Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalikustamine

23.01.19

Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 24.01-23.02.2019 Alutaguse Vallavalitsuse Alajõe teenuskeskuses aadressil Valla tn 8, Alajõe küla. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 26.02.2019 algusega kell 14.00 Alajõe teenuskeskuses (Valla tn 8).

Planeeritava ala suurus on ca 0,4 ha ning see hõlmab Silla tee 38 (12201:002:0435) kinnistut. Detailplaneeringu koostamise põhieesmärk on Silla tee 38 kinnistule ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone ehitamiseks ning maakasutuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringut Silla tee 38 kinnistu osas puhke- ja virgestusmaast elamumaaks. 

Автор: LIINA TALISTU