Volikogu istung 21.12.2017

KUTSE                

Lugupeetud vallavolikogu liige,

volikogu esimees Raivo Raap palub Teid osa võtta Alutaguse Vallavolikogu istungist, mis toimub neljapäeval, 21. detsembril 2017. a algusega kell 15.00 Mäetaguse mõisas II korruse sinises saalis (sissepääs Mäetaguse vallamaja uksest)

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Eluruumi võõrandamine otsustuskorras (Tudulinna) (OE 37)

Ettekandja: Tudulinna vallasekretär Evi Harkmann

2. Alutaguse Huvikeskuse põhimäärus (ME 8)

Ettekandja: huvikeskuse juhataja Kärolin Kruut

3. Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad (ME 16)

Ettekandja: Mäetaguse abivallavanem Kairi Soomer

Kaasettekandja: ajutise sotsiaalkomisjoni esimees Annes Kingu

4. Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas (ME 19)

Ettekandja: Mäetaguse abivallavanem Kairi Soomer

Kaasettekandja: ajutise sotsiaalkomisjoni esimees Annes Kingu

5. Vanema poolt kaetavate kulude katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes (ME 9)

Ettekandja: Mäetaguse abivallavanem Kairi Soomer

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Annely Oone

6. Lasteaiaõpetajate ja õpetaja abide töötasu alammäära kehtestamine 2018. aastaks (OE 36)

Ettekandja: Mäetaguse abivallavanem Kairi Soomer

Kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Annely Oone

7. Koolilõuna toetuse kasutamise ning koolilõuna tegeliku maksumuse kandmise tingimused ja kord (ME 15)

Ettekandja: Mäetaguse abivallavanem Kairi Soomer

8. Vallavolikogude määruste kehtetuks tunnistamine (ME 10)

Ettekandja: Iisaku vallasekretär Lia Teeväli

9. Vallavolikogude otsuste kehtetuks tunnistamine (OE 38)

Ettekandja: Iisaku vallasekretär Lia Teeväli

10. Seadustes kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete lahendamise delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele (ME 11, ME 12, ME 13, ME 14, ME 17)

Ettekandja: Iisaku vallasekretär Lia Teeväli

11. Alutaguse  Vallavolikogu 30.11.2017. a määruse nr 4 «Vallavolikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord» muutmine (ME 7)

Ettekandja: Iisaku vallasekretär Lia Teeväli

Kaasettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

12. Volikogu esimehele hüvituse määramine (OE 34)

Ettekandja: volikogu aseesimees Paul Kesküla

13. Volikogu aseesimehele hüvituse määramine (OE 35)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

14. Illuka valla 2017. aasta III lisaeelarve (OE 38)

Ettekandja: vallavalitsuse liige Oleg Kuznetsov

15. Osalemisest Eesti Linnade ja Valdade Liidus ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidus

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

Kaasettekandja: Raivo Raap

16. Alutaguse valla 2018. a eelarve eelnõu esitamise tähtajast

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

17. Valitsuse liikmete teatised tegevusest väljaspool valitsuse liikme kohustusi

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

18. Vallavanem Tauno Võhmari informatsioon

 

 

 

Lia Teeväli

Iisaku vallasekretär

 

 

 


 

Volikogu istung 30.11.2017

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. novembril 2017. a algusega kell 15.00 Iisaku Kihelkonna Muuseumi II hoone seminari saalis aadressil Tartu mnt 49, Iisaku alevik.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Iisaku Vallavolikogu 21. septembri 2017. a määruse nr 87 „Iisaku valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2018" muutmine (ME 3)

Ettekandja: Iisaku Kunstide Kooli direktor Pille Nagel

2. Kohalike teede nimekirja täiendamine (OE 33)

Ettekandja: Mäetaguse Vallavalitsuse maakorraldusspetsialist Sirje Allikmaa

3. Maamaksumäärad Alutaguse vallas (ME 6)

Ettekandja: Mäetaguse Vallavalitsuse maakorraldusspetsialist Sirje Allikmaa

4. Vogti kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (OE 18)

Ettekandja: Iisaku Vallavalitsuse arendusnõunik Piret Anvelt

5. Riigivara võõrandamise alla hariliku väärtuse taotlemine otsustuskorras (OE 25)

Ettekandja: Tudulinna Vallavalitsuse arendusspetsialist Tiiu Puu

6. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (OE 24)

Ettekandja: Tudulinna Vallavalitsuse arendusspetsialist Tiiu Puu

7. Alutaguse valla üldplaneeringu algatamine  (OE 29)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

8. Alutaguse valla arengukava koostamise algatamine (OE 30)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

9. Raha eraldamine Illuka Arengufondi (OE 27)

Ettekandja: Aivo Tamm

10. Filmifondis osalemine (OE 23)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

11. Revisjonikomisjoni liikme valimine (OE 15)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

 

I VAHEAEG

 

12. Alutaguse Haldus OÜ põhikirja kinnitamine (OE 14)

Ettekandja: Mäetaguse vallasekretär Lehti Targijainen

13. Mäetaguse Vallavolikogu 27.08.2015. a määruse nr 36 „Mäetaguse Kommunaal Osaühingu põhikirja kinnitamine" kehtetuks tunnistamine (ME 4)

Ettekandja: Mäetaguse vallasekretär Lehti Targijainen

14. Volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine (OE 16)

Ettekandjad: komisjonide esimehed

15. Volikogu ajutise sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine (OE 17)

Ettekandja: komisjoni esimees

16. Hoolekogudesse esindajate määramine (OE 26)

Ettekandja: volikogu liige Annely Oone

17. Volikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine (ME 5) 

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

18. Volikogu esimehele ja aseesimehele töötasu või hüvitise määramine (OE 21)

Ettekandja: Iisaku vallasekretär Lia Teeväli

19. Endistele volikogu esimeestele hüvitise maksmine (OE 31)

Ettekandja: Mäetaguse vallasekretär Lehti Targijainen

20. Endistele vallavanematele hüvitiste maksmine (OE 32)

Ettekandja: Mäetaguse vallasekretär Lehti Targijainen

 

II VAHEAEG

 

21. Alutaguse Vallavalitsuse (ametiasutuse) põhimäärus  (ME 2)

Ettekandja: Mäetaguse vallasekretär Lehti Targijainen

22. Alutaguse Vallavalitsuse palgajuhend  (ME 1)

Ettekandja: Iisaku vallasekretär Lia Teeväli

23. Alutaguse vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (OE 13)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

24. Vallavanemale töötasu, lisatasu ja hüvitiste määramine (OE 19)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

25. Vallavanema lisatasu (OE 28)

Ettekandja: volikogu liige Aivar Talistu

26. Palgalistele valitsuse liikmetele töötasu ja hüvitiste määramine ning valitsuse liikmele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine (OE 20)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

27. Vallavalitsuste teenistujatele koondamise korral hüvituse (preemia) maksmine (OE 22)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

 

Volikogu istung 09.11.2017

Alutaguse Vallavolikogu 09. novembri 2017 istung 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse vallavanema valimine (OE 2)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

2. Alutaguse Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine (OE 3)

Ettekandja: vallavanem

3. Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine  (OE 4)

Ettekandja: vallavanem

4. Ametiasutuste ümberkorraldamine (OE 5)

Ettekandja: Iisaku vallasekretär Lia Teeväli

5. Alutaguse Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja tegevusvaldkondade määramine (OE 6)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

6. Alutaguse Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine (OE 7)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

7. Alutaguse Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine (OE 8)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

8. Alutaguse Vallavolikogu ajutise komisjoni moodustamine (OE 9)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

9. Alutaguse Vallavolikogu ajutise komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE 10)

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

10. Ühinemistoetuse taotluse esitaja määramine (OE 11)

Ettekandja: Mäetaguse vallasekretär Lehti Targijainen

11. Hoonestusõiguse lõpetamine (OE 12)

Ettekandja: Iisaku vallasekretär Lia Teeväli

12. Alutaguse valla sümboolika konkursi korraldamine

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

 

Alutaguse Vallavolikogu istung 31.10.2017

Alutaguse Vallavolikogu I koosseisu esimene istung toimus teisipäeval, 31. oktoobril 2O17. a algusega kell 15.00 lisaku vallamajas ll korruse saalis aadressil Tartu mnt 55, lisaku alevik.

 

PÄEVAKORD:
1. Alutaguse Vallavolikogu esimehe valimine
2. Alutaguse Vallavolikogu aseesimehe valimine
3. Vallavalitsuste lahkumispalvete ärakuulamine