Hundi kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu

Alutaguse Vallavalitsus teavitab, et Hundi kinnistu detailplaneeringu 23.aprillist kuni 09. maini 2018 toimunud avaliku väljapaneku ajal tehtud parandused ja ettepanekud on detailplaneeringusse sisse viidud ja avalik arutelu toimub 14.06.2018. aastal kell 15.00 Alutaguse vallamaja saalis.

 

Taavi maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

12.06.18

Alutaguse Vallavalitsus teavitab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 135 lg 4, § 3 lg 5 ja § 127 lg-te 1 ja 2  alusel, et Taavi maaüksuse detailplaneeringu aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 11.06 - 11.07.18 tööpäeviti 9.00-15.00 Alajõe teenuskeskuses aadressil Valla tn 8, Alajõe küla.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Alutaguse valla veebilehel www.alutagusevald.ee. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 12.07.2018. a algusega kell 10.00 Alajõe teenuskeskuses. 

Planeeritava ala pindala on ca 0,35 ha ning see hõlmab Taavi maaüksust (12201:001:0290, maakasutuse sihtotstarve 100% maatulundusmaa, kogupindalaga 0,30 ha, millest 0,26 ha on metsamaa kõlvik ja 0,04 ja muu maa) ning osaliselt riigimaantee nr 13111 Kauksi-Vasknarva maa-ala. Kinnistul paikneb enamuses kõrghaljastus.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Taavi kinnistu sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast ärimaaks ning ehitusõiguse määramine majutushoone (külalistemaja kõrgusega kuni 7,5 m maapinnast katuseharjani) rajamiseks, samuti planeeritava maa-ala haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse, heakorrastuse ja tehnovõrkude paiknemise lahendamine. Planeeringuga kavandatud tegevused ei too kaasa olulist keskkonnamõju. Alal ei paikne looduskaitse ja Natura 2000 objekte.

Ehitusõiguse realiseerimiseks ärimaa sihtotstarbega Taavi kinnistul tehakse detailplaneeringuga ettepanek mainitud maaüksuse ulatuses Peipsi järve ehituskeeluvööndi vähendamiseks 100 meetrini. Peipsi järve ehituskeeluvööndi vähendamisega muudetakse ka kehtivat üldplaneeringut

Hundi kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Alutaguse valla Kuru küla Hundi kinnistu detailplaneering võeti vastu Alutaguse Vallavalitsuse 29. märtsi 2018. a korraldusega nr 286 ja on avalikul väljapanekul 23. aprillist kuni 09. maini 2018. a tööpäeviti kella 9.00-15.00 Alutaguse vallamajas aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Alutaguse valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud . Avalikustamise järgne avalik arutelu toimub 10. mail 2018. a algusega kell 10.00 Alutaguse vallamajas. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu lõunapoolne osa viieteistkümneks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata kruntidele ehitusõigus.

Planeeringuala suurus on ca 4,0 ha.

Ettepanekuid ja vastuväiteid Hundi kinnistu detailplaneeringu kohta saab esitada avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult Alutaguse Vallavalitsusele (Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, 41101, Ida-Virumaa, tel 33 66901, e-post: info@alutagusevald.ee; kontaktisik on arendusspetsialist Piret Anvelt, tel 33 66923; e-post: piret.anvelt@alutagusevald.ee

 

Võitja maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

06.05.18

Alutaguse Vallavalitsus teavitab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 82 lg-d 4, 5 alusel, et Võitja maaüksuse detailplaneeringu aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 07.05-07.06.18 tööpäeviti 9.00-15.00 Illuka teenuskeskuses aadressil Valla, Illuka küla.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Alutaguse valla veebilehel www.alutagusevald.ee. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 14.06.2018. a algusega kell 10.00 Illuka teenuskeskuses. 

Planeeritava ala pindala on ca 10,27 ha.

Kinnistul paikneb hetkel enamuses kõrghaljastus, kuid kõrgemad alad on heinamaad.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Võitja kinnistu (22901:007:0284) jagamine elamumaa sihtotstarbega maaüksusteks (hetkel 100% maatulundusmaa) ning määrata neile moodustatavatele kruntidele ehitusõigused. Samuti lahendada planeeritava maa-ala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, liikluskorraldus ja tehnovõrkude paiknemine.

Planeeringuga kavandatud tegevused ei too kaasa olulist keskkonnamõju. Planeeritavale alale ei ulatu Narva jõe ehituskeeluvöönd. Alal ei paikne looduskaitse ja Natura 2000 objekte.
Автор: MARTIN MILLER

Mureli kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Alutaguse valla Alajõe küla Mureli kinnistu detailplaneering võeti vastu Alutaguse Vallavolikogu 28. märtsi 2018. a otsusega nr 74 ja on avalikul väljapanekul 23. aprillist kuni 23. maini 2018. a tööpäeviti kella 9.00-15.00 Alajõe teenuskeskuses aadressil Valla tn 8, Alajõe küla.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Alutaguse valla veebilehel www.alutagusevald.ee. Avalikustamise järgne avalik arutelu toimub 24. mail 2018. a algusega kell 10.00 Alajõe teenuskeskuses. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kümneks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata kruntidele ehitusõigus.

Planeeringuala suurus on ca 2,1 ha.

Ettepanekuid ja vastuväiteid Mureli kinnistu detailplaneeringu kohta saab esitada avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult Alutaguse Vallavalitsusele (Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, 41101, Ida-Virumaa, tel 33 66901, e-post: info@alutagusevald.ee; kontaktisik on arendusspetsialist Piret Anvelt, tel 33 66923; e-post: piret.anvelt@alutagusevald.ee

Sirbi kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Alutaguse valla Karjamaa küla Sirbi kinnistu detailplaneering võeti vastu Alutaguse Vallavalitsuse 15. märtsi 2018. a korraldusega nr 246 ja on avalikul väljapanekul 09. aprillist kuni 23. aprillini 2018. a tööpäeviti kella 9.00-15.00 Alajõe teenuskeskuses aadressil Valla tn 8, Alajõe küla.Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Alutaguse valla veebilehel www.alutagusevald.ee. Avalikustamise järgne avalik arutelu toimub 25. aprillil 2018. a algusega kell 10.00 Alajõe teenuskeskuses. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu üheks transpordimaa ja neljaks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata kruntidele ehitusõigus.

Planeeringuala suurus on ca 16534 m².

Ettepanekuid ja vastuväiteid Sirbi kinnistu detailplaneeringu kohta saab esitada avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult Alutaguse Vallavalitsusele (Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, 41101, Ida-Virumaa, tel 33 66901, e-post: info@alutagusevald.ee; kontaktisik on arendusspetsialist Piret Anvelt, tel 33 66923; e-post: piret.anvelt@alutagusevald.ee

Nurga tee 11 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Alutaguse valla Remniku küla Nurga tee 11 kinnistu detailplaneering võeti vastu Alutaguse Vallavalitsuse 05. märtsi 2018. a korraldusega nr 229 ja on avalikul väljapanekul 26. märtsist kuni 10. aprillini 2018. a tööpäeviti kella 9.00-15.00 Alajõe teenuskeskuses aadressil Valla tn 8, Alajõe küla.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Alutaguse valla veebilehel www.alutagusevald.ee. Avalikustamise järgne avalik arutelu toimub 11. aprillil 2018. a algusega kell 10.00 Alajõe teenuskeskuses. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata kruntidele ehitusõigus ja juurdepääsutee, samuti heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse ning tehnovõrkude asukoha määramine.

Planeeringuala suurus on ca 0,92 ha.

Ettepanekuid ja vastuväiteid Nurga tee 11 kinnistu detailplaneeringu kohta saab esitada avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult Alutaguse Vallavalitsusele (Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, 41101, Ida-Virumaa, tel 33 66901, e-post: info@alutagusevald.ee; kontaktisik on arendusspetsialist Piret Anvelt, tel 33 66923; e-post: piret.anvelt@alutagusevald.ee