Permisküla Võitja maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

24.07.19

Alutaguse Vallavolikogu võttis 27.06.2019 otsusega nr 194 vastu Permisküla Võitja maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ca 10,27 ha ning see hõlmab Võitja maaüksust (22901:007:0284). Planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Võitja maaüksuse jagamise teel 21 elamumaa, 1 tootmismaa (alajaam), 1 transpordimaa (planeeringuala sisese tee) ja 1 maatulundusmaa sihtotstarbega krunt, kuhu on planeeritud planeeringuala teenindav puurkaev, reoveepuhasti ja tuletõrje veevõtukoht. Detailplaneering sisaldab kehtiva Illuka valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut seoses sihtotstarbe muutmisega maatulundusmaast elamumaaks.

Avalik väljapanek toimub 24.07-22.08.2019 ning avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 26.08.2019 algusega kell 14.00 Illuka teenuskeskuses aadressil Valla, Illuka küla. 

 

Автор: LIINA TALISTU

Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneeringu avalik väljapanek

21.06.19

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab osaliselt Pootsiku küla Alajõe metskond 21 (22401:003:0800) katastriüksust. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Törzapi tee ehitamine ja truubi rajamine Imatu oja ehituskeeluvööndisse ning ehituskeeluvööndi vähendamine.

Avalik väljapanek toimub 26.06 - 25.07.2019 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik). 

Автор: LIINA TALISTU

Smolnitsa küla kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

21.06.19

Alutaguse Vallavalitsus võttis vastu Smolnitsa küla kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on ca 649 m2 ning see hõlmab Tamme tee 2a (12201:001:1157) ja osaliselt Kopanka (12201:002:0279) kinnistut.  Detailplaneeringu eesmärk on kergliiklustee kavandamine ning avaliku juurdepääsu tagamine. Peipsi järve rannaalale. Detailplaneeringuga kavandatu ei ole vastuolus kehtiva üldplaneeringuga.

Avalik väljapanek toimub 26.06 - 09.07.2019 Alutaguse Vallavalitsuse Alajõe  teenuskeskuses (Valla tn 8, Alajõe küla). 

Автор: LIINA TALISTU