni 01.06.2022.

Täiendav projekteerimistingimusi ja kavandatavat projekti tutvustav arutelu kogukonna liikmetele toimub 30.05.2022 kell 18.00 Kurtna seltsimajas (Kurtna tee 14, Kurtna küla, Alutaguse vald).

Võrnu küla 110 kV õhuliini projekteerimistingimuste avatud menetlus

Elering AS ja Empower AS on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 110 kV õhuliini projekteerimiseks. Antud õhuliin läbib Alutaguse vallas, Võrnu külas asuvaid Teele, (49801:001:0413), Lauri tee (49801:001:0485), Lauri (49801:001:0399), Veskimaa (49801:001:0399), Pikapõllu (49801:001:0385), Kössi tee (49801:001:0057), Kukenõmme (49801:001:0395), Vanamõisa (49801:001:0194), Lootuse (49801:001:0188), Salla (49801:001:0189), Aitotsa (13001:001:0388), Kooli (49801:001:0384), Leveti (49801:001:0201), Lähtepõllu (49801:001:0466), Tagametsa (49801:001:0468), Veski (49801:001:0166), Mäetaguse metskond 34 (49801:001:0364), Mäetaguse metskond 33 (49801:001:0363), Mäetaguse metskond 35 (49801:001:0365), Võrnu-Sala tee (49801:001:0486) ja Kuhjatise (13001:001:0533) katastriüksuseid.

Projekteerimistingimused taotletakse eesmärgiga projekteerida uus 110 kV õhuliin, mis rajatakse olemasolevast Elering AS-le kuuluvast Jaoskonna 3B alajaamast kuni olemasoleva L138A Püssi-Kiikla 110 kV õhuliini mastini nr 55.

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek kestab kuni 27. veebruar 2022.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta arvamust. Arvamused tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile info@alutagusevald.ee hiljemalt 27. veebruar 2022.

Üksikelamu projekteerimistingimuste avatud menetlus

Ahto Murdsalu on esitanud projekteerimistingimuste taotluse üksikelamu projekteerimiseks, aadressil Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Iisaku alevik, Kraavi põik 5 (katastritunnus 22401:001:0516) ja Kraavi põik 6 (katastritunnus 22401:001:0517). Tegemist on Uuselamurajooni maaüksuse detailplaneeringu alaga, mis on kehtestatud Iisaku Vallavolikogu 26.06.2008 määrusega nr 24.

Projekteerimistingimused taotletakse eesmärgiga muuta kahe krundi, Kraavi põik 5 ja Kraavi põik 6 krundijaost. Kaks kinnistut ühendatakse ning nende piirile projekteeritakse elamu. Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek kestab kuni 6. jaanuar 2022.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile info@alutagusevald.ee hiljemalt 6. jaanuar 2022.

Kuru küla Visaku maaüksuse üksikelamu projekteerimistingimuste avatud menetlus

OÜ Seguranta on esitanud projekteerimistingimuste taotluse üksikelamu projekteerimiseks, aadressil Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kuru küla, Visaku (katastritunnus 22401:004:0325). Tegemist on Vilve maaüksuse detailplaneeringu alaga, mis on kehtestatud Iisaku Vallavolikogu 10.06.2004 määrusega nr 14.

Kehtiva detailplaneeringu kohaselt on määratud antud maaüksusel hoone kõrgus maapinnast 7 meetrit. Projekteerimistingimustega soovitakse tõsta hoone kõrgus maapinnast 7,5 meetrile, mis on kooskõlas Alutaguse valla üldplaneeringuga. Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek kestab kuni 17. detsember 2021.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult e-posti teel aadressile info@alutagusevald.ee  hiljemalt 17. detsember 2021.

Hobusetalli, maneeži ja liivaala projekteerimistingimuste avatud menetlus

Marleen Tiirik on esitanud projekteerimistingimuste taotluse hobusetalli, maneeži ja liivaala projekteerimiseks  Siimu maaüksusele Vasavere külas Alutaguse vallas, katastritunnus 22901:001:0183.

Siimu maaüksuse maakasutuse sihtotstarve on maatulundusmaa, maaüksus jääb hajaasustusalale ja piirneb samuti maatulundusmaadega. Ülalnimetatud hoonetekompleksi rajamine ei ole vastuolus kehtiva Alutaguse valla üldplaneeringuga.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele ja Illuka teenuskeskusesse 21. aprillil 2021 ja väljapanek kestab kuni 04. maini 2021.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee kuni 04. maini 2021.

Majutushoone projekteerimistingimuste avatud menetlus

Valeri Ivanov on esitanud projekteerimistingimuste taotluse majutushoone projekteerimiseks  Pioneeri maaüksusele Rannapungerja külas Alutaguse vallas, katastritunnus 81501:005:0087.

Majutushoonet soovitake ehitada maha põlenud suvila asemele.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele 26. märtsil 2021 ja väljapanek kestab kuni 09. aprillini 2021.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee kuni 09. aprillini 2021.

499 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

Solar Wheel OÜ on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 499 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks  Hindreku maaüksusele Ohakvere külas Alutaguse vallas, katastritunnus 22901:002:0152.

Päikesepaneele soovitakse paigaldada krundi läänepoolsesse ossa umbes 2 ha suurusele alale kunagise õueala kõrvale. Ala on suuremast põllumassiivist eraldatud, alal asuvad vanade hoonete varemed ja kasvab võsa.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele 08. märtsil 2021 ja väljapanek kestab kuni 22. märtsini 2021.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee kuni 22. märtsini 2021.

Üksikelamu projekteerimistingimuste avatud menetlus

Haustec OÜ on esitanud projekteerimistingimuste taotluse üksikelamu projekteerimiseks  Kraavi tn 16 maaüksusele Iisaku alevikus Alutaguse vallas, katastritunnus 22401:001:0534.

Tegemist on Uuselamurajooni maaüksuse detailplaneeringu alaga, detailplaneering on kehtestatud Iisaku Vallavolikogu 26.06.2008 otsusega nr 24.

Projekteerimistingimustega soovitakse muuta detailplaneeringuga määratud arhitektuurseid tingimusi (krohvi kasutamist sarnaselt naaberkinnistutel asuvate hoonetega).

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele ja Iisaku vallamajja 08. veebruaril 2021 ja väljapanek kestab kuni 21. veebruarini 2021.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee kuni 21. veebruarini 2021.

Kahe päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus Tudulinna külas

SigmaSystems OÜ on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 2x50 kW koguvõimsusega päikesejaamade projekteerimiseks kolmele Tudulinna külas asuvale maaüksusele: Ansura, katastritunnus 22901:001:0175, Platsi, katastritunnus 81501:004:0053 ja Möldre, katastritunnus 81501:004:0022.

Ansura PEJ paikneb 1/5 osas Ansura kinnistul ja ülejäänud osas Platsi kinnistul.

Torni PEJ paikneb ½ osas Platsi kinnistul paikneva hoone katusel ja ½ osas Möldre kinnistul asuva hoone ees.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele ja Alutaguse Vallavalitsusse (Tartu mnt 56 Iisaku alevik)  26. novembril 2020 ja väljapanek kestab kuni 09. detsembrini 2020.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee kuni 09. detsembrini 2020.

Lisad:

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

50 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

Renar Ehrstein (projekteerija) on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 50 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks  Põllu maaüksusele Väike-Pungerja külas Alutaguse vallas, katastritunnus 13001:001:0092. Põllu maaüksuse suurus on 2,5 ha ja maa sihtotstarve on 100% maatulundusmaa. Maaüksus on hoonestamata.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõu  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele ja Mäetaguse teenuskeskusesse 19.oktoobril 2020 ja väljapanek kestab kuni 02. novembrini 2020.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee kuni 02.novembrini 2020.

Lisad:

Projekteerimistingimuste eelnõu

Ehitusala ja planeeritava ala skeemid

500 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

Marek Hirtentreu on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 500 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks Raua maaüksusele Kurtna külas Alutaguse vallas, katastritunnus 22901:001:0224.

Menetluse käigus jagati Raua maaüksus kaheks eraldiseisvaks maaüksuseks – Raua, katastritunnus 13001:001:0969 ja Rauanurga katastriüksuseks, katastritunnus 13001:001:0968.

Päikesejaama taotletakse Rauanurga maaüksusele.

Paigaldatakse 8480 paneeli 1 ha suurusele alale.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele 06.oktoobril 2020 ja väljapanek kestab kuni 20. oktoobrini 2020.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee kuni 20. oktoobrini 2020.

Seotud failidest leiate:

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Jaaniku tee 5 ja Jaaniku tee 6 Kuru küla projekteerimistingimuste andmine kruntide hoonestamiseks avatud menetlusena

lutaguse Vallavalitsusele  esitati projekteerimistingimuste taotluse Jaaniku tee 5 (katastritunnus 22401:004:0718) ja Jaaniku tee 6 (katastritunnus 22401:004:0719) kruntide hoonestamiseks Kuru küla Alutaguse vald Ida-Viru maakond (katastritunnus 12201:001:0091).

Antud ala kohta on olemas Jaaniku ja Vaarika maaüksuste detailplaneering, kehtestatud Iisaku 28.09.2008 otsusega nr 32.

Jaaniku tee 5 krundil asub suvila, mis on ehitatud osaliselt Jaaniku tee 6 kinnistule, Jaaniku tee 6 krunt on hoonestamata.

Käesolevate projekteerimistingimustega määratakse uued kruntide hoonestusalad ja antakse nõusolek krundi piiride korrigeerimiseks. Ülejäänud ehituslikud nõuded jäävad kehtima vastavalt Jaaniku ja Vaarika maaüksuste detailplaneeringule.

Kuna tegemist on detailplaneeringut muutvate projekteerimistingimustega, siis Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 kohaselt tuleb projekteerimistingimusi menetleda avatud menetlusena.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikus 24.septembrist 2020 kuni 07.oktoobrini 2020. Ettepanekuid või vastuväiteid saab samas ajavahemikus esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee.  

 

Juur- ja köögivilja töötlemise tehase projekteerimistingimuste avatud menetlus

Risto Räägel on esitanud projekteerimistingimuste taotluse juur- ja köögivilja töötlemise tehase projekteerimiseks  Vikerkaare tee 5a maaüksusele Kiikla külas Alutaguse vallas, katastritunnus 49801:001:0633.

Tegemist on olemasoleva tootmismaaga, millel paiknesid endised kasutusest maas olevad sigalahooned.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele ja Mäetaguse teenuskeskusesse 17. augustil 2020 ja väljapanek kestab kuni 30. augustini 2020.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee kuni 30.augustini 2020.

Lisad leiad seotud failist:

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

8 MW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

Tarmo Pajuri on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 8 MW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks  Metsa maaüksusele Kiikla külas Alutaguse vallas, katastritunnus 49801:001:0481 ja Saare maaüksusele Apandiku külas Alutaguse vallas, katastritunnus 49801:001:0010.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele ja Mäetaguse teenuskeskusesse 11. augustil 2020 ja väljapanek kestab kuni 24. augustini 2020.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee kuni 25.augustini 2020.

Lisad seotud failides:

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

 

15 MW koguvõimsusega päikesejaama (Meelespea Rausvere küla) projekteerimistingimuste avatud menetlus

Tarmo Pajuri on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 15 MW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks  Meelespea maaüksusele Rausvere külas Alutaguse vallas, katastritunnus 22901:001:0175.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele ja Illuka teenuskeskusesse 31.juulil 2020 ja väljapanek kestab kuni 14. augustini 2020.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee kuni 15.augustini 2020.

Lisad seotud failides:

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

 

Marana päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

Naps Solar Estonia OÜ on esitanud projekteerimistingimuste taotluse oma majapidamise tarbeks mõeldud Marana (katastritunnus 12201:001:0658) päikesejaama projekteerimiseks Alajõe külas. Päikesepaneelid hakkavad paiknema kõrvaloleval Pääsusilma maaüksusel (katastritunnus 12201:001:0659).  

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  on avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehel ja Alajõe teenuskeskuses 31.juulil 2020 ja väljapanek kestab kuni 14. augustini 2020.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee kuni 15.augustini 2020.

Lisad seotud failides:

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

100 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

Smartecon OÜ ja  osaühing Metsagrupp on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 100 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks  Rostari maaüksusele Jõuga külas Alutaguse vallas, katastritunnus 22401:001:0230.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele 05. mail 2020 ja väljapanek kestab kuni 19. maini 2020.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee.

Lisa seotud failis:   

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

 

2,4 MW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

Kaido Jürgenson on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 2,4 MW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks Raua maaüksusele Kurtna külas Alutaguse vallas, katastritunnus 22901:001:0222.

Paigaldatakse 8480 paneeli 6 ha suurusele alale.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele 29.veebruaril 2020 ja väljapanek kestab kuni 15. märtsini 2020.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee.

 

117 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

Sunservice OÜ on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 117 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks  Kartulihoidla maaüksusele Kurtna külas Alutaguse vallas, katastritunnus 22901:001:0207.

300 PV paneeli paigaldatakse maapinna suhtes 35 kraadise nurga all suunaga lõunasse reavahega 8 m. Päikesejaamad ühendatakse hoones paiknevatesse liitumiskilpidesse.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele 29.veebruaril 2020 ja väljapanek kestab kuni 15. märtsini 2020.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee.

Projekteerimistingimuste kavand ja ehitusala skeem on esitatud seotud failis.

2,4 MW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

Kaido Jürgenson on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 2,4 MW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks Raua maaüksusele Kurtna külas Alutaguse vallas, katastritunnus 22901:001:0222.

Paigaldatakse 8480 paneeli 6 ha suurusele alale.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele 29.veebruaril 2020 ja väljapanek kestab kuni 15. märtsini 2020.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee.

Projekteerimistingimuste kavand ja ehitusala skeem on seotud failis.

 

Puhkemaja (Liivaluite, Alajõe küla) projekteerimistingimuste avatud menetlus

Ait Projekt OÜ ja osaühing Valsid on esitanud projekteerimistingimuste taotluse kahe puhkemaja projekteerimiseks asukohaga Liivaluite Alajõe küla Alutaguse vald Ida-Viru maakond (katastritunnus 12201:001:0091). Esitatud projekteerimistingimuste taotluse number ehitisregistris on 1911002/05761.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lõikele 1 võib pädev asutus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui:

1) detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta;

2) detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või

3) detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Projekteerimistingimused täpsustavad detailplaneeringus käsitletud ehitusala asukohta. Projekteerimistingimuste avatud menetlus on vajalik, kuna soovitakse muuta detailplaneeringu lahendust hoonestusala nihutamisega. Hoonestusala nihutamine on 10% ulatuses ja ei oma negatiivset mõju avalikule ruumile, naaberkinnistute ehitusõigusele jm õigustele.

Antud ala kohta on olemas detailplaneering (AS Viru kaevanduse puhkemaja detailplaneering), mis on kehtestatud Alajõe Vallavolikogu 24.01.2008. a otsusega nr 5. Detailplaneeringu nõuded jäävad kehtima. Praegune olemasolev puhkemaja kuulub lammutamisele.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõike 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku § 27 lõike 1 alusel korraldada avatud menetlusega.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste eelnõu (lisatud seotud faili) ja taotlusega on võimalik tutvuda ajavahemikus 12.07.2019 kuni 21.07.08.2019 Alutaguse Vallavalitsuse Illuka teenuskeskuses.

Ettepanekuid või vastuväiteid saab samas ajavahemikus esitada kirjalikult e-posti teel aadressile info@alutagusevald.ee, tel 336 6929

 

Kesktee 2 Kuru küla projekteerimistingimuste avatud menetlus

OÜ Sibest Group on esitanud projekteerimistingimuste taotluse suvila ja abihoone projekteerimiseks  asukohaga Kesktee 2 Kuru küla  Alutaguse vald Ida-Viru maakond  (katastritunnus 22401:004:0414). Esitatud projekteerimistingimuste taotluse  number ehitisregistris on 1711002/12128.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lõikele 1 võib pädev asutus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui: 1) detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta; 2) detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või 3) detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Projekteerimistingimused täpsustavad detailplaneeringus käsitletud ehitusala asukohta. Projekteerimistingimuste avatud menetlus on vajalik, kuna soovitakese muuta detailplaneeringu lahendust hoonestusala nihutamisega. Hoonestusala nihutamine on minimaalne, arvestatuna hoonestusala kogupindalast ja ei oma negatiivset mõju avalikule ruumile, naaberkinnistute ehitusõigusele jm õigustele.

Antud ala kohta on olemas detailplaneering (Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneering), mis on kehtestatud Iisaku Vallavolikogu 05.08.2004. a määrusega nr 16.  Vastavalt Ehitusseadustiku § 27 lõike 1 punktile 1 on projekteerimistingimused vajalikud, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 5 aasta. Detailplaneeringu nõue, et krundil võib olla kuni kaks hoonet, jääb kehtima. Praegused olemasolevad ehitised kuuluvad lammutamisele.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku § 27 lõike 1 alusel korraldada avatud menetlusega. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid."

Projekteerimistingimuste eelnõu ja taotlusega on võimalik tutvuda ajavahemikus 29.07.2018 kuni 08.07.2018. Ettepanekuid või vastuväiteid saab samas ajavahemikus esitada kirjalikult e-posti teel aadressil info@alutagusevald.ee, tel 33 66929