Alutaguse Vallavolikogu istung 25.02.2021

2.03.21

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 25. veebruaril 2020. a algusega kell 15.00 Mäetaguse rahvamajas ja ka Teamsi kaudu.                    

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Sihtasutuse Alutagusemaa asutamine ja põhikirja kinnitamine (OE 314)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar

2. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (OE 315) Lisa

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

3. Volituste andmine Lüganuse vallale (OE 316)

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

4. Alutaguse Vallavolikogu 30.11.2017 määruse nr 6 „Alutaguse Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine (ME 153)

Ettekandja: vallasekretär Lehti Targijainen

5. Revisjonikomisjoni 2020. a tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Kalle Kuusik

6. Eelarve- ja majanduskomisjoni 2020. a tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Raivo Raap

7. Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni 2020. a tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Annely Oone

8. Keskkonnakomisjoni 2020. a tegevuse aruanne

Ettekandja: komisjoni esimees Janno Vool

9. Muud küsimused

* Informatsioon

Alutaguse Vallavolikogu 25.02.2021 istungi salvestis.
 

Toimetaja: JAANUS ALTOJA

Alutaguse Vallavolikogu istung 28.01.2021

25.01.21

Alutaguse Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 28. jaanuaril 2021. a algusega kell 15.00 Mäetaguse rahvamajas ja ka Teamsi kaudu                       

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Alutaguse Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 50 „Parkimistasu ja tasulise parkimise korraldamine" muutmine (ME 152)

Ettekandja: abivallavanem Oleg Kuznetsov

2. Alutaguse valla 2021. aasta eelarve – II lugemine (ME 146-II) Lisa  Lisa 1  Lisa 2

Ettekandja: finantsjuht Luule Salla

3. Alutaguse valla arengukava 2018-2030 muutmise algatamine (OE 311)

Ettekandja: arendusspetsialist Piret Avelt

4. Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks ja maa osaliseks võõrandamiseks (Parkmetsa, Iisaku alevik) (OE 292)  Lisa  Lisa 1

Ettekandja: maakorraldaja Sirje Allikmaa

5. Alutaguse vallamaja projekti tutvustus (kell 16:00)

Ettekandja: vallavanem Tauno Võhmar ja projekteerijad

6. Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine (OE 313)  Lisa 1

Ettekandja: geoinfospetsialist Liina Talistu

7. Tudulinna kruusakarjääri kaevandamisloa pikendamise kohta arvamuse andmine (OE 312)

Ettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Janno Vool

8. Alutaguse Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 33 „Alutaguse Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamise kord ja töötasustamise alused" muutmine (ME 149)

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

9. Alutaguse Vallavolikogu 29.10.2020 otsuse nr 289 „Alutaguse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" muutmine (OE 308)  Lisa

Ettekandja: abivallavanem Kairi Hõbemeri

10. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine (ME 150)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

11. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine (ME 151)

Ettekandja: vallasekretäri abi Lia Teeväli

12. Alutaguse valla aukodaniku nimetuse ja suure vapimärgi andmine (OE 309)  Lisa

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

13. Alutaguse valla teenetemärgi andmine (OE 310)  Lisa

Ettekandja: volikogu esimees Raivo Raap

14. Muud küsimused

* Informatsioon

Toimetaja: LIA TEEVÄLI