Alajõe kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu avalik arutelu

18.02.21

Alajõe kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 03.03.2021 kell 14.00 Mäetaguse Rahvamajas (Kooli tn 21, Mäetaguse alevik).

Planeeringuga kavandatakse Alajõe külas jalg- ja jalgrattatee rajamist riigitee 13111 Kauksi-Vasknarva äärde. Planeeritava ala suurus on ca 5 ha ning see hõlmab Piiri, Kordoni tee, Pargi ja Käbi katastriüksuseid ning osaliselt 13111 Kauksi-Vasknarva tee, Järveveere, Emmeliine, Metsavälu, Muhvi, Jundema, Okka, Kaldaliiva, Leesika, Arge, Mugavuse, Sambliku, Villa Marika ja Puhke katastriüksuseid.

Planeeritav tee kulgeb paralleelselt riigiteega 13111 Kauksi-Vasknarva. Tee on kavandatud maanteest lõuna poole, tagamaks inimeste ohutum liikumine – lõuna poole jäävad juurdepääsud randa, ühendused rajatavate parkimisaladega ning rajatavate puhkealadega. Lisaks kergliiklusteele on planeeringuga lahendatud avalik parkimine Piiri ja Pargi kinnistutel, tehakse ettepanekud servituutide seadmiseks ning avalike randapääsude määramiseks Peipsi järve ranna-alale, arvestades olemasolevaid väljakujunenud jalgradasid. Koostatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva Alutaguse valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 30.11-13.12.2020, mille jooksul esitati 7 arvamust/ettepanekut. Avaliku väljapaneku tulemuste alusel on tehtud detailplaneeringus vajalikud muudatused.

Seoses COVID-19 viiruse levikuga on avalikul arutelul osalemiseks vajalik eelregistreerimine (e-kirjaga aadressil liina.talistu@alutagusevald.ee).

Автор: LIINA TALISTU

Uusküla Valduri kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

26.10.20

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas kehtetuks Alajõe Vallavolikogu 23.04.2016 otsuse nr 9 „Alajõe vallas Uusküla külas Valduri kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine" ning võttis täiendavalt vastu Uusküla Valduri kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ligikaudu 0,31 ha ning see hõlmab Valduri maaüksust (12201:001:0289) ja osaliselt riigimaantee nr 13111 Kauksi-Vasknarva maa-ala. DP koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine kuni 7,5 m kõrgusega majutushoone rajamiseks. Ehitusõiguse realiseerimiseks Valduri kinnistul, tehakse DP-ga ettepanek Peipsi järve ehituskeeluvööndi vähendamiseks 95 meetrini. Ehituskeeluvööndi vähendamisega muudetakse ka kehtivat üldplaneeringut.

Avalik väljapanek toimub 19.10-17.11.2020 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik).

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada DP kohta arvamust.

Автор: LIINA TALISTU

Rannapungerja küla Jõekääru kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

15.09.20

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Rannapungerja küla Jõekääru kinnistu detailplaneeringu.

Vastuvõtmise otsusega muudeti detailplaneeringuala piiri ja suurust. Korrigeeritud planeeringuala hõlmab Jõekääru (81501:005:0012) kinnistut ja Härmatise (81501:005:0151) kinnistut. Planeeritava ala suurus on ca 3 ha. Detailplaneeringu põhieesmärk on Jõekääru ja Härmatise kinnistute kruntideks jagamine, ehitusõiguse määramine sadamahoonete ja -rajatiste ning elamu ehitamiseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Tudulinna valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarvete osas - Jõekääru maaüksus osaliselt elamumaast sadamamaaks ja Härmatise maaüksus maatulundusmaast sadama-, elamu- ja transpordimaaks. Planeeritav lahendus on kooskõlas koostamisel oleva Alutaguse valla üldplaneeringuga

Avalik väljapanek toimub 21.09-20.10.2020 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Автор: LIINA TALISTU

Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

07.02.20

Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 07.02-07.03.2020 ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 12.03.2020 algusega kell 16.00 Alutaguse Vallavalitsuse Illuka teenuskeskuses aadressil Valla, Illuka küla.

Planeeritava ala suurus on ca 4,6 ha ning see hõlmab Laagri kinnistut (22901:003:0108) ja Raketi alajaam kinnistut (22901:003:0034).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine elamukruntideks. Detailplaneering sisaldab kehtiva Illuka valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut seoses sihtotstarvete muutmisega ärimaast elamumaaks.

Planeeringumaterjalidega saab avaliku väljapaneku ajal tutvuda avaliku väljapaneku ajal, alates 07.02.2020.

Автор: LIINA TALISTU