Alajõe kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

08.12.20

Alutaguse Vallavalitsus võttis vastu Alajõe kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeringuga kavandatakse Alajõe külas jalg- ja jalgrattatee rajamist riigitee 13111 Kauksi-Vasknarva äärde. Planeeritava ala suurus on ca 5 ha ning see hõlmab Piiri, Kordoni tee, Pargi ja Käbi katastriüksuseid ning osaliselt 13111 Kauksi-Vasknarva tee, Järveveere, Emmeliine, Metsavälu, Muhvi, Jundema, Okka, Kaldaliiva, Leesika, Arge, Mugavuse, Sambliku, Villa Marika ja Puhke katastriüksuseid.

Planeeritav tee kulgeb paralleelselt riigiteega 13111 Kauksi-Vasknarva. Tee on kavandatud maanteest lõuna poole, tagamaks inimeste ohutum liikumine – lõuna poole jäävad juurdepääsud randa, ühendused rajatavate parkimisaladega ning rajatavate puhkealadega. Lisaks kergliiklusteele on planeeringuga lahendatud avalik parkimine Piiri ja Pargi kinnistutel, tehakse ettepanekud servituutide seadmiseks ning avalike randapääsude määramiseks Peipsi järve ranna-alale, arvestades olemasolevaid väljakujunenud jalgradasid. Koostatav detailplaneering on kooskõlas kehtiva Alutaguse valla üldplaneeringuga.

Avalik väljapanek toimub 30.11-13.12.2020 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik). 

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Автор: LIINA TALISTU

Uusküla Valduri kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

26.10.20

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas kehtetuks Alajõe Vallavolikogu 23.04.2016 otsuse nr 9 „Alajõe vallas Uusküla külas Valduri kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine" ning võttis täiendavalt vastu Uusküla Valduri kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ligikaudu 0,31 ha ning see hõlmab Valduri maaüksust (12201:001:0289) ja osaliselt riigimaantee nr 13111 Kauksi-Vasknarva maa-ala. DP koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine kuni 7,5 m kõrgusega majutushoone rajamiseks. Ehitusõiguse realiseerimiseks Valduri kinnistul, tehakse DP-ga ettepanek Peipsi järve ehituskeeluvööndi vähendamiseks 95 meetrini. Ehituskeeluvööndi vähendamisega muudetakse ka kehtivat üldplaneeringut.

Avalik väljapanek toimub 19.10-17.11.2020 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik).

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada DP kohta arvamust.

Автор: LIINA TALISTU

Rannapungerja küla Jõekääru kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

15.09.20

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Rannapungerja küla Jõekääru kinnistu detailplaneeringu.

Vastuvõtmise otsusega muudeti detailplaneeringuala piiri ja suurust. Korrigeeritud planeeringuala hõlmab Jõekääru (81501:005:0012) kinnistut ja Härmatise (81501:005:0151) kinnistut. Planeeritava ala suurus on ca 3 ha. Detailplaneeringu põhieesmärk on Jõekääru ja Härmatise kinnistute kruntideks jagamine, ehitusõiguse määramine sadamahoonete ja -rajatiste ning elamu ehitamiseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Tudulinna valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarvete osas - Jõekääru maaüksus osaliselt elamumaast sadamamaaks ja Härmatise maaüksus maatulundusmaast sadama-, elamu- ja transpordimaaks. Planeeritav lahendus on kooskõlas koostamisel oleva Alutaguse valla üldplaneeringuga

Avalik väljapanek toimub 21.09-20.10.2020 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Автор: LIINA TALISTU

Estonia pumphüdroelektrijaama detailplaneeringu avalik väljapanek

15.09.20

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Estonia pumphüdroelektrijaama (PHEJ) detailplaneeringu ning tunnistas nõuetele vastavaks keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande (KSH).

Planeeringuala asub Väike-Pungerja külas Estonia kaevanduse territooriumil ning hõlmab Puistangu (49802:002:0396) kinnistut ja osaliselt Estonia tööstusala (49802:002:0450) kinnistut. Tegemist on olemasoleva tööstusmaastikuga, kus asub aherainepuistang kõrgusega kuni 60 meetrit. Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 65 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on leida kõige optimaalsemad tingimused Estonia PHEJ rajamiseks elektritootmise ja Eesti elektrisüsteemi tasakaalustamise eesmärgil, kasutades ära Estonia kaevanduse tööstusterritooriumi osaliselt aheraine-puistanguga kaetud ala ning maa-aluseid kaeveõõnsusi. Detailplaneeringuga kehtestatakse maksimaalne võimalik ehitusõigus (ehitusalune pind kuni 520 843 m², täisehitus 80%). PHEJ koosneb maapealsest ning maa-alusest osast ja neid ühendavatest rajatistest. PHEJ koguvõimsus on kuni 50 MW, sh reservuaaride kasulik maht kuni 500 000 m3. Detailplaneeringuga on kavandatud maapealse alustarind ülemisele veereservuaarile suhtelise kõrgusega kuni 100 m.

Detailplaneering muudab osaliselt kehtivat Mäetaguse valla üldplaneeringut, milles ei ole arvestatud elektrijaama rajamise võimalusega.

KSH käigus anti hinnang kavandatava PHEJ rajatavate objektide kohta ning lähtudes olemasolevast teabest ka maa alla rajatavate objektide (veereservuaar, šahtid ja muud rajatised) ja PHEJ ehitus- ja töötamisaegsete keskkonnamõjude kohta. KSH käigus välja töötatud leevendusmeetmeid tuleb arvesse võtta PHEJ ehitusprojekti koostamisel ning vajadusel neid täiendada ja täpsustada projekteerimise etapis, kui on täpsemalt teada PHEJ ehituslik ja tehnoloogiline lahendus, eriti selle maa-alune osa, ning ehitustööde läbiviimise tehnoloogia ja käitamisaegne töörežiim.

Avalik väljapanek toimub 14.09-13.10.2020 Alutaguse Vallavalitsuse Mäetaguse teenuskeskuses (Pargi tn 5, Mäetaguse alevik).  Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Автор: LIINA TALISTU

Kuru küla Kelu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

31.08.20

Alutaguse Vallavalitsus võttis vastu Kuru küla Kelu kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritava ala suurus on ca 0,4 ha ja see hõlmab ärimaa sihtotstarbega Kelu (22401:004:0234) kinnistut. Planeeringuga ei muudeta olemasolevaid krundipiire, maakasutuse sihtotstarbeks määratakse 70% ärimaa ja 30% elamumaa. Krundile antakse ehitusõigus kuni 8 hoone ehitamiseks (ärihoone, suvila, neli majutushoonet, kaks abihoonet). Suurim lubatud ehitisealune pindala on 865 m² ning krundi täisehitusprotsent on kuni 20%. Juurdepääs riigiteelt 13153 Kauksi–Kuru on tagatud olemasoleva ristmiku ning juurdepääsutee kaudu.

Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga, kus on Kelu maakasutuse juhtotstarve kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja majutushoone maa. Sihtotstarbe osaline muutmine (30% ulatuses) elamumaaks ei ole planeerimisseaduse mõistes üldplaneeringu muutmine.

Avalik väljapanek toimub 31.08-13.09.2020 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Автор: LIINA TALISTU

Estonia pumphüdroelektrijaama detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapaneku tulemused

19.06.20

Eesti Energia AS kavandab Alutaguse valda Estonia kaevanduse territooriumile rajada kuni 50 MW võimsusega pump-hüdroelektrijaama (Estonia PHEJ ehk PHEJ). DP koostamise eesmärk on leida kõige optimaalsemad tingimused PHEJ rajamiseks elektritootmise ja Eesti elektrisüsteemi tasakaalustamise eesmärgil, kasutades ära suurtööstuse ja kaevandamise tagajärjel tekkinud tehiskeskkonda - Estonia kaevanduse tööstusterritooriumi osaliselt aheraine-puistanguga kaetud ala ning maa-aluseid kaeveõõnsusi.

Planeeringuala hõlmab Väike-Pungerja külas asuvat Estonia kaevanduse maa-ala, mis jääb olemasolevast aherainemäest põhjapoole. Planeeringuala suuruseks on ca 65 ha. Kavandatav PHEJ koosneb maapealsest veereservuaarist ning maa-alusest reservuaarist ning neid ühendatavatest rajatistest. DP määrab PHEJ maapealse osa ehitusõiguse, hoonestustingimused ja rajamise võimalused ning põhimõttelised asukohad.

Alutaguse valla Estonia PHEJ detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande (edaspidi DP ja KSH) eelnõu avalik väljapanek toimus 17.02 – 17.03.2020. DP ja KSH aruande eelnõud tutvustav avalik arutelu toimus 20.02.2020 kell 16.00 Alutaguse Vallavalitsuse Mäetaguse teenuskeskuses (Pargi tn 5, Mäetaguse alevik).

Avaliku väljapaneku jooksul esitasid Kaitseministeerium, Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet arvamused ja ettepanekud DP ja KSH kohta. Maanteeamet ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teavitasid, et täiendavaid märkuseid ei ole.

Riigis kehtestatud eriolukorra tõttu lükkus edasti 26.03.2020 kell 16.00 kavandatud avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 04.06.2020 Alutaguse Vallavalitsuse Mäetaguse teenuskeskuses. 

Ülevaate avaliku väljapaneku käigus DP eskiislahenduse ja KSH aruande eelnõu kohta laekunud arvamustest ning Alutaguse Vallavalitsuse seisukohtadest nendega arvestamise osas on toodud tabelis. Avaliku väljapaneku tulemuste alusel on tehtud DP-s ja KSH-s vajalikud muudatused.

 

Автор: LIINA TALISTU

Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

07.02.20

Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 07.02-07.03.2020 ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 12.03.2020 algusega kell 16.00 Alutaguse Vallavalitsuse Illuka teenuskeskuses aadressil Valla, Illuka küla.

Planeeritava ala suurus on ca 4,6 ha ning see hõlmab Laagri kinnistut (22901:003:0108) ja Raketi alajaam kinnistut (22901:003:0034).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine elamukruntideks. Detailplaneering sisaldab kehtiva Illuka valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut seoses sihtotstarvete muutmisega ärimaast elamumaaks.

Planeeringumaterjalidega saab avaliku väljapaneku ajal tutvuda avaliku väljapaneku ajal, alates 07.02.2020.

Автор: LIINA TALISTU